Γενικά περί οργάνωσης και λειτουργίας των καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

1. Ο διοικητικός έλεγχος και η εποπτεία της λειτουργίας των Καζίνο είναι διαρκής, καθημερινός και επιτόπιος, ασκείται από την Διεύθυνση Καζίνο, τους εντεταλμένους σε Κλιμάκια υπαλλήλους της, την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και τον Υπουργό Ανάπτυξης. Συνίσταται στην τήρηση όλων των προβλεπομένων διαδικασιών και των υποχρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία κάθε Καζίνο και περιλαμβάνει ενδεικτικά τον έλεγχο κτιρίων και εγκαταστάσεων, την διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών, τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών και τη διαδικασία αδειοδότησης, προμήθειας και εγκατάστασης τους, καθώς και την τήρηση των όρων της Υπουργικής Απόφασης περί παραχώρησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καζίνο.

2. Σκοπός του διοικητικού ελέγχου των Καζίνο είναι η πλήρης διασφάλιση των συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων πλευρών, ήτοι του Δημοσίου, των εισερχομένων στα Καζίνο πελατών (παικτών) και των επιχειρήσεων Καζίνο.
Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την επιτόπια, συνεχή και καθημερινή διακρίβωση και επιβεβαίωση ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Καζίνο, κατά τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών είναι οι προβλεπόμενες και ότι όλα τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών πληρούν τις γενικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και το σύνολο των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας του παρόντος Κανονισμού.

3. Ο παρών κανονισμός καθορίζει:
α) Τον τρόπο διάρθρωσης, λειτουργίας και ελέγχου του Καζίνο, σύμφωνα με τους όρους της άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του και την κείμενη νομοθεσία,
β) Τον τρόπο διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών στο Καζίνο και τον έλεγχο αυτής.
γ) Τις γενικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των παιχνιδιών του Καζίνο και τις ειδικές προδιαγραφές λογιστικής διαχείρισης και ασφαλείας αυτών.
δ) Τη διαδικασία ελέγχου και χορήγησης αδειών καταλληλότητας, από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας και τον Υπουργό Ανάπτυξης των Καζίνο σε:
(1) τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο,
(2) κατασκευαστές τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο,
(3) προμηθευτές τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο,
(4) συντηρητές τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο και
(5) αιτούντες την χορήγηση άδειας απόκτησης μετοχών των κατόχων αδείας λειτουργίας καζίνο ή μετόχων αυτών,
ε) Τα όργανα, το περιεχόμενο, τις διαδικασίες και τις οδηγίες του διοικητικού ελέγχου και της εποπτείας της λειτουργίας των Καζίνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Γενικά περί οργάνωσης και λειτουργίας των καζίνο στην Ελλάδα