Πόκερ (Stud Poker) στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 18
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΚΕΡ (CASINO STUD POKER)

1. Το παιχνίδι του Πόκερ παίζεται με μία (1) τράπουλα.
Κατά το άνοιγμα του τραπεζιού πρέπει να χρησιμοποιείται τράπουλα στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας, σε άριστη κατάσταση, είτε καινούργια (σφραγισμένη από τον Κατασκευαστή), είτε -εφόσον η τράπουλα χαρακτηρίστηκε στην άδεια καταλληλότητας της ως πλαστική- χρησιμοποιημένη για χρονική περίοδο όχι μεγαλύτερη των 10 ημερών.
Τα τραπουλόχαρτα πρέπει να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σε περίπτωση φθοράς τραπουλόχαρτου, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε παρτίδας, το φθαρμένο τραπουλόχαρτο αντικαθίσταται -πριν από το επόμενο ανακάτεμα των τραπουλόχαρτων- με όμοιο του, από καινούργια τράπουλα και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά.
Μετά το κλείσιμο του τραπεζιού, όλες οι τράπουλες που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή του παιχνιδιού πρέπει να καταστρέφονται, με τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού. Οι τράπουλες που χαρακτηρίστηκαν στην άδεια καταλληλότητας τους ως πλαστικές
καταστρέφονται μετά από δεκαήμερη χρήση, με την ίδια ως άνω διαδικασία.

2. Μετά την μέτρηση των τραπουλόχαρτων και την επαλήθευση της ορθής σύνθεσης της τράπουλας, (η επαλήθευση της σύνθεσης γίνεται υποχρεωτικά κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του τραπεζιού), ο κρουπιέρης ανακατεύει και στοιβάζει τα τραπουλόχαρτα σε μία στήλη, με το πίσω μέρος (λογότυπο - LOGO) των τραπουλόχαρτων προς τα άνω. Η διαδικασία αυτή γίνεται πάντοτε παρουσία παίκτη. Στη συνέχεια, ο κρουπιέρης δίνει την διαχωριστική κάρτα σε έναν από τους παίκτες προκειμένου τα χαρτιά να κοπούν.

3. Ο παίκτης κόβει την στήλη της τράπουλας σε οποιοδήποτε σημείο της. Μετά από αυτή την κοπή, ο κρουπιέρης τοποθετεί τον διαχωρισμένο από τον παίκτη επάνω σωρό, στο τέλος της όλης στήλης.

4. Το Πόκερ παίζεται με πέντε (5) φύλλα. Κάθε παίκτης που επιθυμεί να παίξει πρέπει πρώτα να στοιχηματίσει στον ανάλογο προκαθορισμένο χώρο του τραπεζιού. Ο κρουπιέρης μοιράζει τα πέντε φύλλα κλειστά, από ένα κάθε φορά σε κάθε παίκτη και στον εαυτό του, το δικό του δε τελευταίο (πέμπτο) φύλλο ανοιχτό. Στη συνέχεια, ο κρουπιέρης μετράει τα υπόλοιπα χαρτιά που έχει στα χέρια του, προκειμένου να διαπιστώσει εάν το σύνολο αυτών είναι το αναμενόμενο και ακολούθως τα τοποθετεί στον συλλέκτη (Discard Holder).

5. Ακολούθως, αφού οι παίκτες μελετήσουν τα χαρτιά τους, κάθε ένας έχει τη δυνατότητα να σταματήσει ή να συνεχίσει το παιχνίδι, ως εξής:
α) Στην περίπτωση που ο παίκτης σταματήσει τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, χάνει το αρχικό του στοίχημα (μίζα), το οποίο ο κρουπιέρης τοποθετεί στο ταμείο του τραπεζιού.
β) Στην περίπτωση που ο παίκτης συνεχίσει τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, πρέπει να τοποθετήσει συμπληρωματικό στοίχημα, το οποίο ισούται με το διπλάσιο του αρχικού του στοιχήματος (μίζας).

