Ηλεκτρονικά παιχνίδια (φρουτάκια) στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 19
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ- ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. "Μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών" νοείται το ενιαίο λειτουργικό σύνολο (σύστημα) που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών στο Καζίνο και αποτελείται από ομάδα μηχανικών, ηλεκτρονικών και άλλων συσκευών ή εγκαταστάσεων (HARDWARE), μαζί με το συνολικά εγκατεστημένο λογισμικό όλων των λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένου και του εγκατεστημένου σε αυτές ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού (SOFTWARE).
Το μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών δύναται να λειτουργεί με την εισαγωγή χαρτονομίσματος, νομίσματος, μάρκας, (κέρμα προκαθορισμένης αξίας ή TOKEN), ηλεκτρονικά τυπωμένου κουπονιού με χρηματική αξία, έξυπνης κάρτας (SMART CARD), πόντων που εισάγονται από υπάλληλο του Τμήματος Μηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιχνιδιών του Καζίνο, πιστωτικής κάρτας ή άλλο παρεμφερή τρόπο.
Το αποτέλεσμα της λειτουργίας του μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, το οποίο προκύπτει από το εγκατεστημένο σε αυτό ηλεκτρονικό τυχερό παιχνίδι, δηλαδή το συνολικό λογισμικό (SOFTWARE), μπορεί να αποδώσει στον παίκτη χρηματικό ποσό ή μάρκες ή χρηματικό ποσό υπό μορφή υλικών αγαθών ή άλλη αξία, ανεξάρτητα αν η καταβολή γίνεται αυτόματα από το ίδιο το μηχάνημα, είτε με άλλο προκαθορισμένο τρόπο.
Η έκβαση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού εξαρτάται αποκλειστικά από την τύχη.
Ο παίκτης μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών έχει δικαίωμα να καταλαμβάνει ταυτόχρονα περισσότερα του ενός μηχανήματα μόνο όταν παίζει σε αυτά και δεν έχει δικαίωμα, με το πρόσχημα ότι ο ίδιος προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει, να εμποδίζει άλλους παίκτες να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα αυτά. Ομοίως ο παίκτης μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, δεν έχει δικαίωμα να εγκαταλείπει μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και να προβαίνει στη δέσμευση του μηχανήματος αυτού για λογαριασμό του (RESERVATION). Στις περιπτώσεις που μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών βρίσκεται ακινητοποιημένο (δεσμευμένο) με οποιοδήποτε τρόπο, από κάποιον πελάτη και για λογαριασμό του, το Καζίνο έχει δικαίωμα να αποδεσμεύει το μηχάνημα και να το θέτει στη διάθεση των υπολοίπων παικτών.

2. Ως "HARDWARE μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών" νοείται γενικότερα το σύνολο των επιμέρους τμημάτων και υποσυστημάτων που απαρτίζουν το μηχάνημα.

3. Ως "SOFTWARE μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών" νοείται γενικότερα το σύνολο των οδηγιών, των στοιχείων και των πληροφοριών που έχουν προγραμματιστεί στις μνήμες RAM, ROM και EPROM και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του μηχανήματος.

 

4. Ως "Εμπορική ονομασία ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού" νοείται η διεθνής εμπορική ονομασία, με την οποία ο Κατασκευαστής του έλαβε την ξεχωριστή, μεμονωμένη και εξειδικευμένη άδεια καταλληλότητας του συγκεκριμένου αυτού ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού, είτε πρόκειται μόνο για software, είτε πρόκειται μόνο για hardware, είτε πρόκειται για ενιαίο λειτουργικό σύνολο αυτών.

5. Ως "CHIP" νοείται η συμπαγής και στέρεα ηλεκτρονική συσκευή μικρού ολοκληρωμένου κυκλώματος.

 

6. Ως "RAM" (Random Access Memory - Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης) νοείται η συμπαγής και στέρεα εκείνη ηλεκτρονική συσκευή (Chip), που χρησιμοποιείται για την εναποθήκευση, μεταβλητών και μη μεταβλητών, δυναμικών στοιχείων και πληροφοριών.

 

7. Ως "RAM CLEAR" νοείται η ενέργεια διαγραφής του περιεχομένου της μνήμης RAM για την αποκατάσταση της λειτουργίας ενός μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Η ενέργεια αυτή είναι αναγκαία και απαιτητή για να επαναφέρει την ορθή επικοινωνία της μνήμης RAM με όλα τα συνδεόμενα με αυτήν περιφερειακά συστήματα (όπως κυλίνδρους, hopper, M.I.S., κ.λπ.), σε περίπτωση που αυτή απωλεσθεί -ενδεικτικά- από εμπλοκή στον δέκτη χαρτονομισμάτων, πρόβλημα στην μπαταρία της κεντρικής πλακέτας, πρόβλημα στην τροφοδοσία, που μπορεί να προκληθεί από απότομη αυξομείωση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, κ.λπ..

8. Ως "ROM" (Read Only Memory) νοείται η συμπαγής και στερεά εκείνη ηλεκτρονική συσκευή (Chip), που χρησιμοποιείται για την εναποθήκευση, μη μεταβλητών, προγραμματισμένων στοιχείων και πληροφοριών, όπως, για παράδειγμα, οδηγιών για τη χρήση και τη λειτουργία του μηχανήματος. Η μνήμη ROM δεν επιτρέπει την εν γένει αλλοίωση (διαγραφή ή αλλαγή) του εναποθηκευμένου προγράμματος.

