Ρυθμίσεις για άδειες καταλληλότητας για τα παιχνίδια στα ελληνικά καζίνο

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 23
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

1. Κάθε τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου να δύναται να κατασκευαστεί ή να εισαχθεί στην Ελλάδα και να χρησιμοποιηθεί από το Καζίνο, πρέπει να έχει λάβει "άδεια καταλληλότητας".

2. Για τον σχεδιασμό, μελέτη και ανάπτυξη, κατασκευή, συναρμολόγηση, παραγωγή, προγραμματισμό, τροποποίηση, αναβάθμιση, προμήθεια, πώληση, εκμίσθωση, προώθηση, προσφορά, διανομή και συντήρηση τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής παιχνιδιών για Καζίνο, απαιτείται "άδεια καταλληλότητας", κατά περίπτωση Κατασκευαστή, Προμηθευτή ή Συντηρητή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο.

3. Η άδεια καταλληλότητας τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, καθώς επί-σης η άδεια καταλληλότητας σε Κατασκευαστή ή Προμηθευτή αυτών χορηγείται από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Η άδεια καταλληλότητας σε Συντηρητή χορηγείται με τον ίδιο τρόπο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.
Ο τύπος και το περιεχόμενο της κατά περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας, θα καθορισθεί εντός ενός (1) μηνός από την δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο δεν υποχρεούται στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας καταλληλότητας και δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα οποιαδήποτε αίτηση, εφόσον ο αιτών δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών δικαιούται να επανέλθει με νέα αίτηση, μόνο εφόσον προσκομίσει νέα συμπληρωματικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας καταλληλότητας.
Η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, προκειμένου να ερευνήσει και να μελετήσει, επαρκώς και κατά την κρίση της, τα στοιχεία των αιτούντων, δεν δεσμεύεται χρονικά έναντι αυτών, για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας καταλληλότητας.
Κάθε άδεια καταλληλότητας που έχει χορηγηθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, παύει να ισχύει μετά την παρέλευση ενός έτους από τη δημοσίευση του. Οι κάτοχοι των αδειών καταλληλότητας που παύουν να ισχύουν κατά τα ανωτέρω, οφείλουν, πριν την λήξη της αδείας τους, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση νέας άδειας καταλληλότητας με τη διαδικασία του παρόντος Κανονισμού.
Η μετά την έκδοση του παρόντος Κανονισμού χορηγούμενη, από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, άδεια καταλληλότητας τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, καθώς επίσης η άδεια καταλληλότητας Κατασκευαστή ή Προμηθευτή ή Συντηρητή αυτών, ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της. Μετά τη λήξη της ισχύος της, κάθε άδεια δύναται να ανανεώνεται με την ίδια ακριβώς διαδικασία της αρχικής χορήγησης αυτής.

4. Οι χορηγούμενες άδειες καταλληλότητας τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, καθώς επίσης οι άδειες καταλληλότητας Κατασκευαστή ή Προμηθευτή ή Συντηρητή αυτών, δύνανται να τροποποιούνται, μετά από σχετική αίτηση και μόνο με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Οι τροποποιήσεις των αδειών καταλληλότητας δεν δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.
Ο κάτοχος άδειας καταλληλότητας δύναται, οποτεδήποτε, να υποβάλει αίτηση για την τροποποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην άδεια καταλληλότητας που του έχει χορηγηθεί.
Για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας καταλληλότητας των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού, οι οποίες αφορούν σε διαφοροποιημένο μέρος ή υποσύστημα ή λογισμικό τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, με εξαίρεση την τροποποίηση της βασικής μνήμης EPROM (BASIC ή GAME EPROM) των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, η άδεια καταλληλότητας δύναται να εκδίδεται είτε κατόπιν αίτησης του Κατασκευαστή των μέσων και υλικών αυτών, είτε κατόπιν αίτησης του Καζίνο μετά από συγκεκριμένη εξουσιοδότηση του Κατασκευαστή, χωρίς την καταβολή του αντιστοίχου τέλους.
Η Επιτροπή δεν δεσμεύεται για την αποδοχή αιτημάτων του κατόχου άδειας καταλληλότητας για την τροποποίηση των στοιχείων αυτής.

5. Η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Καζίνο, είναι αποκλειστικά αρμόδια να εξετάζει και διερευνά όλα τα προσκομισθέντα από κάθε αιτούντα στοιχεία, συντάσσοντας απόφαση από το σκεπτικό της οποίας να προκύπτει αναλυτικά η αιτιολόγηση αυτής. Η αιτιολόγηση αυτή αφορά σε κάθε ένα από τα υποβληθέντα στοιχεία και αποτελεί απόφαση πιστοποίησης περί της τήρησης κάθε μίας εκ των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Η απόφαση της Επιτροπής επισυνάπτεται στην Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα και εφόσον πρόκειται για χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής παιχνιδιών, κοινοποιείται σε όλα τα Καζίνο.
Η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, για την πληρέστερη εκτέλεση του έργου της, έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με αντίστοιχα αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού που εξέδωσαν όλα τα σχετικά πιστοποιητικά, προκειμένου, είτε να πιστοποιήσει την ακρίβεια του περιεχομένου τους, είτε να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες.

6. Η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για χορήγηση αδειών, εφόσον πρόκειται για άδειες καταλληλότητας Κατασκευαστών, Προμηθευτών, Συντηρητών ή Μετόχου Κατόχου Αδείας Λειτουργίας ή μετόχου αυτής, προβαίνει στην διαπίστωση της τήρησης των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Εφόσον πρόκειται για άδειες καταλληλότητας τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση της μετά από εκτίμηση των συγκεκριμένων δεδομένων του προσκομιζομένου φακέλου και εφόσον από αυτά προκύπτει η τήρηση των προβλεπομένων προδιαγραφών και απαιτήσεων των άρθρων 7, 10, 19, 20, 21 και 24 του παρόντος Κανονισμού.

7. Η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο έχει την ευθύνη του ελέγχου και της εποπτείας της τήρησης:
α) Αναλυτικού Μητρώου των Αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης (πρώην Τουρισμού) για την χορήγηση όλων των αδειών καταλληλότητας.
β) Αρχείου, όπου φυλάσσεται ο πλήρης φάκελος με τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης που υποστηρίζει κάθε σχετική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

8. Οι χορηγούμενες από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο άδειες καταλληλότητας δεν απαλλάσσουν τους κατόχους τους από υποχρεώσεις, που τυχόν επιβάλλονται σ' αυτούς από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

9. Για κάθε παράβαση του παρόντος Κανονισμού από Κατασκευαστή ή Προμηθευτή ή Συντηρητή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το οποίο ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (€ 50.000) ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο αυτό τριπλασιάζεται. Σε κάθε περίπτωση παράβασης, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να αφαιρεί προσωρινά ή οριστικά την χορηγηθείσα άδεια.

Ρυθμίσεις για άδειες καταλληλότητας για τα παιχνίδια στα ελληνικά καζίνο