Μπλάκτζακ στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 14
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΑΚΤΖΑΚ (BLACK JACK)

1. Το παιχνίδι του Μπλάκτζακ παίζεται με τέσσερις έως έξι (4-6) τράπουλες.
Κατά το άνοιγμα του τραπεζιού πρέπει να χρησιμοποιούνται τράπουλες στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας, σε άριστη κατάσταση, είτε καινούργιες (σφραγισμένες από τον Κατασκευαστή), είτε -εφόσον οι τράπουλες χαρακτηρίστηκαν στην άδεια καταλληλότητας τους ως πλαστικές- χρησιμοποιημένες για χρονική περίοδο όχι μεγαλύτερη των 10 ημερών.
Τα τραπουλόχαρτα πρέπει να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σε περίπτωση φθοράς τραπουλόχαρτου, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε παρτίδας, το φθαρμένο τραπουλόχαρτο αντικαθίσταται -πριν από το επόμενο ανακάτεμα των τραπουλόχαρτων- με όμοιο του, από καινούργια τράπουλα και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά.
Μετά το κλείσιμο του τραπεζιού, όλες οι τράπουλες που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή του παιχνιδιού πρέπει να καταστρέφονται, με τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού. Οι τράπουλες που χαρακτηρίστηκαν στην άδεια καταλληλότητας τους ως πλαστικές καταστρέφονται μετά από δεκαήμερη χρήση, με την ίδια ως άνω διαδικασία.

2. Μετά την μέτρηση των τραπουλόχαρτων και την επαλήθευση της ορθής σύνθεσης της τράπουλας, (η οποία πραγματοποιείται υποχρεωτικά κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του τραπεζιού), ο κρουπιέρης επαναφέρει τα τραπουλόχαρτα, τα οποία μοιράζει σε πολλούς σωρούς, τα ανακατεύει, τα κόβει και τα στοιβάζει σε οριζόντια στήλη, με το πίσω μέρος (LOGO) των τραπουλόχαρτων προς τους παίκτες. Στη συνέχεια, ο κρουπιέρης δίνει την διαχωριστική κάρτα σε έναν από τους παίκτες προκειμένου τα χαρτιά να κοπούν για τελευταία φορά.
Όλη η ανωτέρω διαδικασία γίνεται πάντοτε παρουσία παίκτη.

3. Ο παίκτης κόβει τη στήλη σε οποιοδήποτε σημείο της, αρκεί κατά το κόψιμο να αφήνει ένα σωρό από χαρτιά όσο τουλάχιστον μία τράπουλα, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Μετά από αυτή την κοπή, ο κρουπιέρης τοποθετεί τον διαχωρισμένο από τον παίκτη επάνω σωρό στο πίσω μέρος της όλης στήλης (προς το μέρος του).

4. Ακολούθως, ο κρουπιέρης τοποθετεί την κάρτα τελειώματος (διαχωριστική κάρτα λήξης) στη στήλη, ενδιαμέσως των τραπουλόχαρτων, ώστε να αφήνει προς το μέρος του ένα σωρό από τραπουλόχαρτα, όσο περίπου μία πλήρης τράπουλα.

5. Τα τραπουλόχαρτα στη συνέχεια τοποθετούνται ως έχουν μέσα στο διανομέα τραπουλόχαρτων (Blackjack Shoe).

6. Πριν από το μοίρασμα των χαρτιών, ο κρουπιέρης βγάζει υποχρεωτικά τα πρώτα πέντε τραπουλόχαρτα εκτός παρτίδας (τα ακυρώνει) και τα τοποθετεί στον συλλέκτη (Discard Holder), χωρίς να τα εμφανίσει (αποκαλύψει) στους παίκτες.

7. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του παιχνιδιού εμφανιστεί τραπουλόχαρτο με την εμπρός όψη του, προερχόμενο είτε από τον διανομέα τραπουλόχαρτων (Blackjack Shoe) είτε από την Συσκευή Ανακατέματος Τραπουλόχαρτων (Shuffler) της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, το τραπουλόχαρτο αυτό καίγεται (τίθεται στο Discard Holder) και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά.
Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί η εμπρόσθια όψη ενός ή περισσοτέρων τραπουλόχαρτων, που ο παίκτης δεν ζήτησε να λάβει, είτε από λανθασμένη συνεννόηση (επικοινωνία) μεταξύ του κρουπιέρη και του παίκτη, είτε επειδή αυτά εξήλθαν μαζί από τον διανομέα, τα τραπουλόχαρτα αυτά δεν καίγονται και ο κρουπιέρης στη συνέχεια τα προτείνει, ξεχωριστά και με τη σειρά που εξήλθαν από τον κάθε είδους διανομέα, στον επόμενο παίκτη (εάν υπάρχει). Ο κάθε επόμενος παίκτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί, με τη σειρά που αποκαλύφθηκαν, όσα από αυτά επιθυμεί. Σε περίπτωση μη αποδοχής ενός ή περισσοτέρων από τα τραπουλόχαρτα που αποκαλύφθηκαν από τον παίκτη, η πρόταση γίνεται για κάθε ένα τραπουλόχαρτο ξεχωριστά
στον επόμενο παίκτη (εάν υπάρχει). Εφ' όσον ή δεν υπάρχουν άλλοι επόμενοι παίκτες ή, εάν υπάρχουν, ουδείς αποδέχεται τα τραπουλόχαρτα, τότε ο κρουπιέρης λαμβάνει υποχρεωτικά, πάντα με τη σειρά που αποκαλύφθηκαν, ένα ή περισσότερα από τα τραπουλόχαρτα αυτά έως ότου σχηματίσει άθροισμα 17 ή μεγαλύτερο, οπότε τα τυχόν υπόλοιπα τραπουλόχαρτα καίγονται.
Παίκτες που αρνήθηκαν κατά τα ανωτέρω να λάβουν τραπουλόχαρτο, δεν δικαιούνται να λάβουν άλλο-επόμενο τραπουλόχαρτο και με την άρνηση τους οριστικοποιούν το αποτέλεσμα της συμμετοχής τους.

8. Κατά τη διάρκεια της παρτίδας και μόλις εμφανισθεί η κάρτα τελειώματος (διαχωριστική κάρτα λήξης), ολοκληρώνεται η πάσα (τελευταία πάσα) προς τους υπόλοιπους παίκτες και αμέσως μετά τη λήξη της τελευταίας πάσας, τελειώνει η παρτίδα και επαναλαμβάνεται εξ' αρχής η διαδικασία του ανακατέματος των τραπουλόχαρτων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για την επόμενη παρτίδα.

9. Σε περίπτωση που, οι παίκτες αποχωρήσουν από το τραπέζι και δεν υπάρχει τοποθετημένο στοίχημα, ο κρουπιέρης αποσύρει τα τραπουλόχαρτα από το διανομέα (Blackjack Shoe) και τον συλλέκτη (Discard Holder) και τα στοιβάζει σε μία στήλη εμπρός του. Μόλις εμφανισθεί εκ νέου παίκτης, ακολουθείται εξ' αρχής ολόκληρη η διαδικασία ανακατέματος των τραπουλόχαρτων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

10. Το Καζίνο έχει δικαίωμα, για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού Μπλάκτζακ, εναλλακτικά προς την πιο πάνω αναφερόμενη διαδικασία, να χρησιμοποιεί σε όλα ή σε μερικά από τα τραπέζια του Συσκευή Ανακατέματος Τραπουλόχαρτων (SHUFFLER) για Μπλάκτζακ, η οποία έχει λάβει άδεια καταλληλότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
Στην περίπτωση αυτή, οι παράγραφοι 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται όπως αναφέρονται πιο πάνω, με εξαίρεση την αντικατάσταση φθαρμένου τραπουλόχαρτου, η οποία γίνεται πριν την έναρξη της επόμενης παρτίδας.

Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιείται, πλέον, κάρτα τελειώματος (διαχωριστική κάρτα λήξης).
Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τα τραπουλόχαρτα τοποθετούνται εντός της Συσκευής Ανακατέματος Τραπουλόχαρτων, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα και ως διανομέας τραπουλόχαρτων. Πριν από το μοίρασμα των χαρτιών στους παίκτες, ο κρουπιέρης βγάζει από την Συσκευή τα πρώτα πέντε τραπουλόχαρτα και τα τοποθετεί στον συλλέκτη (Discard Holder), χωρίς να τα εμφανίσει (αποκαλύψει) στους παίκτες. Αμέσως μετά από το τέλος κάθε παρτίδας, όλα τα τραπουλόχαρτα που έχουν χρησιμοποιηθεί ή καεί στην παρτίδα αυτή (Discarded Cards), εισάγονται υποχρεωτικά από τον κρουπιέρη στη Συσκευή Ανακατέματος Τραπουλόχαρτων.
Εφόσον στο τραπέζι υπάρχουν παίκτες, η μία παρτίδα διαδέχεται την άλλη συνεχώς. Σε περίπτωση που οι παίκτες αποχωρήσουν από το τραπέζι και δεν υπάρχει τοποθετημένο στοίχημα, ο κρουπιέρης αποσύρει από την Συσκευή Ανακατέματος τα τραπουλόχαρτα και τα στοιβάζει σε μία στήλη εμπρός του. Μόλις εμφανιστεί εκ νέου πελάτης, ακολουθείται εξ' αρχής ολόκληρη η διαδικασία της παρούσας παραγράφου.

