Έντυπα ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

1. Το Καζίνο υποχρεούται να διαθέτει και να τηρεί για όλα τα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., έντυπα (δελτία - βιβλία), στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1093619/748/0015/ΠΟΛ.1212/10-8-1995 (ΦΕΚ Β' 719) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών:
α) Τετραπλότυπο Δελτίο Αρχικής Πλήρωσης Μηχανημάτων, ανά μηχάνημα.
β) Τετραπλότυπο Δελτίο Συμπληρωματικής Πλήρωσης Μηχανημάτων, ανά μηχάνημα.
Τα ως άνω δύο Δελτία, δύνανται να τηρούνται σε ενιαίο έντυπο, με σαφή την ένδειξη κάθε πράξης, εάν δηλαδή πρόκειται για Αρχική ή Συμπληρωματική Πλήρωση των Μηχανημάτων.
γ) Τριπλότυπο Δελτίο Εκτάκτων Κερδών (Jackpot).
δ) Τριπλότυπο Δελτίο Αποτελέσματος Μηχανημάτων.
ε) Βιβλίο Μητρώου Μηχανημάτων.
Στο βιβλίο αυτό, πέραν των προβλεπομένων από την πιο πάνω Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, πρέπει να καταχωρούνται για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και τα εξής επιπλέον στοιχεία:
(1) Το όνομα του Κατασκευαστή.
(2) Η χώρα κατασκευής του.
(3) Ο σειριακός αριθμός παραγωγής του.
(4) Ο μήνας και το έτος κατασκευής του.
(5) Ο τύπος (μοντέλο) κατασκευής του (HARDWARE).
(6) Το είδος, ο τύπος και η εμπορική ονομασία του επ' αυτού εγκατεστημένου ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού (SOFTWARE).
(7) Το "EPROM ID" ή "UNIQUE NAME" ή "UNIQUE CODE" της μνήμης EPROM του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
(8) Ο "CHECKSUM" της πιο πάνω μνήμης EPROM.
(9) Ο "GAME CYCLE" του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
(10)  Το θεωρητικό ποσοστό απόδοσης κέρδους (της άδειας καταλληλότητας) του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
(11)  Η αξία της ελάχιστης μίζας (πόντου, μονάδας πίστωσης, DENOMINATION).
(12) Οι αναγραφόμενες ενδείξεις όλων των μετρητών, του εδαφίου Α'της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισμού, κατά την πρώτη εγκατάσταση τους ή και κατά την αντικατάσταση τους.
(13) Η Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (πρώην Τουρισμού) με την οποία χορηγήθηκε η άδεια καταλληλότητας του μηχανήματος και του εγκατεστημένου επ' αυτού ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
Εάν η καταχώρηση των πιο πάνω στοιχείων δεν είναι εφικτή, λόγω της γραμμογράφησης του θεωρημένου βιβλίου μητρώου μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, το Καζίνο δύναται να τηρεί τα πιο πάνω στοιχεία σε ξεχωριστό Αθεώρητο Συμπληρωματικό Βιβλίο Μητρώου Μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Η τήρηση του αθεώρητου συμπληρωματικού βιβλίου δύναται να γίνεται εναλλακτικά με μηχανογραφικό τρόπο. Στην περίπτωση αυτή το Καζίνο υποχρεούται στο τέλος κάθε μηνός να παραδίδει εκτυπωμένο αντίγραφο αυτού στο Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Ελεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Το Καζίνο υποχρεούται να διαθέτει και να τηρεί επιπλέον και τα πιο κάτω μη θεωρημένα έντυπα, δελτία ή βιβλία, στην Ελληνική γλώσσα:
α) Μηνιαίο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποτελέσματος όλων των Μηχανημάτων του Καζίνο.
Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται, για κάθε ημέρα εκάστου μήνα, το σύνολο της αξίας των πόντων (μονάδων πίστωσης) που αγοράζονται από τους παίκτες ("DROP"), καθώς επίσης το αποτέλεσμα (μικτό κέρδος παιχνιδιών, "WIN"), για άλατα μηχανήματα.
β) Ετήσιο Συγκεντρωτικό Δελτίο Κλεισίματος (Αποτελέσματος) όλων των Μηχανημάτων του Καζίνο.
Στο δελτίο αυτό καταχωρούνται, για κάθε μήνα του έτους, το σύνολο της αξίας των πόντων (μονάδων πίστωσης) που αγοράζονται από τους παίκτες ("DROP"), καθώς επίσης το αποτέλεσμα (μικτό κέρδος παιχνιδιών, "WIN"), για όλα τα μηχανήματα.
γ) Βιβλίο Προσωπικού Τμήματος Μηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιχνιδιών.
Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των υπαλλήλων του Καζίνο, που ασχολούνται με την υποστήριξη και την κάλυψη των αναγκών:
(1) της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και
(2) της λειτουργίας των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
Η τήρηση των εντύπων των εδαφίων α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου δύναται να γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο.
ε) Βιβλίο συντήρησης μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
(1) Για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, το Καζίνο τηρεί ειδικό βιβλίο συντήρησης, το οποίο φυλάσσεται κλειδωμένο στο εσωτερικό κάθε μηχανήματος. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του μηχανήματος, όπως αυτά αναφέρονται στο εδάφιο ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κάθε είδους επισκευή και συντήρηση του, με χρονολογική σειρά (ημερομηνία και ώρα), καθώς επίσης η τυχόν αντικατάσταση ανταλλακτικού και το είδος αυτού.
Για κάθε καταχώρηση στο βιβλίο συντήρησης μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών υπογράφουν ο αδειούχος Συντηρητής και ο Εντεταλμένος για τον Έλεγχο Υπάλληλος της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