9. Ως "MASS STORAGE DEVICE" (Συσκευή Μαζικής Αποθήκευσης) νοείται η ηλεκτρονική συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία χρησιμοποιείται εναλλακτικά προς την πιο πάνω ROM, για την εναποθήκευση μη μεταβλητών προγραμματισμένων στοιχείων και πληροφοριών και δύναται να είναι μαγνητικής ή οπτικής ανάγνωσης, (όπως CD ROM, DVD ROM, HARD DISC).

10. Ως "EPROM" (Erasable Programmable Read Only Memory) νοείται η συμπαγής και στερεά εκείνη ηλεκτρονική συσκευή (Chip), που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό και την εναποθήκευση διαρκούς φύσεως προγραμματικών οδηγιών για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού, οι οποίες δύναται να απαλειφθούν ή να τροποποιηθούν, ανάλογα με τις ανάγκες.

11. Ως "EPROM ID" ή "UNIQUE NAME" ή "UNIQUE CODE" νοείται η διεθνής μοναδική και αποκλειστική ονομασία ή ο μοναδικός και αποκλειστικός κωδικός ενός ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού, ο οποίος είναι τυπωμένος πάνω στην βασική EPROM (BASIC ή GAME EPROM), με τον οποίο ο Κατασκευαστής του έλαβε την ξεχωριστή, μεμονωμένη και εξειδικευμένη άδεια καταλληλότητας του συγκεκριμένου αυτού ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού. Το όνομα ή ο κωδικός αυτός της EPROM προσδιορίζει το περιεχόμενο και τις δυνατότητες συγκεκριμένου προγράμματος (λογισμικού), δηλαδή τουλάχιστον τα διάφορα σύμβολα, τους κερδοφόρους συνδυασμούς αυτών, τους πίνακες πληρωμών και τις προγραμματισμένες εναλλακτικές επιλογές ποσοστών απόδοσης.

12. Ως "CHECKSUM" νοείται ο μοναδικός αριθμός που είναι ίσος με το άθροισμα των εντολών ενός προγράμματος σε μία μνήμη EPROM. Ο αριθμός Checksum απεικονίζεται με έναν ακέραιο δεκαεξαδικό αριθμό τεσσάρων ψηφίων. Δύο προγράμματα με ταυτόσημο περιεχόμενο πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό Checksum. Ο έλεγχος του αριθμού Checksum μιας μνήμης EPROM αποσκοπεί στην επαλήθευση της ακεραιότητας της μνήμης αυτής.
Η πιστοποίηση της αυθεντικότητας της βασικής μνήμης EPROM (BASIC ή GAME EPROM) του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού του μηχανήματος, γίνεται με τη σύγκριση του αριθμού Checksum της μνήμης αυτής με τον αριθμό Checksum της αυθεντικής βασικής μνήμης EPROM του Κατασκευαστή, που κατατέθηκε στην Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο για την χορήγηση της άδειας καταλληλότητας και αναφέρεται στην άδεια αυτή,

13. Ως "EPROM VERIFIER" νοείται η συσκευή η οποία δύναται να διαβάσει το περιεχόμενο μίας μνήμης EPROM ή ενός ηλεκτρονικού αρχείου και να συγκρίνει το περιεχόμενο αυτήςτης EPROM ήτου ηλεκτρονικού αρχείου με το περιεχόμενο μίας άλλης EPROM ή ενός άλλου ηλεκτρονικού αρχείου. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται και για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας της βασικής μνήμης EPROM ενός ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.

14. Ως "MOTHERBOARD" νοείται η βάση, δηλαδή η πλακέτα, πάνω στην οποία εγκαθίστανται όλες οι πιο πάνω ηλεκτρονικές συσκευές (Chips).
15. Ως "C.P.U." (Central Processing Unit Κεντρικός Επεξεργαστής) νοείται το σύνολο (σύστημα) της πιο πάνω πλακέτας με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές (Chips) που διεκπεραιώνει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.

16. Ως "RNG" (Random Number Generator - Γεννήτρια τυχαίου αριθμού) νοείται ο μη μεταβλητός, προγραμματισμένος μαθηματικός αλγόριθμος, που παραμένει σταθερός στην μνήμη ROM και χρησιμοποιείται για την τυχαία επιλογή αριθμού από συγκεκριμένη σειρά διαθεσίμων αριθμών (συνδυασμών), καθώς και για την παρουσίαση της αντίστοιχης επιλογής, προς χρήση από την μνήμη ROM του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού στα πλαίσια της διαδικασίας έκβασης του.

17. Ως "GAME CYCLE" νοείται ο αριθμός (πλήθος) όλων των ενδεχόμενων συνδυασμών του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού, ισούται δε με το πλήθος της σειράς των διαθεσίμων αριθμών της RNG,

18. Ως "CHI-SQUARED TEST" νοείται η στατιστικής φύσεως δοκιμή που διενεργείται προκειμένου να διερευνηθεί και μετρηθεί η εμβέλεια γεννήτριας τυχαίων αριθμών.
19. Ως "CRC" (Cyclical Redundancy Check) νοείται η -ευρύτατα εφαρμοζόμενη στις Η.Π.Α. και Ευρώπη- μέθοδος επαλήθευσης της ακεραιότητας της εναποθηκευθεί-σας μνήμης, από τον Κατασκευαστή της.

20. Ως "Κερματοδέκτης" (COIN ACCEPTOR) νοείται η συσκευή εκείνη με την οποία διερευνάται και διαπιστώνεται η εγκυρότητα ενός ή περισσοτέρων νομισμάτων ή μαρκών ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (TOKENS) που εισέρχονται σε μηχανήματα ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού και γίνονται αποδεκτά, με σκοπό τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό.

