Ο χώρος των καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 2
ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ
(ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

1. "Καζίνο" νοείται γενικά η επιχείρηση και ο χώρος (κτιριακή εγκατάσταση) εντός του οποίου επιτρέπεται να διεξάγονται τυχερά παιχνίδια σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 3, του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚΑ'62).
Η λειτουργία του Καζίνο εξαιρείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ωραρίων ομοειδών επιχειρήσεων και επιτρέπεται για όλες τις εποχές και ημέρες του έτους. Οι ώρες έναρξης και λήξης της λειτουργίας του Καζίνο καθορίζονται από την επιχείρηση μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο. Το Καζίνο υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο πίνακα των ωρών λειτουργίας του, καθώς και πίνακα ημερών αργίας (εάν υπάρχουν).
2. "Τυχερό παιχνίδι" νοείται οποιοδήποτε επιτρεπόμενο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 3, του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ Α' 62) παιχνίδι σε Καζίνο και κάθε άλλο που επιτρέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Καζίνο.
3. "Χώρος του Καζίνο" νοείται ο συνολικός χώρος και το περιεχόμενο αυτού του χώρου, ο οποίος διαιρείται σε τμήματα, όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση παραχώρησης της άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καζίνο ή τις τυχόν τροποποιήσεις της άδειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο χώρος του Καζίνο περιλαμβάνει:
α) Τον "χώρο παιχνιδιών του Καζίνο", δηλαδή τον κύριο χώρο εντός του οποίου εγκαθίστανται και λειτουργούν τα τεχνικά μέσα και υλικά (τραπέζια, μηχανήματα, μηχανογραφικά συστήματα, κ.λπ.) διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών.
β) Τους "λοιπούς επικουρικούς χώρους του Καζίνο", που υποστηρίζουν την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του χώρου παιχνιδιών του Καζίνο, όπως οι χώροι υποδοχής (Reception), οι χώροι επισιτισμού (εστιατορίων, σερβιρίσματος - καφέ - αναψυκτικών - οινοπνευματωδών (Bars), κ.λπ.), οι χώροι κεντρικού ταμείου, οι χώροι ταμείου επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών, οι χώροι ταμείων μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, οι χώροι καταμέτρησης, οι χώροι του κλειστού ηλεκτρονικού συστήματος οπτικοακουστικής παρακολούθησης (C.C.T.V.), οι χώροι ασφαλείας-φύλαξης, οι χώροι ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, οι χώροι υποκαταστημάτων Τραπεζών, οι χώροι ιματιοθηκών, οι προσωπικοί χώροι τουαλέτας (W.C.), οι χώροι ανάπαυσης και εστίασης των υπαλλήλων του Καζίνο, κ.λπ..
4. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, κάθε Καζίνο, με εξαίρεση τα Καζίνο της Πάρνηθας και της Κέρκυρας, υποχρεούται να υποβάλει στην Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, εις διπλούν:
α) Αρχιτεκτονικά σχέδια που απεικονίζουν με σαφή τρόπο την κατανομή και διάταξη του συνολικού χώρου του Καζίνο, δηλαδή τον χώρο των παιχνιδιών και τους λοιπούς επικουρικούς χώρους του, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση παραχώρησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καζίνο και την υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Κατόχου Αδείας και του Ελληνικού Δημοσίου.
β) Εφόσον στην Υπουργική Απόφαση παραχώρησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καζίνο ή την Σύμβασή του προβλέπεται χρονοδιάγραμμα (Φάσεις) ολοκλήρωσης της κτιριακής εγκατάστασης ή της επένδυσης, αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια που, ομοίως, απεικονίζουν με σαφή τρόπο την κατανομή και διάταξη του συνολικού χώρου του Καζίνο, δηλαδή τον χώρο των παιχνιδιών και τους λοιπούς επικουρικούς του χώρους, για κάθε προβλεπόμενη φάση.
γ) Εάν η παρούσα-υφιστάμενη κατανομή και διάταξη του συνολικού χώρου του Καζίνο παρουσιάζει ήδη απόκλιση από τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση παραχώρησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καζίνο, το Καζίνο συνυποβάλλει και αρχιτεκτονικά σχέδια που απεικονίζουν με σαφή τρόπο την παρούσα-υφιστάμενη κατανομή και διάταξη του συνολικού χώρου του Καζίνο, δηλαδή τον χώρο των παιχνιδιών και τους λοιπούς επικουρικούς χώρους του.
Σε όλα τα αρχιτεκτονικά σχέδια των εδαφίων α), β) και γ) και εντός του χώρου των τυχερών παιχνιδιών απεικονίζεται αναλυτικά η διάταξη των εκάστοτε εγκατεστημένων τυχερών παιχνιδιών και κάθε παιχνίδι, (τραπέζι ή μηχάνημα), εμφανίζεται στα σχέδια με τον αριθμό του Μητρώου του ή τον προβλεπόμενο αριθμό Μητρώου του.