(2) Πέραν της ενημέρωσης του βιβλίου συντήρησης συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο για κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων εκ των υπαρχόντων ηλεκτρομηχανικών μετρητών.
Στο ειδικό πρωτόκολλο αναφέρονται:
(i) Οι τελευταίες διαθέσιμες ενδείξεις των χαλασμένων μετρητών.
(π) Οι ενδείξεις των νέων μετρητών.
(iii) Η ώρα και ημερομηνία της αντικατάστασης.
(β) Αντικατάσταση μνήμης "EPROM" (εκτός της Βασικής EPROM).
Στο ειδικό πρωτόκολλο αναφέρονται:
(i) Ο αριθμός της αντικαθιστούμενης EPROM.
(π) Ο αριθμός της νέας EPROM.
(iii) Η ώρα και ημερομηνία της αντικατάστασης.
(γ) Αντικατάσταση της βασικής EPROM (ΒΑ5ΙΟή GAME EPROM) του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού με άλλη, ακριβώς ίδια EPROM.
Στο ειδικό πρωτόκολλο αναφέρονται:
(i) Η "EPROM ID" ή "UNIQUE NAME" ή "UNIQUE CODE" της αντικαθιστούμενης μνήμης EPROM του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
(ii) Η "EPROM ID" ή "UNIQUE NAME" ή "UNIQUE CODE" της νέας μνήμης EPROM του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
(iii) Ο "CHECKSUM" της αντικαθιστούμενης μνήμης EPROM.
(iv) O "CHECKSUM" της νέας μνήμης EPROM.
Η "EPROM ID" και ο "CHECKSUM" της αντικαθιστούμενης και της νέας μνήμης EPROM πρέπει να είναι ίδιοι.
(δ) Αντικατάσταση της βασικής EPROM (BASIC ή GAME EPROM) του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού με άλλη, διαφορετική EPROM, για μετατροπή, αναβάθμιση ή αντικατάσταση του εγκατεστημένου ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
Στο ειδικό πρωτόκολλο αναφέρονται:
(i) To είδος, ο τύπος και η εμπορική ονομασία τόσο του αρχικά εγκατεστημένου ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού, όσο και του νέου εγκαθιστάμενου ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
(ii) Η "EPROM ID" ή "UNIQUE NAME" ή "UNIQUE CODE" της αντικαθιστούμενης μνήμης EPROM του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
(iii) Η "EPROM ID" ή "UNIQUE NAME" ή "UNIQUE CODE" της νέας μνήμης EPROM του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
(iv) O "CHECKSUM" της αντικαθιστούμενης μνήμης EPROM.
(ν) Ο "CHECKSUM" της νέας μνήμης EPROM.
Η "EPROM ID" και ο "CHECKSUM" της αντικαθιστούμενης και της νέας μνήμης EPROM είναι διαφορετικοί.
(vi) Η Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (πρώην Τουρισμού), με την οποία χορηγήθηκε η μεμονωμένη, ξεχωριστή και εξειδικευμένη άδεια καταλληλότητας του νέου ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
(νii) Η ώρα και ημερομηνία της παραπάνω αντικατάστασης του παλαιού ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
(ε) Διαγραφή του περιεχομένου της μνήμης RAM (RAM CLEAR) για την αποκατάσταση της λειτουργίας ενός μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
Στο ειδικό πρωτόκολλο αναφέρονται:
(Ι) Ο λόγος που προκάλεσε την αναγκαιότητα της ενέργειας.
(ϋ) Οι τελευταίες -προ της διαγραφής- ενδείξεις τουλάχιστον των μετρητών του συστήματος ηλεκτρονικά εναποθηκευμένων μετρήσεων του εδαφίου Α'της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισμού και
(iii) Η ώρα και ημερομηνία της ενέργειας "RAM CLEAR".
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, το ειδικό πρωτόκολλο υπογράφεται από τον αδειούχο Συντηρητή, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιχνιδιών και τον -παριστάμενο στη συντήρηση-Εντεταλμένο για τον Έλεγχο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος και παραλαμβάνει ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου αυτού.
Ένα αντίγραφο του ίδιου ως άνω πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στο βιβλίο συντήρησης του μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών ή σε ειδικό φάκελο του Τμήματος Μηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιχνιδιών του Καζίνο.
Ταυτόχρονα με τις πιο πάνω ενέργειες ενημερώνεται με τις ανάλογες μεταβολές και το κατά περίπτωση θεωρημένο ή Αθεώρητο Συμπληρωματικό Βιβλίο Μητρώου Μηχανημάτων, του εδαφίου ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
(3) Τέλος, σε κάθε περίπτωση που η επισκευή και συντήρηση εκτελείται στον Κεντρικό Επεξεργαστή "C.P.U." του μηχανήματος, τόσον η απασφάλιση της θύρας ή του καλύμματος του, όσον και η ασφάλιση του μετά το πέρας των εργασιών, θα γίνεται με τον τρόπο που προβλέπεται στο εδάφιο η' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισμού, στο δε βιβλίο συντήρησης καταχωρείται ο αριθμός της νέας πλαστικής ασφάλειας ή της αυτοκόλλητης ετικέτας ασφαλείας του "C.P.U.",
Ο καθαρισμός και συντήρηση ξύλινων, μεταλλικών και άλλων περιφερειακών ή και διακοσμητικών μερών του μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών δεν υπόκεινται στην τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας.

3. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του Καζίνο.

Έντυπα ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα καζίνο στην Ελλάδα