21. Ως "Δέκτης Χαρτονομισμάτων" (BILL ACCEPTOR) νοείται η συσκευή που είναι εγκατεστημένη εντός ή προσαρτημένη με φυσικότρόπο στο εξωτερικό μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, με την οποία διερευνάται η γνησιότητα των χαρτονομισμάτων που τοποθετούνται σε αυτήν και γίνονται αποδεκτά, με σκοπό τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο τυχερό παιχνίδι.

22. Ως "Δέκτης Καρτών" (CARD READER) νοείται η συσκευή, που είναι εγκατεστημένη εντός ή προσαρτημένη με φυσικό τρόπο στο εξωτερικό μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, η οποία έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης της γνησιότητας και χρήσης μαγνητικών ή έξυπνων καρτών (smart cards) σε αυτό, με σκοπό τη συμμετοχή στο παιχνίδι και με δυνατότητα χρεοπίστωσης μονάδων αξίας.

23. Ως "Δέκτης Ηλεκτρονικά Τυπωμένων Κουπονιών -Εκτυπωτής" (TICKET ACCEPTOR-TICKET PRINTER/WRITER) νοείται η συσκευή που είναι εγκατεστημένη εντός ή προσαρτημένη με φυσικό τρόπο στο εξωτερικό μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, η οποία έχει αφενός τη δυνατότητα ελέγχου της γνησιότητας και χρήσης ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών, για τη συμμετοχή στο παιχνίδι και αφετέρου τη δυνατότητα απόδοσης κερδών με ηλεκτρονικά τυπωμένα κουπόνια χρηματικής αξίας.

24. Ως "DROP" νοείται η συνολική αξία των κερμάτων, μαρκών ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, χαρτονομισμάτων και ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών με χρηματική αξία, που εισέρχονται σε μηχάνημα ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού για την χρήση του και συλλέγονται από τα αντίστοιχα κουτιά. Ως Drop νοείται και η συνολική αξία που προέρχεται από την εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 21 του παρόντος Κανονισμού.

25. Ως "DROP BOX" νοείται το κιβώτιο που βρίσκεται σε ασφαλισμένο τμήμα του μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών ή ομάδας των μηχανημάτων αυτών ή ο ειδικός χώρος του μηχανήματος ή ομάδας των μηχανημάτων αυτών, που έχει προβλεφθεί για την συλλογή κερμάτων, μαρκών ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, χαρτονομισμάτων και ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών με χρηματική αξία, που εισέρχονται σε αυτό και που παρακρατούνται από το μηχάνημα ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού, ως αντάλλαγμα για την χρήση του και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για αυτόματη πληρωμή από το μηχάνημα ή την ομάδα των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.

26. Ως "HOPPER" νοείται η ηλεκτρομηχανική εκείνη συσκευή, που βρίσκεται εντός του μηχανήματος ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού και που, με κατάλληλη εντολή που διαβιβάζεται μέσω του C.P.U., χρησιμοποιείται, για να αποδώσει στον παίκτη κέρματα ή μάρκες ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.

27. Ως "Θεωρητικό Ποσοστό Απόδοσης" (THEORETICAL PAYOUT PERCENTAGE) νοείται η αναλογία των μονάδων αξίας (πόντων), που θεωρητικά αποδίδονται ως κέρδος στους παίκτες, προς το συνολικό αριθμό των μονάδων αξίας (πόντων) που παίζονται στο μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, κατά την χρήση και το χειρισμό του από τους παίκτες, όπως αυτό ορίζεται από τον Κατασκευαστή του και αναφέρεται στη σχετική άδεια καταλληλότητας του. Το ποσοστό αυτό για κάθε μηχάνημα δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%). Σε περίπτωση που από τον Κατασκευαστή δίνονται, μέσω του λογισμικού, επιλογές για θεωρητικό ποσοστό απόδοσης μικρότερο του 85%, το Καζίνο απαγορεύεται να τις χρησιμοποιεί.

28. Ως "Πραγματικό Ποσοστό Απόδοσης" (ACTUAL PAYOUT PERCENTAGE) νοείται η αναλογία των μονάδων αξίας (πόντων), που πραγματικά αποδόθηκαν ως κέρδος στους παίκτες, προς το συνολικό αριθμό των μονάδων αξίας (πόντων) που πραγματικά παίχτηκαν στο Μηχάνημα Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιχνιδιών, κατά την χρήση και τον χειρισμό του από τους παίκτες.

29. Ως "Λειτουργία Μεγίστου Κέρδους" (JACKPOT) νοείται το ανώτατο όριο επιβράβευσης του μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, η οποία (επιβράβευση) προκύπτει από την τυχαία επιτυχία συγκεκριμένου (προκαθορισμένου) συνδυασμού ή συνδυασμών.
Το Καζίνο έχει δικαίωμα να προσαυξάνει (επιδοτεί) το πιο πάνω ανώτατο όριο επιβράβευσης με πρόσθετο (επιπλέον) προκαθορισμένο ποσό.
Το συνολικό ποσό της επιβράβευσης αποτελεί μέρος του ποσοστού απόδοσης του μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
Το ύψος του μεγίστου κέρδους (Jackpot) του κάθε μηχανήματος διατίθεται προς ενημέρωση του παίκτη.

