Έλεγχος και εποπτεία από την επιτροπή εποπτείας των καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

Ο διοικητικός έλεγχος και η εποπτεία της λειτουργίας των Καζίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2206/94 (ΦΕΚ Α' 62), του παρόντος Κανονισμού, των λοιπών κανονιστικών διατάξεων και τους συμβατικούς όρους της άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κάθε Καζίνο, ασκείται από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, μετά από ενημέρωση ή εισήγηση της Διεύθυνσης Καζίνο.
Η Επιτροπή λειτουργεί ως ακολούθως:
1. Συνεδριάζει στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε χώρο και ώρες που ορίζονται από τον Πρόεδρο αυτής, κατά την κρίση του, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες, εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, χωρίς περιορισμό ωρών και εξαιρέσιμων ημερών και αργιών.
2. Ο πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί τις συνεδριάσεις της και διευθύνει τις εργασίες της.
3. Για κάθε συνεδρίαση της, τηρούνται αναλυτικά Πρακτικά με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα της Επιτροπής.
4. Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Καζίνο και σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, είναι αρμόδια να μελετήσει, να εξετάσει, να διερευνήσει και να πιστοποιήσει παραβάσεις των διατάξεων του νόμου 2206/94 (ΦΕΚ Α' 62), του παρόντος Κανονισμού, των λοιπών κανονιστικών διατάξεων και των συμβατικών όρων της άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κάθε Καζίνο.
5. Είναι αρμόδια με αιτιολογημένη απόφαση ή γνώμη της, κατά περίπτωση, να επιβάλει ή να εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης τις κυρώσεις και τα πρόστιμα του νόμου 2206/94 (ΦΕΚ Α'62).
Ειδικότερα, η μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού αποτελεί παράβαση των όρων λειτουργίας του Καζίνο και η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, με αιτιολογημένη απόφαση της, επιβάλει τις ποινές της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.2206/94 (ΦΕΚ Α' 62).
6. Για την εκτέλεση του έργου της και κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, η Επιτροπή δύναται:
α) να ζητεί πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το έργο και την αποστολή της, είτε από τη Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, είτε από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου.
β) να ζητεί και να της παρέχεται η συνδρομή των αρμόδιων δικαστικών, αστυνομικών και άλλων κρατικών αρχών.
γ) να καλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε άτομο ή φορέα για την παροχή πληροφοριών ή στοιχείων που θεωρεί χρήσιμα για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του έργου της.
δ) να επικοινωνεί με αντίστοιχα αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού που εξέδωσαν κάθε είδους πιστοποιητικά που υπεβλήθησαν σε αυτήν, προκειμένου να πιστοποιήσει την ακρίβεια του περιεχομένου τους ή να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες.
ε) να παράσχει πληροφορίες, καθώς επίσης αντίγραφα ή αποσπάσματα από το σχετικό φάκελο κατόχου άδειας τον οποίον τηρεί, εφόσον της υποβληθεί αίτηση από αρμόδια αλλοδαπή Επιτροπή Παιχνιδιών ή από άλλο ομόλογο ή αντίστοιχα αρμόδιο Σώμα ή Οργανισμό, για παροχή πληροφοριών.
7. Επισκέπτεται, επιθεωρεί και εξετάζει τους χώρους των Καζίνο και ειδικότερα τους χώρους διοίκησης, εργασίας, αποθήκευσης και τον χώρο παιχνιδιών αυτών, όπου
εγκαθίστανται, λειτουργούν ή φυλάσσονται τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο. Παραλαμβάνει από τους παραπάνω χώρους τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, έγγραφα, βιβλία ή αρχεία, συμβατικά ή ηλεκτρονικά ή κατάσχει αυτά, με σκοπό την επιθεώρηση και εξέταση τους.
8. Τα μέλη της συμμετέχουν σε συνέδρια και επισκέπτονται διεθνείς εκθέσεις και εγκαταστάσεις Κατασκευαστών, Προμηθευτών ή Συντηρητών των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, με σκοπό να ενημερωθούν για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα διεθνώς ισχύοντα περί τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών σε Καζίνο.
9. Η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο υποβάλλει κατ' έτος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης αναλυτική έκθεση των πεπραγμένων της.

ΑΡΘΡΟ 32
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σε όλες τις περιπτώσεις που από τον παρόντα Κανονισμό παρέχεται στο Καζίνο ευχέρεια διαφορετικών επιλογών (House policy), το Καζίνο υποχρεούται, για κάθε επιλογή του να ενημερώνει εκ των προτέρων εγγράφως το Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης και τους παίκτες, με σχετικά έντυπα ή ανακοινώσεις αναρτημένες σε εμφανή σημεία.
2. Απαγορεύεται στους υπαλλήλους των επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών, καθώς επίσης σε όλους τους υπαλλήλους που ασχολούνται με την συλλογή και καταμέτρηση χρημάτων, να φέρουν στο σύνολο της ενδυμασίας τους τσέπες ή άλλου είδους θυλάκια κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.
3. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καταργούνται:
α) η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 962/1995 (ΦΕΚ Β' 440), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, β) η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 923/1995 (ΦΕΚ Β' 530), γ) κάθε άλλη κανονιστική διάταξη, που έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα Κανονισμό.
4. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη μεγαλύτερη εκείνης, η οποία προβλέπεται από τις καταργούμενες όμοιες.
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έλεγχος και εποπτεία από την επιτροπή εποπτείας των καζίνο στην Ελλάδα