Επίσης, σε κάθε σχέδιο εμπεριέχεται υπόμνημα με το είδος και το πλήθος των κατά περίπτωση εγκατεστημένων ή προβλεπομένων να εγκατασταθούν τυχερών παιχνιδιών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.
5. Ο χώρος του Καζίνο, όπως προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω, δύναται μετά τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού να αναδιατάσσεται εσωτερικά ή να μεταβάλλεται με την πιο κάτω διαδικασία:
α) Το Καζίνο έχει δικαίωμα, εφόσον προηγουμένως προσκομίσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια της προηγούμενης παραγράφου, να υποβάλει στην Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, μέσω της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, γραπτή αίτηση μεταβολής του χώρου του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:
(1) Σύντομη αιτιολογική έκθεση, για την ζητούμενη μεταβολή, κατά την κρίση και εκτίμηση του Καζίνο, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
(α) Η αιτούμενη μεταβολή δύναται ενδεικτικά να αφορά σε:
i) Γενική ή μερική αναδιάταξη του χώρου του Καζίνο, δηλαδή του χώρου παιχνιδιών και των λοιπών επικουρικών χώρων του,
ii) Γενική ή μερική αναδιάταξη των παιχνιδιών εντός του χώρου παιχνιδιών του Καζίνο,
iii) Μεταβολή του αριθμού ή της σύνθεσης (είδους) των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών ή και αναδιάταξη αυτών εντός του χώρου των παιχνιδιών του Καζίνο, κ.λπ..
(β) Οι λόγοι που προκαλούν την ανάγκη της αιτούμενης μεταβολής, δύνανται ενδεικτικά να είναι:
i) Εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών,
ii) Ασφαλέστερη μετακίνηση των παικτών - πελατών,
iii) Βελτίωση της εκμετάλλευσης του χώρου του Καζίνο,
iv) Αντικατάσταση τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών με άλλα, πλέον εμπορικά ή πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, από την οποία προκύπτει μεταβολή του αριθμού ή της σύνθεσης (είδους) των μέσων αυτών,
ν) Βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων τόσο για το Καζίνο, όσο και για το Δημόσιο, κ.λπ..
(2)  Αρχιτεκτονικά σχέδια που απεικονίζουν με σαφή τρόπο την αιτούμενη, νέα κατανομή και διάταξη του συνολικού χώρου του Καζίνο, δηλαδή του χώρου των παιχνιδιών και των λοιπών επικουρικών χώρων του. Στα αρχιτεκτονικά αυτά σχέδια απεικονίζεται αναλυτικά η διάταξη των υπαρχόντων και των προβλεπομένων να εγκατασταθούν τυχερών παιχνιδιών και κάθε παιχνίδι (τραπέζι ή μηχάνημα) εμφανίζεται με τον αριθμό Μητρώου του ή τον προβλεπόμενο αριθμό Μητρώου του.
Επίσης, σε κάθε σχέδιο εμπεριέχεται υπόμνημα με το είδος και το πλήθος των κατά περίπτωση εγκατεστημένων ή προβλεπομένων να εγκατασταθούν τυχερών παιχνιδιών.
(3)  Γραπτή Δήλωση του Καζίνο, ότι με την αιτούμενη, νέα κατανομή και διάταξη του συνολικού χώρου του Καζίνο τηρούνται οι προδιαγραφές του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού και ειδικότερα η απαίτηση της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου.
β) Η Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετά από επιτόπια αυτοψία, για διαπίστωση της δυνατότητας ικανοποίησης του αιτήματος του Καζίνο, διαβιβάζει την πιο πάνω αίτηση με σχετική εισήγηση της προς την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.
γ) Η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, λαμβάνοντας υπόψη:
(1) τα στοιχεία του φακέλου της αίτησης,
(2) την εισήγηση της Διεύθυνσης Καζίνο και
(3) τις προδιαγραφές του ελάχιστου απαιτούμενου λειτουργικού χώρου για την εγκατάσταση και διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών, όπως αυτές ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού, αποφασίζει, αιτιολογημένα, για την αποδοχή ή μη της αίτησης εσωτερικής αναδιάταξης ή μεταβολής του χώρου του Καζίνο και του περιεχομένου αυτού. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και εφόσον αποτελεί τροποποίηση της άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καζίνο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια εσωτερικής αναδιάταξης ή μεταβολής σε καμία περίπτωση δεν τροποποιεί ή καταργεί άλλες γενικότερες ισχύουσες διατάξεις (π.χ. πολεοδομικές, πυρασφάλειας, κ.λπ.) και δεν υπερισχύει έναντι αυτών.

Ο χώρος των καζίνο στην Ελλάδα