Έντυπα που τηρούνται στα τραπέζια των καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΝΤΥΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

1. Το Καζίνο υποχρεούται να διαθέτει και να τηρεί για κάθε τραπέζι θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. έντυπα (δελτία - βιβλία) στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1093619/748/0015/ΠΟΛ.1212/10-8-1995 (ΦΕΚ Β' 719) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ως εξής:
α) Ημερήσιο Τετραπλότυπο Δελτίο Αρχικής Προκαταβολής ανά τραπέζι.
β) Ημερήσιο Τετραπλότυπο Δελτίο Πρόσθετης Προκαταβολής ανά τραπέζι.
γ) Ημερήσιο Τριπλότυπο Δελτίο Κλεισίματος (Αποτελέσματος) ανά τραπέζι.
δ) Βιβλίο Μητρώου Τραπεζιών.

2. Το Καζίνο υποχρεούται να διαθέτει και να τηρεί επιπλέον και τα πιο κάτω μη θεωρημένα έντυπα, δελτία ή βιβλία στην Ελληνική γλώσσα:
α) Έντυπο Αλλαγής Μαρκών, ανά τραπέζι, μεταξύ του ταμείου του τραπεζιού και του ταμείου του Καζίνο.
Το έντυπο αυτό τηρείται για κάθε τραπέζι ξεχωριστά και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που, από την ταμειακή κίνηση του τραπεζιού, προκύπτει ανάγκη αλλαγής μέρους των μαρκών ή πλακών αξίας του με άλλες, διαφορετικής ονομαστικής αξίας. Η συνολική ονομαστική αξία των ανταλλασσομένων μαρκών μεταξύ ταμείου τραπεζιού και ταμείου Καζίνο είναι η ίδια.
β) Ημερήσιο Συγκεντρωτικό Δελτίο Κλεισίματος (Αποτελέσματος) όλων των τραπεζιών του Καζίνο (με ανάλυση ανά τραπέζι).
Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, τα αναλυτικά στοιχεία αποτελέσματος, όπως αυτά προκύπτουν από το θεωρημένο Ημερήσιο Τριπλότυπο Δελτίο Κλεισίματος (Αποτελέσματος) κάθε τραπεζιού. Η καταχώρηση των στοιχείων στο δελτίο αυτό γίνεται με σειρά κατάταξης (ομαδοποίηση) των τραπεζιών, για κάθε διαφορετικό είδος διεξαγόμενου επιτραπέζιου παιχνιδιού.
γ) Μηνιαίο Συγκεντρωτικό Δελτίο Κλεισίματος (Αποτελέσματος) όλων των τραπεζιών του Καζίνο.
Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται, για κάθε ημέρα εκάστου μήνα, το σύνολο των χρημάτων (μετρητών) που προέρχεται από τους παίκτες των τραπεζιών ("DROP"), καθώς επίσης το αποτέλεσμα (μικτό κέρδος παιχνιδιών, "WIN"), για κάθε διαφορετικό είδος διεξαγόμενου επιτραπέζιου παιχνιδιού.
δ) Ετήσιο Συγκεντρωτικό Δελτίο Κλεισίματος (Αποτελέσματος) όλων των τραπεζιών του Καζίνο.
Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται, για κάθε μήνα του έτους, το σύνολο των χρημάτων (μετρητών) που προέρχεται από τους παίκτες των τραπεζιών ("DROP"), καθώς επίσης το αποτέλεσμα (μικτό κέρδος παιχνιδιών, "WIN"), για κάθε διαφορετικό είδος διεξαγόμενου επιτραπέζιου παιχνιδιού.