30. Ως "Προοδευτική Λειτουργία Μεγίστου Κέρδους" -(PROGRESSIVE JACKPOT) νοείται η βαθμιαία παράλληλη αύξηση των ανώτατων ορίων επιβράβευσης ενός μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, αναλογικά (ποσοστιαία) προς τη συνολική αξία χρήσης του μηχανήματος, η οποία (επιβράβευση) προκύπτει από την τυχαία επιτυχία συγκεκριμένου (προκαθορισμένου) συνδυασμού ή συνδυασμών.
Το ποσό αυτής της επιβράβευσης αποτελεί μέρος του ποσοστού απόδοσης του μηχανήματος και είναι δυνατό να αποδοθεί σε παίκτη που επιλέγει να παίξει το παιχνίδι με το ανάλογο στοίχημα του μηχανήματος.
Το εκάστοτε διαμορφούμενο ύψος κάθε Progressive Jackpot διατίθεται προς ενημέρωση του παίκτη συνεχώς.
Πριν από κάθε εγκατάσταση ή τροποποίηση ήδη εγκατεστημένης Προοδευτικής Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους, το Καζίνο γνωστοποιεί εγγράφως στην Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της τα ακόλουθα:
α) Την αξία της ελάχιστης μίζας.
β) Την αξία του στοιχήματος συμμετοχής.
γ) Το ποσό εκκίνησης.
δ) Το ποσοστό προσαύξησης της επιβράβευσης.
Η εγκατάσταση (ορισμός των παραμέτρων) και η έναρξη της Προοδευτικής Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους (progressive jackpot) γίνεται από το Καζίνο, πάντοτε με την παρουσία Εντεταλμένου για τον 'Ελεγχο Υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καζίνο, ο οποίος λαμβάνει γραπτή δήλωση του Καζίνο ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση.

31. Ως "Διασυνδεδεμένη Προοδευτική Λειτουργία Μεγίστου Κέρδους" - (LINKED PROGRESSIVE JACKPOT) νοείται η βαθμιαία παράλληλη αύξηση των ανώτατων ορίων επιβράβευσης μίας ομάδας δύο ή περισσοτέρων διασυν-δεδεμένων μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, αναλογικά (ποσοστιαία) προς τη συνολική αξία χρήσης όλων των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων, η οποία (επιβράβευση) προκύπτει από την τυχαία επιτυχία συγκεκριμένου (προκαθορισμένου) συνδυασμού ή συνδυασμών.
Το ποσό αυτής της επιβράβευσης αποτελεί μέρος του ποσοστού απόδοσης όλων των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων και είναι δυνατό να αποδοθεί σε παίκτη που επιλέγει να παίξει το παιχνίδι με το ανάλογο στοίχημα του κάθε μηχανήματος.
Το εκάστοτε διαμορφούμενο ύψος του linked progressive jackpot διατίθεται προς ενημέρωση των παικτών συνεχώς.
Η ομάδα των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων αποτελείται από μηχανήματα, τα οποία έχουν εγκατεστημένα επί αυτών ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια με την ίδια αξία ελάχιστης μίζας. Η πιθανότητα επιτυχίας του ανώτατου κερδοφόρου συνδυασμού (top award hit rate) σε κάθε ένα από τα παιχνίδια αυτά, δύναται να έχει θετική απόκλιση
(διαφορά) έως και πέντε τοις εκατό (5%) από το τυχερό παιχνίδι με τη μικρότερη πιθανότητα.
Πριν από κάθε εγκατάσταση ή τροποποίηση ήδη εγκατεστημένης Διασυνδεδεμένης Προοδευτικής Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους, το Καζίνο γνωστοποιεί εγγράφως στην Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της τα ακόλουθα:
α) Το πλήθος των μηχανημάτων που θα συμμετέχουν (διασυνδεθούν), με την αναλυτική ένδειξη της πιθανότητας επιτυχίας του ανώτατου κερδοφόρου συνδυασμού (top award hit rate) σε κάθε ένα από τα παιχνίδια που είναι εγκατεστημένα στα μηχανήματα αυτά,
β) Την αξία της ελάχιστης μίζας.
γ) Την αξία του στοιχήματος συμμετοχής.
δ) Το ποσό εκκίνησης.
ε) Το ποσοστό προσαύξησης της επιβράβευσης.
Η εγκατάσταση (ορισμός των παραμέτρων) και η έναρξη της Διασυνδεδεμένης Προοδευτικής Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους (linked progressive jackpot) γίνεται από το Καζίνο, πάντοτε μετηνπαρουσία Εντεταλμένου γιατον Έλεγχο Υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καζίνο, ο οποίος λαμβάνει γραπτή δήλωση του Καζίνο ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση.

