Ο χώρος διεξαγωγής των παιχνιδιών στα Ελληνικά καζίνο

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ

1. Ο "Χώρος παιχνιδιών του Καζίνο" ισούται με το υπόλοιπο του χώρου που προκύπτει, εφόσον από τον χώρο του Καζίνο αφαιρεθούν οι λοιποί επικουρικοί χώροι του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου.

2. Ως "Ελάχιστος απαιτούμενος λειτουργικός χώρος παιχνιδιού" νοείται η ελάχιστη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα που απαιτείται για την εγκατάσταση του συγκεκριμένου παιχνιδιού, την πρόσβαση των παικτών σε αυτό και την ελεύθερη διακίνηση των υπολοίπων παικτών.

3. Ο ελάχιστος απαιτούμενος λειτουργικός χώρος για κάθε επιτρεπόμενο τυχερό παιχνίδι ορίζεται ως ακολούθως:
α) Μπλακ Τζακ (BlackJack) ή "21": 9,0 τετραγωνικά μέτρα, β) Μπάνκο - Πούντο (Banco - Punto).
(1) Μικρό (7θέσιο): 9,0 τετραγωνικά μέτρα.
(2) Μεσαίο (9θέσιο): 15,0 τετραγωνικά μέτρα.
(3) Μεγάλο (14θέσιο): 19,0 τετραγωνικά μέτρα.
(4) Πολύ μεγάλο (16θέσιο): 25,0 τετραγωνικά μέτρα, γ) Αμερικάνικη Ρουλέτα (American Roulette): 19,0 τετραγωνικά μέτρα.
δ) Μπακαράς (Baccarat): 20,0 τετραγωνικά μέτρα.
ε) Σεμέν ντε φέρ (Chemin defer): 15,0 τετραγωνικά μέτρα.
στ) Πόκερ (Poker) και παραλλαγές του: 9,0 τετραγωνικά μέτρα.
ζ) Αμερικάνικα Ζάρια (Craps) και Ελληνικά Ζάρια: 25,0 τετραγωνικά μέτρα.
η) Ηλεκτρονική Ρουλέττα (Electronic Roulette), εφόσον προηγουμένως χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και εγκριθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Ενδεικτικοί τύποι ηλεκτρονικής ρουλέτας:
(1) Touch bet Roulette, που χρησιμοποιεί ένα υφιστάμενο τραπέζι: 19,0 τετραγωνικά μέτρα, πλέον ανά θέση παίκτη: 1,2 τετραγωνικά μέτρα.
(2) Roulette "Ο" Matic, ανά μονάδα με τροχούς: 2,0 τετραγωνικά μέτρα, πλέον ανά θέση παίκτη: 1,2 τετραγωνικά μέτρα.
(3) Rapid Roulette, ανά μονάδα με τροχούς: 2,0 τετραγωνικά μέτρα, πλέον ανά θέση παίκτη: 1,2 τετραγωνικά μέτρα.
θ) Μηχανήματα με νομίσματα χωρίς οθόνη: 1,2 τετραγωνικά μέτρα.
ι) Μηχανήματα με νομίσματα με οθόνη: 1,2 τετραγωνικά μέτρα.
κ) Γαλλική Ρουλέτα (French Roulette): 25,0 τετραγωνικά μέτρα.
Σε οποιαδήποτε άλλο τυχερό παιχνίδι χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας, από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και τον Υπουργό Ανάπτυξης, θα ορίζεται ταυτόχρονα με την έκδοση της άδειας καταλληλότητας του και η προδιαγραφή του ελάχιστου απαιτούμενου λειτουργικού του χώρου, για την εγκατάσταση και τη διεξαγωγή του, λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο που καταλαμβάνει το παιχνίδι, τον χώρο που απαιτείται για τον παίκτη ή τους παίκτες που συμμετέχουν σε αυτό και τον χώρο που απαιτείται για την ελεύθερη διακίνηση και κυκλοφορία των άλλων παικτών.

4. Σε περιπτώσεις όπου σε ένα χώρο (δωμάτιο) εγκαθίσταται και διεξάγεται ένα μόνο επιτραπέζιο τυχερό παιχνίδι από τα πιο πάνω, ο αναφερόμενος ελάχιστος απαιτούμενος λειτουργικός χώρος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται κατά 50%.

5. Η συνολική επιφάνεια, που ισούται με το άθροισμα των γινομένων που προκύπτουν από το πλήθος (αριθμό) των διαφόρων ειδών τυχερών παιχνιδιών επί την ελάχιστη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα ανά είδος τυχερού παιχνιδιού της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με την συνολική επιφάνεια του χώρου παιχνιδιών του Καζίνο.

6. Τόσον ο χώρος των παιχνιδιών όσον και οι λοιποί επικουρικοί χώροι του Καζίνο πρέπει να έχουν τις κατά νόμο προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας και απαραίτητα την προβλεπόμενη άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Η άδεια του Πυροσβεστικού Σώματος αναρτάται, εντός πλαισίου, μέσα στο χώρο διεξαγωγής των παιχνιδιών.

7. Το Καζίνο, έχει υποχρέωση να παραχωρεί, χωρίς αντάλλαγμα, κατάλληλα διασκευασμένο Γραφείο στους χώρους του, με πλήρη εξοπλισμό, που να καλύπτει όλες τις ανάγκες για την εγκατάσταση και διεξαγωγή του ελεγκτικού και εποπτικού έργου σε αυτό των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο χώρος διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμος από το Γραφείο αυτό. Επίσης, το Καζίνο έχει υποχρέωση να παραχωρεί, χωρίς αντάλλαγμα, κατάλληλα διασκευασμένο Γραφείο στους χώρους του, που να καλύπτει τις ανάγκες για την εγκατάσταση σ' αυτό των άλλων φορέων ελέγχου του, όπως αυτοί καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Το Γραφείο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης θεωρείται χώρος Δημοσίας Υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται σε αυτόν:
α) η ελεύθερη πρόσβαση υπαλλήλων ή παικτών του Καζίνο,
β) η παρεμπόδιση εισόδου και εξόδου σε αυτόν των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
γ) ο γενικότερος έλεγχος του χώρου, των αρχείων και των πάσης φύσεως εγγράφων και εγκαταστάσεων του, καθώς και η επέμβαση σε αυτά, με οποιοδήποτε τρόπο, από υπάλληλο του Καζίνο ή οποιονδήποτε τρίτο.
8. Επιτρέπεται στο Καζίνο να ιδρύσει και λειτουργήσει ή γενικότερα να εγκαταστήσει στους χώρους του πλήρες ανταλλακτήριο ξένου συναλλάγματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο χώρος διεξαγωγής των παιχνιδιών στα Ελληνικά καζίνο