11. Ο αριθμός των παικτών που κάθονται αντιστοιχεί στον αριθμό των προκαθορισμένων χωρισμάτων του ταμπλό για την τοποθέτηση των μιζών.
Εάν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις καθήμενων, οι παίκτες που κάθονται έχουν δικαίωμα να τοποθετούν μίζες σε περισσότερα του ενός προκαθορισμένα χωρίσματα του ταμπλό.
Όρθιοι παίκτες και μέχρι δύο (2) το πολύ, μπορούν να τοποθετούν τις δικές τους μίζες εντός καθενός εκ των προκαθορισμένων χωρισμάτων του ταμπλό, πλησίον των μιζών αυτών που κάθονται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των καθήμενων και πάντα μέχρι την ανώτατη επιτρεπόμενη μίζα, ακόμη και όταν υπάρχουν ελεύθερα προκαθορισμένα χωρίσματα του ταμπλό.
Το σύνολο των μιζών που έχουν τοποθετηθεί σε κάθε προκαθορισμένο χώρο του ταμπλό θεωρείται μία μεμονωμένη συμμετοχή και ακολουθείται η κανονική σειρά διανομής και ζήτησης τραπουλόχαρτων. Δικαίωμα ζήτησης ή άρνησης τραπουλόχαρτων έχει μόνο ο καθήμενος παίκτης.
Το Καζίνο δεν έχει δικαίωμα να αρνείται την έναρξη παρτίδας, ακόμη και όταν υπάρχει ένας μόνο παίκτης στο τραπέζι, ούτε έχει δικαίωμα να ζητεί από παίκτη να συμμετέχει με μίζα σε περισσότερα του ενός προκαθορισμένα χωρίσματα του ταμπλό, χωρίς τη βούληση του.

12. Οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες δυνατότητες παιχνιδιού:
α) Όταν έχουν τοποθετηθεί όλες οι μίζες, ο κρουπιέρης μοιράζει από ένα χαρτί, αποκαλύπτοντας την εμπρόσθια όψη του, για κάθε προκαθορισμένο χώρισμα του ταμπλό στο οποίο έχουν τοποθετηθεί οι μίζες, αρχίζοντας από τα αριστερά του και συνεχίζοντας κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού, ολοκληρώνοντας δε τη φάση αυτή, δίνει και ένα χαρτί στον εαυτό του. Στη συνέχεια ο κρουπιέρης δίνει από ένα δεύτερο χαρτί, κατά την ίδια σειρά στους παίκτες που συμμετέχουν. Κάθε παίκτης μπορεί στη συνέχεια, πάντα με την ίδια ως άνω σειρά, να αρνηθεί ή να ζητήσει συμπληρωματικά χαρτιά, τα οποία του δίδονται ένα-ένα, μέχρις ότου ο παίκτης αποφασίσει να σταματήσει ή χάσει. Όταν ένας παίκτης σχηματίσει άθροισμα μεγαλύτερο του 21 έχει χάσει και ο κρουπιέρης μαζεύει αμέσως τα χαρτιά και τη μίζα του, προτού προχωρήσει στον επόμενο παίκτη. Εάν ένας παίκτης συμπληρώσει άθροισμα 21, δεν επιτρέπεται να ζητήσει και να πάρει φύλλο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για κάθε επόμενο παίκτη.
Ο κρουπιέρης ανακοινώνει κάθε φορά το αθροισμάτων φύλλων που προκύπτει από το μοίρασμα κάθε συμπληρωματικού τραπουλόχαρτου, είτε αυτό μοιράζεται στους παίκτες είτε στον εαυτό του.
β) Εάν ένας παίκτης σχηματίσει άθροισμα 21 με δύο χαρτιά (Μπλάκτζακ) και ο κρουπιέρης έχει άσσο, ο κρουπιέρης υποχρεούται να ρωτήσει τον παίκτη εάν επιθυμεί να πληρωθεί τη μίζα του επί μία φορά ή εάν επιθυμεί να περιμένει την ολοκλήρωση της παρτίδας και να του πληρωθεί η μίζα του 3 προς 2 εφόσον ο κρουπιέρης δεν σχηματίσει Μπλάκτζακ ή, αν ο κρουπιέρης σχηματίσει Μπλάκτζακ, ο παίκτης ως ισόπαλος να αποσύρει τη μίζα του χωρίς πληρωμή. Εάν ο παίκτης αποφασίσει να πληρωθεί τη μίζα του επί μία φορά, ο κρουπιέρης, προβαίνει στην πληρωμή του παίκτη και συγχρόνως μαζεύει τα χαρτιά του παίκτη. Εάν ο παίκτης αποφασίσει αντιστρόφως, περιμένει για την ολοκλήρωση και την έκβαση της παρτίδας, με τα δύο πιο πάνω ενδεχόμενα.
Εάν ένας παίκτης σχηματίσει άθροισμα 21 με δύο χαρτιά (Μπλάκτζακ) και ο κρουπιέρης έχει φύλλο από το οποίο προκύπτει ότι αποκλείεται να σχηματίσει ο ίδιος Μπλάκτζακ, τότε ο παίκτης πληρώνεται αμέσως τη μίζα του, 3 προς 2.
γ) Αφού όλοι οι παίκτες προσδιορίσουν και αποφασίσουν για την κατάσταση των συνδυασμών τους, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, ο κρουπιέρης τραβά ένα χαρτί για τον εαυτό του. Εάν σχηματίσει άθροισμα 17 ή μεγαλύτερο έχει υποχρέωση να σταματήσει και δεν μπορεί να πάρει συμπληρωματικά χαρτιά. Εάν σχηματίσει άθροισμα 16 ή μικρότερο, οφείλει να τραβήξει και άλλα χαρτιά μέχρι να φτάσει άθροισμα 17 ή μεγαλύτερο. Όταν μεταξύ των τραπουλόχαρτων του κρουπιέρη συμπεριλαμβάνεται άσσος, ο κρουπιέρης οφείλει να τον υπολογίσει υποχρεωτικά ως 11, εφόσον με τον υπολογισμό αυτό προκύπτει άθροισμα 17 ή μεγαλύτερο και ο κρουπιέρης δεν καίγεται.
δ) Ο κρουπιέρης αφού προσδιορίσει και αναφέρει το άθροισμα του, ακολουθεί στο μάζεμα των μιζών που έχασαν και στην πληρωμή εκείνων που κέρδισαν, από τα δεξιά προς τα αριστερά, μαζεύοντας τα χαρτιά αμέσως μετά το τέλος των πληρωμών. Εάν ο κρουπιέρης σχηματίσει άθροισμα μεγαλύτερο του 21 πληρώνει όλες τις μίζες του ταμπλό, εκτός από τις μίζες των παικτών που έχουν ήδη χάσει ή πληρωθεί. Εάν ο κρουπιέρης δεν φθάσει 21, μαζεύει όλες τις μίζες εκείνων των παικτών που τα αθροίσματα τους είναι κατώτερα του δικού του αθροίσματος, εκτός από τις μίζες των παικτών που έχουν ήδη χάσει ή πληρωθεί και αντίστοιχα πληρώνει όλες τις μίζες των παικτών που τα αθροίσματα τους είναι ανώτερα του δικού του αθροίσματος. Όσοι παίκτες έχουν άθροισμα ίσο με το άθροισμα του κρουπιέρη θεωρούνται ισόπαλοι, δεν πληρώνονται και μπορούν να αποσύρουν τη μίζα τους.
Το άθροισμα 21 με δύο χαρτιά (Μπλάκτζακ) είναι πάντοτε ανώτερο του αθροίσματος 21 που έχει επιτευχθεί με περισσότερα από 2 χαρτιά.

13. Ασφάλεια (INSURANCE).