32. Ως "Προοδευτική Λειτουργία Μεγίστου Κέρδους, Διασυνδεδεμένη σε περισσότερα του ενός Καζίνο ή Προοδευτική Λειτουργία Μεγίστου Κέρδους σε Ευρεία Περιοχή" - (PROGRESSIVE JACKPOT INTERCONNECTED IN MORE THAN ONE CASINO ή WIDE AREA LINKED PROGRESSIVE JACKPOT) νοείται η μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Καζίνο της Επικράτειας διασυνδεδεμένη βαθμιαία παράλληλη αύξηση των ανώτατων ορίων επιβράβευσης μίας ομάδας δύο ή περισσοτέρων διασυνδεδεμένων μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών σε κάθε Καζίνο, αναλογικά (ποσοστιαία) προς τη συνολική αξία χρήσης όλων των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων όλων των Καζίνο που συμμετέχουν στη λειτουργία αυτή, η οποία (επιβράβευση) προκύπτει από την τυχαία επιτυχία συγκεκριμένου (προκαθορισμένου) συνδυασμού ή συνδυασμών. Το πλήθος των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων για κάθε Καζίνο που συμμετέχει στη λειτουργία αυτή προκύπτει από γραπτή συμφωνία μεταξύ των Καζίνο.
Το ποσό αυτής της επιβράβευσης αποτελεί μέρος του ποσοστού απόδοσης όλων των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων όλων των Καζίνο που συμμετέχουν στη λειτουργία αυτή και είναι δυνατό να αποδοθεί σε παίκτη που επιλέγει να παίξει το παιχνίδι με το ανάλογο στοίχημα το υ κάθε διασυνδεδεμένου μηχανήματος.
Το εκάστοτε διαμορφούμενο ύψος της Προοδευτικής Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους Διασυνδεδεμένης σε περισσότερα του ενός Καζίνο διατίθεται προς ενημέρωση των παικτών όλων των Καζίνο που συμμετέχουν στη λειτουργία αυτή συνεχώς. Η ομάδα των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων όλων των Καζίνο που συμμετέχουν στη λειτουργία αυτή αποτελείται από μηχανήματα, τα οποία έχουν εγκατεστημένα επί αυτών ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια με την ίδια αξία ελάχιστης μίζας. Η πιθανότητα επιτυχίας του ανώτατου κερδοφόρου συνδυασμού (top award hit rate) σε κάθε ένα από τα παιχνίδια αυτά, πρέπει να είναι ακριβώς ίση με την πιθανότητα επιτυχίας του ανώτατου κερδοφόρου συνδυασμού (top award hit rate) όλων των υπολοίπων παιχνιδιών.

Για το μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης, ήτοι χρεοπίστωσης και ελέγχου της Προοδευτικής Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους Διασυνδεδεμένης σε περισσότερα του ενός Καζίνο, απαιτείται προηγούμενη χορήγηση άδειας καταλληλότητας. Η άδεια καταλληλότητας χορηγείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και εφόσον κριθεί ότι, το σύστημα αυτό είναι πλήρες και καλύπτεται από γενικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς επίσης ειδικές προδιαγραφές λογιστικής διαχείρισης και ασφάλειας για την διαχείριση και παρακολούθηση της Προοδευτικής Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους, Διασυνδεδεμένης σε περισσότερα του ενός Καζίνο.
Πριν από κάθε εγκατάσταση της προοδευτικής αυτής λειτουργίας απαιτείται έγκριση από την Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία χορηγείται μετά από σχετική κοινή αίτηση των Καζίνο που θα συμμετέχουν στη λειτουργία αυτή.
Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται και να ορίζονται:
α) Το πλήθος των μηχανημάτων κάθε Καζίνο που θα συμμετέχουν (διασυνδεθούν), με την ένδειξη της πιθανότητας επιτυχίας του ανώτατου κερδοφόρου συνδυασμού (top award hit rate) των ηλεκτρονικών παιχνιδιών τους,
β) Η αξία της ελάχιστης μίζας.
γ) Η αξία του στοιχήματος συμμετοχής.
δ) Το ποσό εκκίνησης.
ε) Το ποσοστό προσαύξησης της επιβράβευσης.
στ) Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία χορηγήθηκε άδεια καταλληλότητας στο μηχανογραφικό σύστημα χρεοπίστωσης και ελέγχου της Προοδευτικής Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους Διασυνδεδεμένης σε περισσότερα του ενός Καζίνο.
ζ) Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των Καζίνο που θα συμμετέχουν στη λειτουργία αυτή και στο οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον τα εξής:
(1)  ο διαχειριστής του μηχανογραφικού συστήματος χρεοπίστωσης και ελέγχου της Προοδευτικής Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους Διασυνδεδεμένης σε περισσότερα του ενός Καζίνο, ο οποίος δύναται να είναι είτε ένα εκ των συμμετεχόντων Καζίνο, είτε ο Κατασκευαστής του εγκεκριμένου αυτού μηχανογραφικού συστήματος.
(2) ο ορισμός των ποσοστών συμμετοχής του κάθε Καζίνο που θα συμμετέχει στην λειτουργία αυτή.
(3) ο τρόπος της συλλογής του προσαυξανόμενου ποσού επιβράβευσης, με βάση τη βαθμιαία παράλληλη αύξηση των ανώτατων ορίων επιβράβευσης των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων όλων των Καζίνο,
(4) ο τρόπος της φύλαξης και διαχείρισης του προσαυξανόμενου ποσού της επιβράβευσης, κλπ.
(5) ο τρόπος εγγύησης και διασφάλισης της διάθεσης του ποσού της επιβράβευσης της λειτουργίας αυτής στον παίκτη που θα το κερδίσει.
(6) ο προτεινόμενος τρόπος συμμετοχής των ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου Ανάπτυξης (Κλιμάκια Εντεταλμένων για τον Ελεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο).
Η εγκατάσταση (ορισμός των παραμέτρων) και η έναρξη της Προοδευτικής Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους Διασυνδεδεμένης σε περισσότερα του ενός Καζίνο (Progressive Jackpot Interconnected in more than one Casino) γίνεται από τα Καζίνο και τον διαχειριστή του μηχανογραφικού συστήματος χρεοπίστωσης και ελέγχου της λειτουργίας αυτής, πάντοτε με την παρουσία Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο οι οποίοι λαμβάνουν γραπτή δήλωση του κάθε Καζίνο και του διαχειριστή ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση της Διεύθυνσης Καζίνο.

