Επιτραπέζια παιχνίδια στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

1. Κουτιά φύλαξης.
Στα τραπέζια των παιχνιδιών πρέπει να υπάρχουν κουτιά φύλαξης:

α) Ταμείου Μαρκών Αξίας ή Πλακών (FLOAT).
Το ταμείο αυτό βρίσκεται επάνω στο τραπέζι, προστατεύεται από ειδική διαφανή κατασκευή (PLEXIGLASS) και κλειδώνεται όταν το τραπέζι παραμένει κλειστό. Εντός αυτής της κατασκευής τοποθετούνται οι μάρκες αξίας και οι πλάκες του Καζίνο, δηλαδή η αρχική προκαταβολή ανοίγματος του τραπεζιού (OPENING FILL), καθώς και κάθε τυχόν νέα, πρόσθετη προκαταβολή (FILL). Οι μάρκες χρώματος τοποθετούνται επίσης επάνω στο τραπέζι, ημικυκλικά, γύρω από τον τροχό και προστατεύονται με ασφαλή τρόπο, από άλλη, παρόμοια ειδική διαφανή κατασκευή (PLEXIGLASS) όταν το τραπέζι δεν λειτουργεί.
β) Χαρτονομισμάτων (DROP BOX).
Το κουτί χαρτονομισμάτων (DROP BOX) βρίσκεται τοποθετημένο και ασφαλισμένο (κλειδωμένο) στα τραπέζια των παιχνιδιών. Μέσα στο κουτί αυτό γίνεται η συλλογή των χρημάτων των τραπεζιών και των προβλεπόμενων εντύπων. Το κουτί αυτό διαθέτει εγκοπή, η οποία επιτρέπει αποκλειστικά και μόνο την εισαγωγή των ανωτέρω, κλείνει αυτόματα με μηχανικό τρόπο και δεν επιτρέπει την εξαγωγή τους. Το Καζίνο υποχρεούται να διατηρεί το συγκεκριμένο κουτί σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
γ) Φιλοδωρημάτων (TIPS' BOX).
Το κουτί φιλοδωρημάτων (TIPS' BOX) ομοίως βρίσκεται τοποθετημένο και ασφαλισμένο στα τραπέζια των παιχνιδιών. Μέσα στο κουτί αυτό γίνεται η συλλογή των φιλοδωρημάτων. Επίσης, το κουτί αυτό διαθέτει κατάλληλη εγκοπή, η οποία επιτρέπει την εισαγωγή των φιλοδωρημάτων.
δ) Γκανιοτών (Μπακαρά, Σεμέν ντε Φέρ, Μπάνκο-Πούντο).
Στο ταμείο αυτό κατατίθενται οι προκαθορισμένες κρατήσεις υπέρ του Καζίνο από τις κερδισμένες μίζες (στοιχήματα) των παικτών. Επιτρέπεται το ταμείο αυτό να είναι κοινό με το πιο πάνω αναφερόμενο ταμείο μαρκών.

2. Τραπέζια Αμερικάνικων και Γαλλικών ρουλετών.
Τα τραπέζια των ρουλετών είναι διεθνών προδιαγραφών για αμερικάνικη ή γαλλική ρουλέτα και στη θέση που τοποθετείται ο τροχός του τραπεζιού πρέπει να υπάρχουν ειδικοί ρυθμιστές (ρεγουλατόροι) αλφαδιάσματος.