Όταν το πρώτο χαρτί του κρουπιέρη είναι άσσος, οι παίκτες μπορούν να ασφαλισθούν κατά του ενδεχόμενου σχηματισμού Μπλάκτζακ από τον κρουπιέρη. Ο κρουπιέρης προτείνει στους παίκτες την ασφάλεια αυτή, αφού τους δώσει και το δεύτερο χαρτί. Οι παίκτες δεν μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος της ασφάλειας, εάν έστω και ένας παίκτης έχει ήδη πάρει τρίτο χαρτί. Ο ασφαλιζόμενος παίκτης τοποθετεί στην γραμμή απέναντι από τη μίζα του ένα ποσό το οποίο μπορεί να φθάνει μέχρι και το μισό (50%) αυτής. Μετά τον καθορισμό της καταστάσεως καθενός παίκτη, εάν ο κρουπιέρης τραβήξει 10 ή φιγούρα και σχηματίσει Μπλάκτζακ, μαζεύει τις μίζες που χάνουν και πληρώνει στους παίκτες τις ασφάλειες 2 προς 1. Εάν ο κρουπιέρης δεν σχηματίσει Μπλάκτζακ μαζεύει τις ασφάλειες και συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά.

14. Χώρισμα φύλλων (SPLIT).
Όταν ένας παίκτης πάρει τα δύο πρώτα χαρτιά και τύχει αυτά να είναι όμοια (ίδιας αξίας), μπορεί να τα χωρίσει και να τα δηλώσει ως δύο διαφορετικές συμμετοχές (SPLIT). Εάν ο παίκτης χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα, οφείλει να τοποθετήσει και στο δεύτερο χαρτί μία δεύτερη μίζα ίση με την αρχική του. Τα δύο αυτά χαρτιά και οι δύο μίζες θεωρούνται ως δύο χωριστές συμμετοχές στο παιχνίδι και ακολουθούν καθεμία την ίδια διαδικασία. Ο παίκτης παίζει σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παιχνιδιού, παίζοντας πρώτα τη δεξιά συμμετοχή του, πριν προχωρήσει στην επόμενη. Εάν για μία από τις συμμετοχές αυτές ο παίκτης πάρει κατά την πρώτη διανομή εκ νέου ένα δεύτερο όμοιο (ίδιας αξίας) χαρτί, σχηματίζει ένα νέο ζεύγος, το οποίο μπορεί εκ νέου να το χωρίσει και να τοποθετήσει μία νέα ισόποση μίζα (2ο SPLIT). Όταν ένας παίκτης σχηματίσει ένα ζεύγος του άσσου, του επιτρέπεται να τραβήξει ένα μόνο χαρτί για κάθε έναν άσσο. Σε περίπτωση που στη συνέχεια ο παίκτης πάρει και πάλι άσσο, δεν του επιτρέπεται να δημιουργήσει νέα συμμετοχή (νέο SPLIT). Εάν παίκτης σχηματίσει άθροισμα 21 με δύο χαρτιά και ένα από τα χαρτιά αυτά προέρχεται από χώρισμα φύλλων (SPLIT), το άθροισμα αυτό δεν θεωρείται Μπλάκτζακ  και πληρώνεται μόνο το ποσό της μίζας.
Το Καζίνο έχει δικαίωμα με αναρτημένες ανακοινώσεις μέσα στην αίθουσα παιχνιδιών να περιορίζει το SPLIT σε όμοια χαρτιά, αποκλείοντας έτσι τα διαφορετικά χαρτιά της ίδιας αξίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, το Καζίνο μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των ζευγών τα οποία ο ίδιος παίκτης μπορεί να σχηματίσει.

15. Διπλασιασμός μίζας (DOUBLE DOWN).
Όταν ο παίκτης πετύχει άθροισμα με τα δύο πρώτα χαρτιά μέχρι και 11 μπορεί να στοιχηματίσει εκ νέου το ισόποσο της μίζας του (DOUBLE DOWN). Στην περίπτωση αυτή, ο παίκτης υποχρεούται να τραβήξει μόνο ένα συμπληρωματικό χαρτί.
Ο διπλασιασμός της μίζας (DOUBLE DOWN) επιτρέπεται για όλες τις συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών που προέρχονται από χώρισμα φύλλων (SPLIT).

16. Οι μίζες των παικτών αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά με μάρκες αξίας, οι οποίες τοποθετούνται πριν από την διανομή των τραπουλόχαρτων. Η ελάχιστη μίζα (MINIMUM) για κάθε τραπέζι Μπλάκτζακ καθορίζεται από το Καζίνο. Η μέγιστη μίζα (MAXIMUM) για κάθε τραπέζι καθορίζεται επίσης από το Καζίνο και δύναται να ισούται με το 50πλάσιο ή 10Οπλάσιο ή 200πλάσιο της ελάχιστης μίζας του ιδίου τραπεζιού.

Μπλάκτζακ στα καζίνο στην Ελλάδα