6. Στη συνέχεια, ο κρουπιέρης φανερώνει τα δικά του φύλλα.
α) Εάν ο κρουπιέρης έχει άσσο και ρήγα ή καλύτερο φύλλο (άνοιγμα), τότε συγκρίνει τα φύλλα κάθε ενός παίκτη ξεχωριστά με τα δικά του, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν ο παίκτης κερδίζει ή χάνει ή εάν υπάρχει ισοπαλία.
(1)  Ο παίκτης κερδίζει όταν έχει φύλλο μεγαλύτερης αξίας από τον κρουπιέρη και πληρώνεται ως εξής:
(α) Το ισόποσο του αρχικού στοιχήματος του (ΑΝΤΕ) και (β) Το συμπληρωματικό του στοίχημα που έχει τοποθετήσει (διπλάσιας αξίας του αρχικού), ανάλογα με το συνδυασμό φύλλων που έχει, επί τόσες φορές, όσες αναφέρονται στον πίνακα πληρωμών της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
(2) Ο παίκτης χάνει όταν ο κρουπιέρης έχει φύλλο μεγαλύτερης αξίας από αυτόν και χάνει τόσο το αρχικό του στοίχημα, όσο και το συμπληρωματικό του.
(3) Ισοπαλία υπάρχει όταν ο κρουπιέρης και ο παίκτης έχουν φύλλα ίδιας αξίας.
β) Εάν ο κρουπιέρης δεν έχει άνοιγμα (δηλαδή άσσο και ρήγα ή καλύτερο φύλλο) πληρώνει μόνο τα αρχικά στοιχήματα (ANTES) των παικτών που συνέχισαν, τα δε συμπληρωματικά στοιχήματα των παικτών ούτε πληρώνονται ούτε χάνονται.

7. Τα συμπληρωματικά στοιχήματα των παικτών που κερδίζουν, πληρώνονται ως εξής:
α) 1 ζεύγος άσσων ή λιγότερο επί μία φορά τη μίζα.
β) 2 ζεύγη επί δύο φορές τη μίζα.
γ) 3 ίδια φύλλα επί τρεις φορές τη μίζα.
δ) Κεντά (STRAIGHT) επί τέσσερις φορές τη μίζα.
ε) Χρώμα (FLUSH) επί πέντε φορές τη μίζα.

στ) FULL επί επτά φορές τη μίζα.
ζ) 4 ίδια (4 OF THE KIND) επί είκοσι φορές τη μίζα.
η) Κεντά ίδιου χρώματος (STRAIGHT FLUSH) επί πενήντα φορές τη μίζα.
θ) Κεντά ίδιου χρώματος (ROYAL FLUSH) επί εκατό φορές τη μίζα.
Η ελάχιστη μίζα (MINIMUM) κάθε τραπεζιού ορίζεται από το Καζίνο. Η μέγιστη μίζα (MAXIMUM) ορίζεται επίσης από το Καζίνο και δύναται να ισούται με το 50πλάσιο ή "100πλάσιο ή 200πλάσιο της ελάχιστης μίζας του ίδιου τραπεζιού.

8. Συμπληρωματικά με την πιο πάνω διαδικασία, το Καζίνο δύναται να προσφέρει στους παίκτες του Πόκερ πρόσθετο δικαίωμα συμμετοχής σε μία επιπλέον έκτακτη πληρωμή (JACK POT BONUS OPTION), η οποία εξαρτάται από την έκβαση του κανονικού παιχνιδιού.
Η έκτακτη αυτή πληρωμή προκαθορίζεται από το Καζίνο και δύναται να είναι είτε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, είτε ένα προοδευτικά αυξανόμενο -με προκαθορισμένο τρόπο προσαύξησης- χρηματικό ποσό, το οποίο παρακολουθείται ηλεκτρονικά και του οποίου το εκάστοτε ύψος διατίθεται κάθε φορά προς ενημέρωση των παικτών.
Στην περίπτωση που το ποσό της επιπλέον έκτακτης πληρωμής είναι προοδευτικά αυξανόμενο, το Καζίνο έχει δικαίωμα να ξεκινήσει το ποσό αυτό είτε από μηδενική βάση είτε από οποιοδήποτε άλλο ποσό.
Ο τρόπος λειτουργίας και οι λοιποί όροι που αποτελούν αποφάσεις του Καζίνο για την συμμετοχή των παικτών στην έκτακτη πληρωμή κοινοποιούνται εγγράφως στο Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, πριν τα πιο πάνω τεθούν σε εφαρμογή.