3. Τροχοί ρουλετών.
α) Οι μόνοι επιτρεπόμενοι τροχοί ρουλετών είναι αυτοί που έχουν τριάντα επτά αριθμημένες θέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα νούμερα από 1 έως 36 και Ο και είναι διεθνών προδιαγραφών.
β) Ο τροχός ρουλέτας αποτελείται από ένα κύλινδρο, στο εσωτερικού του οποίου βρίσκεται κινητός δίσκος, ο οποίος στηρίζεται σε μεταλλικό στήριγμα. Ο δίσκος αυτός διαιρείται σε τριάντα επτά διακριτές θέσεις (CASES). Ο διαχωρισμός των θέσεων σε ισάριθμα τμήματα δύναται να γίνεται με μικρά σταθερά μεταλλικά διαφράγματα (διαχωριστήρες αριθμών) ή με άλλο ασφαλή τρόπο που να αποτρέπει απολύτως την τοποθέτηση και σταθεροποίηση της μπίλιας μεταξύ δύο διαχωρισμένων θέσεων. Οι θέσεις αυτές χαρακτηρίζονται χρωματικά, εναλλάξ ως κόκκινες και ως μαύρες και αντιστοιχούν σε αριθμούς, από 1 έως και 36, όχι με συνεχή αύξουσα αρίθμηση, καθώς και σε ένα μηδέν, το οποίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ως κόκκινο, ούτε ως μαύρο.
Οι τροχοί των ρουλετών πρέπει να είναι της τρέχουσας τεχνολογίας και να φέρουν την ειδική σφραγίδα ασφαλείας του εργοστασίου κατασκευής τους. Η συντήρηση τους (επισκευή, αντικατάσταση εξαρτημάτων, κ.λπ.) γίνεται μόνον από συντηρητές τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας με την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 27του παρόντος Κανονισμού και πάντα παρουσία Εντεταλμένου για τον Έλεγχο Υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καζίνο, ο οποίος θα παρίσταται στην διαδικασία, μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του Καζίνο για την προβλεπόμενη συντήρηση.
Οταν το τραπέζι παραμένει κλειστό, ο τροχός ρουλέτας προστατεύεται από ειδικό διαφανές κάλυμμα (PLEXIGLASS) και ασφαλίζεται με ειδικές αριθμημένες πλαστικές ασφάλειες, κατασκευαζόμενες από Κατασκευαστή που του έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό

4. Τράπουλες.
Τράπουλα παιχνιδιών Καζίνο νοείται η πλήρης δεσμίδα των πενήντα δύο (52) τραπουλόχαρτων, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα JOKERS.
Τα τραπουλόχαρτα που την συνιστούν πρέπει να είναι πλαστικοποιημένα (PLASTIC COATED) και αδιάβροχα ή πλαστικά και να φέρουν στην μία όψη τους τυπωμένο το σήμα (λογότυπο - LOGO) του κάθε Καζίνο.
Τα κουτιά φύλαξης, τα τραπέζια ρουλετών, οι τροχοί ρουλετών καθώς και οι τράπουλες, πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη, από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, μεμονωμένη, ξεχωριστή και εξειδικευμένη για κάθε ένα διαφορετικό είδος και διαφορετικό τύπο εξ' αυτών, άδεια καταλληλότητας.

5. Μπίλιες ρουλετών.
Οι μπίλιες ρουλετών πρέπει να είναι διαμέτρου από 18 έως 21 χιλιοστά του μέτρου, κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από μη μεταλλικό υλικό, αντιμαγνητικής προστασίας, ο δε έλεγχος της προστασίας αυτής πραγματοποιείται, από το Καζίνο και τους Εντεταλμένους για τον Έλεγχο Υπαλλήλους της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης και καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών στα τραπέζια των ρουλετών, με την χρήση ειδικών συσκευών ελέγχου (ROULETTE BALLS VERIFIERS).

6. Τσόχες τραπεζιών.
Οι τσόχες των τραπεζιών πρέπει να έχουν τις ειδικά προβλεπόμενες θέσεις τοποθέτησης στοιχημάτων, ανάλογα με το είδος του παιχνιδιού και να είναι διεθνών προδιαγραφών.

7. Μάρκες και Πλάκες.
Οι μάρκες και πλάκες πρέπει να παράγονται από μια μήτρα, μοναδική για κάθε Καζίνο. Οι μάρκες αξίας και πλάκες, καθώς και οι μάρκες χρώματος παρακολουθούνται και καταγράφονται στο Βιβλίο Μαρκών και Πλακών του Καζίνο. Μάρκες και Πλάκες ενός Καζίνο δεν γίνονται δεκτές, δηλαδή δεν ανταλλάσσονται, στα τραπέζια των παιχνιδιών και τα Ταμεία άλλου Καζίνο.

Οι μπίλιες των ρουλετών, οι τσόχες των τραπεζιών και οι μάρκες και πλάκες πρέπει να προέρχονται από Κατασκευαστή ή Προμηθευτή στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

Επιτραπέζια παιχνίδια στα καζίνο στην Ελλάδα