Έλεγχος και εποπτεία από την διεύθυνση καζίνο

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΖΙΝΟ

Ο διοικητικός έλεγχος και η εποπτεία της λειτουργίας των Καζίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2206/94 (ΦΕΚ Α' 62), του παρόντος Κανονισμού, των λοιπών κανονιστικών διατάξεων και τους συμβατικούς όρους της άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κάθε Καζίνο, ασκείται από την Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι δε διαρκής, συνεχής και αφορά σε όλα τα Καζίνο της Χώρας.
Η Διεύθυνση Καζίνο έχει τις εξής αρμοδιότητες ελέγχου και εποπτείας:
1) Αναθέτει καθήκοντα στο υπηρετούν στη Διεύθυνση Καζίνο προσωπικό.
2) Καταρτίζει τα Κλιμάκια και ενημερώνει τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού του Υπουργείου Ανάπτυξης για την έκδοση των Διοικητικών Πράξεων που είναι αναγκαίες για την μετακίνηση και εκτός έδρας διαμονή των μελών των Κλιμακίων της.
3) Εκδίδει τις βεβαιώσεις υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης των μελών των Κλιμακίων της και φροντίζει για την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας κάθε Κλιμακίου, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Κλιμακίου, χωρίς καταστρατήγηση της υποχρέωσης χορήγησης των αναγκαίων ημερών ανάπαυσης του προσωπικού.
4) Εποπτεύει το ελεγκτικό έργο των Κλιμακίων της, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών αποφάσεων σε θέματα διεξαγωγής παιχνιδιών και σε θέματα προδιαγραφών των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών.
5) Συγκεντρώνει και κατατάσσει τις καταγγελίες, τα παράπονα και τις υποδείξεις των πελατών των Καζίνο, ελέγχει την ορθότητα τους και τη δυνατότητα ικανοποίησης τους.
6) Ελέγχει την πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων για τις οποίες χορηγήθηκε κάθε άδεια Καζίνο και συντάσσει αναφορές και εισηγήσεις επί θεμάτων συμβατικών υποχρεώσεων των Καζίνο.
7) Αιτείται στοιχεία και αναφορές, παρέχει απόψεις, διερευνά παραβάσεις και εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.
8) Αιτείται στοιχεία και συντάσσει αναφορές και βεβαιώσεις οφειλομένων ποσών, τα οποία προέρχονται από συμβατική υποχρέωση ή από επιβολή ποινής.
9) Διενεργεί κάθε απαιτούμενη προανακριτική πράξη για την υπό των αρμοδίων Αρχών και την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο επιβολή των νομίμων κυρώσεων.
10) Συντάσσει και υποβάλλει προς την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο εκθέσεις επί του ελέγχου που πραγματοποιεί και εισηγείται την εκτέλεση των ενδεδειγμένων βελτιώσεων και τη λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέσου.
11) Συστήνει γνωμοδοτικές Επιτροπές, για θέματα των αρμοδιοτήτων της, δυνάμενη να επικοινωνεί για τον λόγο αυτό και με αλλοδαπές Αρχές.
12) Συντάσσει ή αναθέτει σε τρίτους μελέτες για λογαριασμό της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.
13) Εισηγείται στην Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο τη χορήγηση αδειών καταλληλότητας σε αιτούντα την απόκτηση μετοχών κατόχου αδείας λειτουργίας Καζίνο ή μετόχου αυτού, σε τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, καθώς και σε κατασκευαστές, προμηθευτές και συντηρητές αυτών.
14) Τηρεί όλα τα Μητρώα και Αρχεία της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του παρόντος Κανονισμού.
15) Εισηγείται επί των αποφάσεων της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο προς τον Υπουργό Ανάπτυξης την έκδοση απόφασης του, στις περιπτώσεις που απαιτείται.
16) Τηρεί Αρχείο παραβάσεων και παραβατών της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών αποφάσεων και επιμελείται της διαδικασίας επιβολής των νομίμων κυρώσεων κατά των παραβατών.
17) Τηρεί Μητρώο Ποινών που επιβάλλονται στα Καζίνο και Μητρώο Απαγορεύσεων Εισόδου Πελατών στα Καζίνο.
18) Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά για την έκδοση των δελτίων καταλληλότητας των εργαζομένων στα Καζίνο και εισηγείται σχετικά προς την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.
19) Τηρεί αντίγραφα των εκδιδομένων δελτίων καταλληλότητας των εργαζομένων στα Καζίνο και τους ατομικούς τους φακέλους.
20) Συντονίζει, σε συνεργασία με άλλες Κρατικές Αρχές, τις ενέργειες για την από κοινού επιθεώρηση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Καζίνο προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
21) Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις για θέματα Καζίνο και συνεργάζεται με Φορείς και Υπηρεσίες της ημεδαπής και αλλοδαπής για την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της.
22) Απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ιδρύσεως και λειτουργίας των Καζίνο και των ισχυόντων Κανονισμών περί αυτών.
23) Παρέχει στοιχεία προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον η παροχή αυτή δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη.
24) Αλληλογραφεί με άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές για θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της Διεύθυνσης Καζίνο και της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο ή κάλυψης των αναγκών αυτών σε προσωπικό.

Έλεγχος και εποπτεία από την διεύθυνση καζίνο