9. Η συμμετοχή των παικτών στην πιο πάνω έκτακτη πληρωμή (JACK POT BONUS OPTION) γίνεται ως εξής:
α) Πριν από την έναρξη κάθε παρτίδας της πιο πάνω κανονικής διαδικασίας, δηλαδή πριν από το μοίρασμα των φύλλων από τον κρουπιέρη, οι παίκτες που συμμετέχουν στο κανονικό παιχνίδι, έχουν την δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να συμμετέχουν, με επιπλέον ξεχωριστό στοίχημα, το ύψος του οποίου ορίζεται από το Καζίνο, στο πιο πάνω BONUS JACK POT.
Από το ξεχωριστό αυτό στοίχημα των παικτών, το Καζίνο έχει δικαίωμα παρακράτησης ποσοστού επί τοις εκατό (γκανιότας), το οποίο δύναται να κυμαίνεται, από δέκα πέντε έως είκοσι τοις εκατό (15%-20%).
β) Ο παίκτης που επιλέγει να συμμετάσχει στην έκτακτη πληρωμή (BONUS JACK POT), τοποθετεί επιπλέον ξεχωριστό στοίχημα στην ειδική θέση (κύκλο) του BONUS JACK POT, η οποία είναι αποτυπωμένη πάνω στην τσόχα του τραπεζιού.
Ανάλογα με την έκβαση του κανονικού παιχνιδιού, οι παίκτες συμμετέχουν στην επιπλέον έκτακτη πληρωμή (BONUS JACK POT) μόνο εάν έχουν κάποιον από τους παρακάτω συνδυασμούς φύλλων και ως εξής:
(1) Εάν ένας μόνο παίκτης έχει ROYAL FLUSH, τότε κερδίζει το σύνολο του ποσού της έκτακτης πληρωμής, είτε αυτό το ποσό είναι προκαθορισμένο, είτε είναι προοδευτικά αυξανόμενο.
(2)  Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν ROYAL FLUSH στην ίδια παρτίδα και εφόσον το σύνολο του ποσού της έκτακτης πληρωμής είναι προκαθορισμένο, κάθε ένας από αυτούς κερδίζει ξεχωριστά και ανεξάρτητα το σύνολο του ποσού αυτού.
(3)  Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν ROYAL FLUSH στην ίδια παρτίδα και εφόσον το σύνολο του ποσού της έκτακτης πληρωμής αυξάνεται προοδευτικά (ηλεκτρονικά), κάθε ένας από αυτούς κερδίζει κατά περίπτωση το ένα δεύτερο (1/2), το ένα τρίτο (1/3), κ.λπ. του διαμορφωμένου κατά τη στιγμή εκείνη ύψους του συνολικού ποσού.
(4) Εάν ένας ή περισσότεροι παίκτες έχουν STRAIGHT FLUSH στην ίδια παρτίδα, τότε κάθε ένας από αυτούς κερδίζει το 10% του ποσού της πιο πάνω περίπτωσης (1).
(5) Εάν ένας ή περισσότεροι παίκτες έχουν 4 ίδια φύλλα ή FULL ή FLUSH, στην ίδια παρτίδα, τότε κάθε ένας από αυτούς κερδίζει -κατά περίπτωση- ένα μικρότερο, προκαθορισμένο από το Καζίνο, ποσό (CONSOLATION BONUS).

10. Πρόσθετοι όροι διεξαγωγής του παιχνιδιού:
α) Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται μεταξύ τους με οποιοδήποτε τρόπο. Η παράβαση αυτή συνεπάγεται την, κατά την κρίση του Καζίνο, επιβολή αποχώρησης του παίκτη από τον χώρο παιχνιδιών του ή / και την απαγόρευση εισόδου σε αυτόν.
β) Μη σωστό μοίρασμα αριθμού φύλλων από τον κρουπιέρη σε παίκτη συνεπάγεται την ακύρωση όλων των φύλλων του παίκτη αυτού.
γ) Μη σωστό μοίρασμα αριθμού φύλλων από τον κρουπιέρη στον εαυτό του συνεπάγεται την ακύρωση των φύλλων όλων των παικτών.

11. Σε περίπτωση που οι παίκτες αποχωρήσουν από το τραπέζι και δεν υπάρχει τοποθετημένο στοίχημα, ο κρου-πιέρης συγκεντρώνει τα τραπουλόχαρτα από τον συλλέκτη (Discard Holder) και τα στοιβάζει σε μία στήλη εμπρός του. Μόλις εμφανισθεί εκ νέου παίκτης, ακολουθείται εξ' αρχής ολόκληρη η διαδικασία ανακατέματος των τραπουλόχαρτων της παραγράφου 2, κ.λπ..

12. Το Καζίνο έχει δικαίωμα για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού Πόκερ, εναλλακτικά προς την πιο πάνω αναφερόμενη κανονική διαδικασία, να χρησιμοποιεί σε όλα ή σε μερικά από τα τραπέζια του εγκεκριμένη -από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και τον Υπουργό Ανάπτυξης- Συσκευή Ανακατέματος Τραπουλόχαρτων (SHUFFLER) για Πόκερ.
Με την χορήγηση άδειας καταλληλότητας στον κάθε διαφορετικό τύπο της ως άνω Συσκευής εκδίδεται Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, συμπληρωματική του παρόντος Κανονισμού, στην οποία καθορίζονται ο διαφοροποιημένος τρόπος διεξαγωγής του παιχνιδιού και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία.

Πόκερ (Stud Poker) στα καζίνο στην Ελλάδα