Μηχανογραφικό σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικών παιχνιδιών φρουτάκια στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 21
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (M.I.S.)

Η λειτουργία των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών προϋποθέτει την εγκατάσταση και λειτουργία στο Καζίνο μηχανογραφικού συστήματος χρεοπίστωσης και ελέγχου της λειτουργίας των μηχανημάτων αυτών, το οποίο πρέπει να έχει άδεια καταλληλότητας, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
Το Καζίνο υποχρεούται να έχει στο Γραφείο του Κλιμακίου των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο κατάλληλα εγκατεστημένο εξοπλισμό, που να εξασφαλίζει στους Υπαλλήλους της Διεύθυνσης πλήρη και διαρκή πρόσβαση στο σύστημα αυτό, χωρίς δυνατότητα εισαγωγής, αλλοίωσης ή διαγραφής των στοιχείων και Αρχείων του συστήματος.
Το μηχανογραφικό αυτό σύστημα χρεοπίστωσης και ελέγχου των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών πρέπει να επικοινωνεί απευθείας και σε πραγματικό χρόνο με όλα τα εγκατεστημένα στο χώρο παιχνιδιών του Καζίνο μηχανήματα, για συγκέντρωση και διαχείριση των στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στη λειτουργία του κάθε μηχανήματος.
1. Το μηχανογραφικό αυτό σύστημα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχει τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες:
α. Έκδοση ισολογισμού των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, για κάθε ημέρα λειτουργίας, με όλες τις χρεώσεις, με όλες τις πιστώσεις και το ημερήσιο οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία), για κάθε μηχάνημα ξεχωριστά και για όλα τα μηχανήματα του Καζίνο συνολικά.
β. Έκδοση αναλυτικής αναφοράς στατιστικών και λογιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τις μετρήσεις των ηλεκτρονικών μετρητών για κάθε ημέρα λειτουργίας, για κάθε μηχάνημα ξεχωριστά και για όλα τα μηχανήματα του Καζίνο συνολικά. Η ίδια δυνατότητα να παρέχεται και για κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
γ. Έκδοση αναλυτικής αναφοράς του πραγματικού ποσοστού απόδοσης για κάθε μηχάνημα ξεχωριστά και για όλα τα μηχανήματα του Καζίνο συνολικά. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται για κάθε ημέρα και για κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας.
δ. Έκδοση αναλυτικής αναφοράς σύγκρισης και ελέγχου του πραγματικού ποσοστού απόδοσης με το θεωρητικό ποσοστό απόδοσης (της άδειας καταλληλότητας του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού), για κάθε μηχάνημα ξεχωριστά και για όλα τα μηχανήματα του Καζίνο συνολικά. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται για κάθε ημέρα και για κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας.

 

2. Το μηχανογραφικό αυτό σύστημα πρέπει να έχει τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες, εφόσον τεθούν σε λειτουργία ανάλογες εφαρμογές:
α. Πίστωση μονάδων αξίας (πόντων) στα μηχανήματα.
Καταγραφή του κωδικού του αρμόδιου υπαλλήλου του Καζίνο, της ημερομηνίας και ώρας της κάθε συναλλαγής, της ταμειακής κατάστασης (γενικό αλγεβρικό άθροισμα) και χρέωση του λογαριασμού του ίδιου υπαλλήλου. Αυτόματη ενημέρωση όλων των αρχείων και των εκδιδομένων αναφορών, που αφορούν στα λογιστικά και στατιστικά στοιχεία και στους μετρητές του κάθε μηχανήματος.
β. Διαγραφή πιστωμένων και κερδισμένων μονάδων αξίας (πόντων).
Καταγραφή του κωδικού του αρμόδιου υπαλλήλου του Καζίνο, της ημερομηνίας και ώρας της κάθε συναλλαγής, της ταμειακής κατάστασης (γενικό αλγεβρικό άθροισμα) και πίστωση του λογαριασμού του ίδιου υπαλλήλου. Αυτόματη ενημέρωση όλων των αρχείων και των εκδιδομένων αναφορών, που αφορούν στα λογιστικά και στατιστικά στοιχεία και στους μετρητές του κάθε μηχανήματος.
γ. Έκδοση αναλυτικής αναφοράς του λογαριασμού κάθε αρμοδίου υπαλλήλου του Καζίνο, ξεχωριστά και των λογαριασμών όλων των αρμοδίων υπαλλήλων συνολικά.

3. Σε κάθε περίπτωση εμφάνισης σε οθόνη ή σε γραπτή αναφορά (λογιστική ή στατιστική) του όρου "μονάδα αξίας" (πόντου) και του πλήθους αυτών, το μηχανογραφικό σύστημα πρέπει να εμφανίζει (μετατρέπει αντιστοίχως) τις μονάδες αυτές σε χρηματική αξία, με βάση την ελάχιστη μίζα (DENOMINATION) του κάθε μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
4. Η πρόσβαση των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως χρήστες θέας, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α) Ενημέρωση - ένδειξη, σε πραγματικό χρόνο, όλων των πράξεων πληρωμών που πραγματοποιούνται με απόδειξη πληρωμής (δελτίο εκτάκτων κερδών) από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Μηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιχνιδιών (Jackpots και Cancelled Credits (handpays)).
β) Ενημέρωση - ένδειξη, σε πραγματικό χρόνο, όλων των πράξεων πλήρωσης των Μηχανημάτων, που πραγματοποιούνται με απόδειξη πληρωμής (δελτίο συμπληρωματικής πλήρωσης) από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Μηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιχνιδιών (Hopper fills).
γ) Αναλυτικές αναφορές όλων των πράξεων πληρωμών και πλήρωσης για κάθε ένα μηχάνημα ξεχωριστά και για όλα τα μηχανήματα του Καζίνο συνολικά. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται για κάθε χρονική στιγμή και για κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας.
δ) Αναλυτικές αναφορές όλων των οικονομικών πράξεων (δοσοληψιών) πού αφορούν στη λειτουργία των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται για κάθε χρονική στιγμή και για κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας.
ε) Όλες τις αναφορές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

5. Εφόσον τα μηχανήματα διαθέτουν εγκατεστημένα συστήματα αναγνώρισης, αποδοχής και έκδοσης ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών με χρηματική αξία, έξυπνων καρτών (SMART CARDS) και πιστωτικών καρτών και γενικώς συστήματα ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών και το Καζίνο χρησιμοποιείτο συστήματα αυτά, τότε κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών πρέπει να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης και παράλληλης λειτουργίας με το μηχανογραφικό σύστημα χρεοπίστωσης και ελέγχου της λειτουργίας των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Η λειτουργία και η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών δοσοληψιών, επιτρέπεται μετά την έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 2 παρ. 12 του Ν.2206/1994 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας και ελέγχου τέτοιων συστημάτων, καθώς και τα εκδιδόμενα έντυπα.

Μηχανογραφικό σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικών παιχνιδιών φρουτάκια στα καζίνο στην Ελλάδα