ε) Ημερήσιο δελτίο φιλοδωρημάτων τραπεζιών.
Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται, για όλα τα τραπέζια, τα αναλυτικά στοιχεία φιλοδωρημάτων τους, ήτοι το φιλοδώρημα κάθε τραπεζιού ανά μάρκα αξίας που το συνιστά.
στ) Μηνιαίο δελτίο φιλοδωρημάτων τραπεζιών.
Στο δελτίο αυτό καταχωρείται, για κάθε ημέρα του μήνα, η συνολική αξία του φιλοδωρήματος όλων των τραπεζιών.
ζ) Ετήσιο δελτίο φιλοδωρημάτων τραπεζιών.
Στο δελτίο αυτό καταχωρείται, για κάθε μήνα του έτους, η συνολική αξία του φιλοδωρήματος όλων των τραπεζιών.
η) Βιβλίο μαρκών και πλακών τραπεζιών.
Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται, αναλυτικά, όλες οι πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση (προμήθεια) και την διάθεση (διανομή) κάθε είδους μαρκών και πλακών.
Ειδικότερα:
(1) Μάρκες αξίας και πλάκες.
Για κάθε είδος μάρκας αξίας ή πλάκας καταχωρούνται, με χρονολογική σειρά, οι εξής πληροφορίες:
(α) Ημερομηνία απόκτησης.
(β) Κατασκευαστής ή Προμηθευτής.
(γ) Αριθμός και Ημερομηνία Τιμολογίου Αγοράς.
(δ) Ποσότητα Απόκτησης.
(ε) Ονομαστική Αξία Απόκτησης.
(στ) Ημερομηνία Διάθεσης, προς χρήση στο Ταμείο του Καζίνο.
(ζ) Πρακτικό Παράδοσης - Παραλαβής / Ημερομηνία.
(η) Ποσότητα Παράδοσης - Παραλαβής.
(θ) Ονομαστική Αξία Παράδοσης - Παραλαβής.
Κατά την αρχική εφαρμογή τήρησης του βιβλίου, καταχωρούνται προηγουμένως και όλες οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος αποκτήσεις και διαθέσεις μαρκών αξίας και πλακών και συγκεκριμένα μόνο αυτές που η ονομαστική τους αξία αφορά σε ΕΥΡΩ.
(2) Μάρκες χρώματος ρουλετών.
Με ανάλογη διαδικασία και σε ξεχωριστές σελίδες του ίδιου βιβλίου μαρκών και πλακών τραπεζιών, ή άλλου με τον ίδιο τίτλο εφόσον αυτό δεν επαρκεί, παρακολουθούνται οι αποκτήσεις και οι διαθέσεις των μαρκών χρώματος.
Πα κάθε είδος μάρκας χρώματος, κάθε διαφορετικού τραπεζιού, καταχωρούνται, με χρονολογική σειρά, οι εξής πληροφορίες:
(α) Χρώμα μάρκας.
(β) Τραπέζι προορισμού (αριθμός τραπεζιού).
(γ) Ημερομηνία απόκτησης.
(δ) Κατασκευαστής ή Προμηθευτής.
(ε) Αριθμός και Ημερομηνία Τιμολογίου Αγοράς.
(στ) Ποσότητα Απόκτησης.
(ζ) Ημερομηνία διάθεσης, προς χρήση στο Ταμείο του Καζίνο.
(η) Πρακτικό Παράδοσης - Παραλαβής / Ημερομηνία.
(θ) Ποσότητα Παράδοσης - Παραλαβής.
Κατά την αρχική εφαρμογή τήρησης του βιβλίου, καταχωρούνται προηγουμένως και όλες οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος αποκτήσεις και διαθέσεις μαρκών χρώματος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το Καζίνο προβαίνει σε πλήρη απογραφή και οι περαιτέρω μεταβολές καταχωρούνται μετά την απογραφή.
Σε κάθε περίπτωση καταμέτρησης ή απογραφής, δεν επιτρέπεται το αποτέλεσμα της απογραφής, για κάθε είδος μάρκας αξίας ή πλάκας και μάρκας χρώματος, να είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο αθροιστικό σύνολο των διαθέσεων. Ομοίως, το αθροιστικό σύνολο των διαθέσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από το αθροιστικό σύνολο των αποκτήσεων.
θ) Βιβλίο προσωπικού τμήματος επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών.
Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των υπαλλήλων του Καζίνο, που ασχολούνται με την υποστήριξη και την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας και διεξαγωγής των επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών.
Όλα τα ανωτέρω μη θεωρημένα έντυπα, δελτία ή βιβλία της παρούσας παραγράφου δύνανται να τηρούνται με μηχανογραφικό τρόπο.
ι) Βιβλίο συντήρησης επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών.
Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται, με χρονολογική σειρά, κάθε είδους πράξεις επισκευής και συντήρησης, καθώς επίσης οι τυχόν αντικαταστάσεις ανταλλακτικών και το είδος αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης της τσόχας, για κάθε τραπέζι του Καζίνο.
Οι πράξεις αυτές πρέπει να υποστηρίζονται, κάθε φορά, από ειδικό αναλυτικό Πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζιού, το τμήμα του τραπεζιού που επισκευάστηκε ή συντηρήθηκε, η περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν, καθώς και τα ανταλλακτικά που τυχόν αντικαταστάθηκαν.
Το ειδικό αυτό Πρωτόκολλο υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών του Καζίνο, τον αδειούχο Συντηρητή και τον παριστάμενο στην συντήρηση Εντεταλμένο για τον Έλεγχο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος και παραλαμβάνει ένα αντίγραφο του Πρωτοκόλλου αυτού.
Ταυτόχρονα με τις πιο πάνω ενέργειες, ενημερώνεται με τις ανάλογες μεταβολές και το Βιβλίο Μητρώου Τραπεζιών του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση τσόχας ή ξύλινων και μπρούτζινων περιφερειακών ή και διακοσμητικών μερών του τραπεζιού δεν υπόκεινται στην ως άνω διαδικασία.

3. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του Καζίνο.

Έντυπα που τηρούνται στα τραπέζια των παιχνιδιών στα καζίνο στην Ελλάδα