33. Ως "Διασυνδεδεμένη Λειτουργία Απόδοσης Σταθερού Κέρδους" - (STANDARD AWARD LINKED JACKPOT) νοείται η -οριζόμενη από το Καζίνο- ανώτατη επιβράβευση μίας ομάδας δύο ή περισσοτέρων διασυνδεδεμένων μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Το ύψος της επιβράβευσης αυτής είναι πάντοτε μεγαλύτερο απότο ύψοςτης "Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους" (JACKPOT) καθενός από τα διασυνδεδεμένα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Η ανώτατη αυτή επιβράβευση προκύπτει από την τυχαία επιτυχία συγκεκριμένου (προκαθορισμένου) συνδυασμού και δύναται εναλλακτικά να αντιπροσωπεύεται από αντικείμενο ίσης αξίας.
Η ομάδα των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων αποτελείται από μηχανήματα, τα οποία έχουν εγκατεστημένα επί αυτών ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια με την ίδια αξία ελάχιστης μίζας. Η πιθανότητα επιτυχίας του ανώτατου κερδοφόρου συνδυασμού (top award hit rate) σε κάθε ένα από τα παιχνίδια αυτά, δύναται να έχει θετική απόκλιση (διαφορά) έως και πέντε τοις εκατό (5%) από το τυχερό παιχνίδι με τη μικρότερη πιθανότητα.
Το συνολικό ποσό ή η αξία της επιβράβευσης αποτελεί μέρος του ποσοστού απόδοσης όλων των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων και είναι δυνατό να αποδοθεί σε παίκτη που επιλέγει να παίξει το παιχνίδι με το ανάλογο στοίχημα του κάθε μηχανήματος.
Το ύψος της επιβράβευσης ή το ίσης αξίας αντικείμενο της Διασυνδεδεμένης Λειτουργίας Απόδοσης Σταθερού Κέρδους (Standard Award Linked Jackpot) διατίθεται πάντοτε προς ενημέρωση των παικτών.
Πριν από κάθε εγκατάσταση ή τροποποίηση ήδη εγκατεστημένης Διασυνδεδεμένης Λειτουργίας Απόδοσης Σταθερού Κέρδους, το Καζίνο γνωστοποιεί στην Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της τα ακόλουθα:
α) Το πλήθος των μηχανημάτων που θα συμμετέχουν (διασυνδεθούν), με την αναλυτική ένδειξη της πιθανότητας επιτυχίας του ανώτατου κερδοφόρου συνδυασμού (top award hit rate) σε κάθε ένα από τα παιχνίδια που είναι εγκατεστημένα στα μηχανήματα αυτά.
β) Την αξία της ελάχιστης μίζας.
γ) Την αξία του στοιχήματος συμμετοχής.
δ) Το ποσόν επιβράβευσης που προστίθεται στο ανώτατο όριο επιβράβευσης (Λειτουργία Μεγίστου Κέρδους) κάθε διασυνδεδεμένου μηχανήματος.
ε) Το συνολικό ποσόν επιβράβευσης ή την αξία του αντικειμένου αυτής.
Η εγκατάσταση (ορισμός των παραμέτρων) και η έναρξη της Διασυνδεδεμένης Λειτουργίας Απόδοσης Σταθερού Κέρδους (Standard Award Linked Jackpot) γίνεται από το Καζίνο, πάντοτε με την παρουσία Εντεταλμένου για τον Έλεγχο Υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καζίνο, ο οποίος λαμβάνει γραπτή δήλωση του Καζίνο ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση.

34. Ως "Μη εμφανιζόμενη Προοδευτική Λειτουργία Μεγίστου Κέρδους" (HIDDEN JACKPOT) νοείται η μη εμφανιζόμενη στον παίκτη ή στους παίκτες προοδευτική λειτουργία αύξησης ενός αποταμιευόμενου ποσού, το οποίο αποτελεί μέρος του ποσοστού προσαύξησης της επιβράβευσης των μηχανημάτων.
Το Καζίνο έχει δικαίωμα, μετά από γνωστοποίηση στη Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της, στις περιπτώσεις "Προοδευτικής Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους" - (Progressive Jackpot) και "Διασυνδεδε-μένης Προοδευτικής Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους" -(Linked Progressive Jackpot), να αφαιρεί ένα μέρος από το συνολικό ποσοστό προσαύξησης της επιβράβευσης, το οποίο δεν εμφανίζει στον παίκτη ή στους παίκτες (Hidden Jackpot). Σύνολο ή μέρος του ποσού αυτού θα χρησιμοποιηθεί από το Καζίνο ως πρόσθετο, επιπλέον ποσό εκκίνησης της επόμενης προοδευτικής λειτουργίας μεγίστου κέρδους.
Η εγκατάσταση (ορισμός των παραμέτρων) και η έναρξη της Μη Εμφανιζόμενης Προοδευτικής Λειτουργίας Μεγίστου Κέρδους (Hidden Jackpot) γίνεται από το Καζίνο, πάντοτε με την παρουσία Εντεταλμένου για τον Έλεγχο Υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καζίνο, ο οποίος λαμβάνει γραπτή δήλωση του Καζίνο ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση. Κάθε φορά που σύνολο ή μέρος του ποσού αυτού χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ποσό εκκίνησης προοδευτικής λειτουργίας μεγίστου κέρδους, το Καζίνο γνωστοποιεί στην Διεύθυνση Καζίνο και το Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της, την ενέργεια του αυτή.

35. Ως "Πρόσθετη Προοδευτική Λειτουργία Επιβράβευσης" νοείται η με άλλο, έκτακτο (επιπλέον) τρόπο επιβράβευση του μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, (όπως, Mystery Jackpot).
Το ελάχιστο και το μέγιστο όριο της επιβράβευσης είναι προκαθορισμένα, το δε ποσό αυτής αυξάνεται αναλογικά προς τη συνολική αξία χρήσης του μηχανήματος, με βάση προκαθορισμένο ποσοστό προσαύξησης.
Το ποσό αυτής της επιβράβευσης αποτελεί μέρος του ποσοστού απόδοσης του μηχανήματος.
Η πρόσθετη αυτή προοδευτική λειτουργία είναι ανεξάρτητη από το πιο πάνω μέγιστο κέρδος του μηχανήματος (Jackpot) αλλά και την πιο πάνω προοδευτική λειτουργία του μεγίστου κέρδους του μηχανήματος (Progressive Jackpot).
Το εκάστοτε διαμορφούμενο ύψος της πρόσθετης αυτής επιβράβευσης διατίθεται προς ενημέρωση του παίκτη συνεχώς.
Πριν από κάθε εγκατάσταση ή τροποποίηση ήδη εγκατεστημένης Πρόσθετης Προοδευτικής Λειτουργίας Επιβράβευσης, το Καζίνο γνωστοποιεί εγγράφως στην Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της τα ακόλουθα:
α) Το ελάχιστο και το μέγιστο όριο της επιβράβευσης.
β) Το ποσοστό προσαύξησης της επιβράβευσης.
Η εγκατάσταση (ορισμός των παραμέτρων) και η έναρξη της Πρόσθετης Προοδευτικής Λειτουργίας Επιβράβευσης (Mystery Jackpot) γίνεται από το Καζίνο, πάντοτε με την παρουσία Εντεταλμένου για τον Έλεγχο Υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καζίνο, ο οποίος λαμβάνει γραπτή δήλωση του Καζίνο ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση.

36. Ως "Διασυνδεδεμένη Πρόσθετη Προοδευτική Λειτουργία Επιβράβευσης" νοείται η με άλλο, έκτακτο (επιπλέον) τρόπο επιβράβευση μίας ομάδας δύο ή περισσοτέρων διασυνδεδεμένων μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (όπως, Linked Mystery Jackpot).
Το ελάχιστο και το μέγιστο όριο της επιβράβευσης είναι προκαθορισμένα, το δε ποσό αυτής αυξάνεται αναλογικά προς τη συνολική αξία χρήσης όλων των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων, με βάση προκαθορισμένο ποσοστό προσαύξησης. Το ποσό αυτής της επιβράβευσης δεν αποτελεί μέρος του ποσοστού απόδοσης των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων.
Η πρόσθετη αυτή προοδευτική λειτουργία είναι ανεξάρτητη από όλες τις πιο πάνω λειτουργίες επιβράβευσης των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων.
Το εκάστοτε διαμορφούμενο ύψος αυτού του Jackpot διατίθεται προς ενημέρωση των παικτών συνεχώς.
Η ομάδα των διασυνδεδεμένων μηχανημάτων δύναται να αποτελείται από μηχανήματα διαφορετικού είδους και διαφορετικού τύπου, με διαφορετικά επ' αυτών εγκατεστημένα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.
Για την επιτυχία αυτού του Jackpot δεν απαιτείται κερδοφόρος συνδυασμός, καθόσον αυτή προκύπτει από επιλογή τυχαίου ποσού, ανάμεσα στο ποσό εκκίνησης και στο μέγιστο όριο επιβράβευσης, μέσω "RNG" (γεννήτριας τυχαίου αριθμού) στο ON LINE Μηχανογραφικό Σύστημα χρεοπίστωσης και ελέγχου των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (M.I.S.) του Καζίνο.
Για κάθε εγκατάσταση ή τροποποίηση ήδη εγκατεστημένης Διασυνδεδεμένης Πρόσθετης Προοδευτικής Λειτουργίας Επιβράβευσης το Καζίνο γνωστοποιεί στην Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της τα ακόλουθα:
α) Το πλήθος των μηχανημάτων που θα συμμετέχουν (διασυνδεθούν).
β) Το ελάχιστο και το μέγιστο όριο της επιβράβευσης.
γ) Το ποσοστό προσαύξησης της επιβράβευσης.
Η εγκατάσταση (ορισμός των παραμέτρων) και η έναρξη της Διασυνδεδεμένης Πρόσθετης Προοδευτικής Λειτουργίας Επιβράβευσης (Linked Mystery Jackpot) γίνεται από το Καζίνο, πάντοτε με την παρουσία Εντεταλμένου για τον Έλεγχο Υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καζίνο, ο οποίος λαμβάνει γραπτή δήλωση του Καζίνο ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση.
37. Σε κάθε περίπτωση προοδευτικής λειτουργίας, το εκάστοτε διαμορφωμένο ύψος (αξία) του jackpot:
α) πρέπει να διατηρείται σε εφεδρεία για λογαριασμό του παίκτη ή των παικτών και να διατίθεται εν τέλει σε αυτούς.
β) μπορεί να μειώνεται μετά από απόφαση του Καζίνο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, η αξία σε μετρητά, κατά την οποία μειώνεται το ύψος του προοδευτικού Jackpot, προστίθεται ταυτόχρονα σε άλλο προοδευτικό jackpot στο ίδιο Καζίνο, ώστε, τελικώς, να διατεθεί και πάλι στους παίκτες. Η πιο πάνω μείωση και μεταφορά του προοδευτικού jackpot επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, πραγματοποιείται δε πάντοτε με την παρουσία Εντεταλμένου για τον Έλεγχο Υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καζίνο, ο οποίος λαμβάνει γραπτή δήλωση του Καζίνο ότι η μείωση και μεταφορά έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

38. Συλλογή και καταμέτρηση (SOFT COUNT και HARD COUNT) χρημάτων μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
Η καταμέτρηση των χρημάτων των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών γίνεται μέσα στο Καζίνο και σε χώρο ειδικών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από τη Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως ακολούθως:
α) Μετά τη λήξη της ημερήσιας λειτουργίας των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο και το κλείσιμο αυτών και πάντοτε με την παρουσία Εντεταλμένου για τον Έλεγχο Υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης:
(1)  τα κουτιά συλλογής των χαρτονομισμάτων τους (DROP BOXES - BILL STACKERS) συλλέγονται και μεταφέρονται κλειδωμένα στον ειδικό χώρο καταμέτρησης (δωμάτιο) του Καζίνο, φυλάσσονται δε σε αυτόν, έως την έναρξη της καταμέτρησης του περιεχομένου τους και παρακολουθούνται συνεχώς από το Κλειστό Ηλεκτρονικό Σύστημα Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης του Καζίνο.
(2) από το κουτί συλλογής των κερμάτων κάθε μηχανήματος (DROP BOX - CASH BOX), αφαιρείται το περιεχόμενο του, το οποίο τοποθετείται σε ειδικό, αριθμημένο δοχείο συλλογής κερμάτων. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για όλα τα μηχανήματα τυχερών ηλεκτρονικών παιχνιδιών του Καζίνο. Στη συνέχεια όλα τα ειδικά αριθμημένα δοχεία συλλογής κερμάτων μεταφέρονται στον ειδικό χώρο καταμέτρησης (δωμάτιο) του Καζίνο, φυλάσσονται δε σε αυτόν, έως την έναρξη της καταμέτρησης του περιεχομένου τους και παρακολουθούνται συνεχώς από το Κλειστό Ηλεκτρονικό Σύστημα Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης του Καζίνο.
β) Για την καταμέτρηση των χαρτονομισμάτων των μηχανημάτων τυχερών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ως προς:
(1)  τις απαιτήσεις του χώρου (δωματίου) καταμέτρησης,
(2) τις στολές των αρμοδίων για την καταμέτρηση υπαλλήλων του Καζίνο,
(3) την ηλεκτρονική καταγραφή των ενεργειών καταμέτρησης από το Τμήμα Κλειστού Ηλεκτρονικού Συστήματος Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης και
(3) τη διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των χαρτονομισμάτων των τυχερών ηλεκτρονικών παιχνιδιών,
ισχύουν όσα ακριβώς αναφέρονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού, για την καταμέτρηση των χρημάτων των τραπεζιών τυχερών παιχνιδιών.
γ) Για την καταμέτρηση των κερμάτων των μηχανημάτων τυχερών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ισχύουν όσα ακριβώς αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο (β), με την διαφοροποίηση ότι οι αυτόματες μηχανές καταμέτρησης είναι κατάλληλες για κέρματα ενιαίας αξίας.

39. Χρηματικό Απόθεμα του Ταμείου του Καζίνο για τα μηχανή ματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
α) Το Καζίνο οφείλει να διαθέτει στο ταμείο του, κατά το ημερήσιο άνοιγμα των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, ένα χρηματικό απόθεμα, το οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των μηχανημάτων για τα οποία έχει δοθεί έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας, αποκλειστικά σε μετρητά (αποκλειστικά σε επίσημα χαρτονομίσματα και κέρματα). Το χρηματικό αυτό απόθεμα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%)
του αθροίσματος των γινομένων που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό της ελάχιστης μίζας του κάθε μηχανήματος (DENOMINATION) επίπέντε χιλιάδες (5.000) φορές.
Μετά το ημερήσιο άνοιγμα των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, το ύψος του χρηματικού αυτού αποθέματος του Ταμείου είναι δυνατό να έχει μεταβληθεί, λόγω πληρωμών του Ταμείου προς τους παίκτες.
Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης της ελάχιστης μίζας (DENOMINATION) των μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών, το Καζίνο ειδοποιεί εκ των προτέρων εγγράφως το Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο τόσο για την επικείμενη τροποποίηση, όσο και για την αντίστοιχη αναπροσαρμογή του χρηματικού αποθέματος του Ταμείου του Καζίνο για τα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
β) Πα λόγους ασφαλείας και μετά από συναίνεση του παίκτη, το Καζίνο έχει δικαίωμα να προβαίνει στην πληρωμή εκτάκτων κερδών (Jackpots) από το Κεντρικό Ταμείο του, με δίγραμμη επιταγή που εκδίδεται από τον Τραπεζικό λογαριασμό του εδαφίου β) της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού. Οι επιταγές αυτές σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν βεβαίωση απόκτησης εισοδήματος για τους παίκτες. Το ταμείο του Καζίνο δύναται να εξαργυρώνει δίγραμμη επιταγή έκδοσης του στον ίδιο παίκτη, αποκλειστικά και μόνο με μετρητά, ίσης αξίας και δεν επιτρέπεται η εξαργύρωση αυτή να γίνεται με μάρκες.
γ) Το Καζίνο σε κάθε περίπτωση υποχρεούται, χωρίς αντίρρηση, να καταβάλει αυθημερόν σε κάθε παίκτη οποιοδήποτε ποσόν κέρδους του ή να του επιστρέψει οποιοδήποτε ποσόν έχει πιστωθεί σε μηχάνημα και ο παίκτης αποφάσισε να μην το στοιχηματίσει.

Ηλεκτρονικά παιχνίδια (φρουτάκια) στα καζίνο στην Ελλάδα