'Ελεγχος από την διεύθυνση καζίνο των καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΖΙΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΟΡΓΑΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

1. Ο διοικητικός έλεγχος και η εποπτεία ασκείται από την Διεύθυνση Καζίνο της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, επιτόπια, καθημερινά και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Καζίνο δια των Κλιμακίων των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της.
Η ελάχιστη αναγκαία σύνθεση των Κλιμακίων, για την πραγματοποίηση του ελεγκτικού έργου τους, ορίζεται, για κάθε οκτάωρο, ως ακολούθως:

Καζίνο Αριθμός Εντεταλμένων για τον Έλεγχο
Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο, ανά οκτάωρο λειτουργίας του Καζίνο
Πάρνηθας Τρεις (3)
Θεσσαλονίκης Τρεις(3)
Λουτρακίου Δύο (2)
Ρόδου "
Ρίο Αχαΐας "
Σύρου "
Ξάνθης "
Κέρκυρας "
Χαλκιδικής "
Φλώρινας "

2. Η σύνθεση των Κλιμακίων των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης ορίζεται ανά μήνα, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καζίνο. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο υπεύθυνος του Κλιμακίου και ο αναπληρωτής του.

3. Το Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο έχει τις εξής γενικές αρμοδιότητες:
α) Την κατάρτιση προγράμματος απασχόλησης των μελών του Κλιμακίου, με ευθύνη του υπευθύνου του Κλιμακίου και αποστολή αυτού στην Διεύθυνση Καζίνο και τη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης.
β) Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Καζίνο και της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού του Υπουργείου Ανάπτυξης, με ευθύνη του Υπευθύνου του Κλιμακίου, για την υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των μελών του Κλιμακίου.
γ) Τη διαπίστωση της ορθής εγκατάστασης και λειτουργίας των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών.
δ) Την άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Καζίνο για οποιοδήποτε πρόβλημα, σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών.
ε) Τον έλεγχο της ορθής διεξαγωγής των επιτραπέζιων και ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
στ) Την άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Καζίνο για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται στην ομαλή διεξαγωγή των παιχνιδιών.
ζ) Την υποβολή γραπτών υποδείξεων και ενημερώσεων προς το Καζίνο, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Καζίνο, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, που αφορούν ενδεικτικά στην διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών και στην καταλληλότητα των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τους.
η) Την παραλαβή τυχόν παραπόνων και υποδείξεων παικτών, την αξιολόγηση και αντιμετώπιση αυτών, κοινοποιώντας ταυτόχρονα τα ανωτέρω στην Διεύθυνση Καζίνο.

4. Τα μέλη του Κλιμακίου των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο υποχρεούνται σε συνεχή έλεγχο και εποπτεία της λειτουργίας του Καζίνο, όπως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό. Στη λήξη της μηνιαίας περιόδου ελέγχου του Καζίνο, το Κλιμάκιο συντάσσει, με ευθύνη του υπευθύνου του, Έκθεση Ελέγχου στην οποία αναφέρονται οι τυχόν διαπιστώσεις παραβάσεων του Κανονισμού, όπως αυτές τυποποιούνται ειδικότερα στον πίνακα που ακολουθεί. Για κάθε διαπιστούμενη παράβαση επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ
Έλεγχος και Εποπτεία Διαπίστωση
Παραβάσεων του Κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 2
Του χώρου του Καζίνο, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας και τις τυχόν νόμιμες τροποποιήσεις της.

ΑΡΘΡΟ 3
Της τήρησης των προδιαγραφών του ελάχιστου απαιτούμενου λειτουργικού χώρου των παιχνιδιών.
Της πλήρους κάλυψης των απαιτήσεων και προδιαγραφών του χώρου του Γραφείου του Κλιμακίου.

ΑΡΘΡΟ 4
Της ορθής λειτουργίας του κλειστού ηλεκτρονικού συστήματος οπτικοακουστικής παρακολούθησης (C.C.T.V.), από άποψη ευκρίνειας ήχου και εικόνας.
Της επαλήθευσης των αρχιτεκτονικών σχεδίων με την αποτύπωση του πραγματικά καλυπτόμενου από κάθε κάμερα χώρου.
Της ορθής λειτουργίας του κλειστού ηλεκτρονικού συστήματος οπτικοακουστικής παρακολούθησης (C.C.T.V.) στο Γραφείο του Κλιμακίου Ελεγχου, με δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης μέσω όλων των καμερών του Καζίνο.

ΑΡΘΡΟ 5
Των εισερχομένων στο Καζίνο ατόμων και της έκδοσης των εισιτηρίων εισόδου.
Της τήρησης των αρχείων των εισερχομένων πελατών -παικτών, αυτών που έχουν απαγόρευση εισόδου και των κατ' εξαίρεση εισερχομένων.

ΑΡΘΡΟ 6
Της εγκατάστασης και λειτουργίας μόνο επιτρεπόμενων τυχερών παιχνιδιών.

ΑΡΘΡΟ 7
Της τήρησης των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο.
Της τήρησης των κατά περίπτωση προβλεπόμενων Μητρώων των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο.
Της ύπαρξης εγκατεστημένων επικουρικών μηχανογραφικών συστημάτων πάσης φύσεως, πέραν εκείνων για τα οποία προβλέπεται άδεια καταλληλότητας.

ΑΡΘΡΟ 8
Της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών απομάκρυνσης τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο.

ΑΡΘΡΟ 9
Της πλήρους παρακολούθησης, καταγραφής και επιβεβαίωσης των φιλοδωρημάτων των επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών.

ΑΡΘΡΟ 10
Των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών και ειδικότερα:
Της ύπαρξης και ορθής λειτουργίας των κουτιών φύλαξης στα τραπέζια των τυχερών παιχνιδιών.
Της σωστής αρίθμησης των τροχών των ρουλετών, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
Της ύπαρξης ειδικής σφραγίδας ασφαλείας του Κατασκευαστή στους τροχούς των ρουλετών.
Της αδείας καταλληλότητας των τραπουλών του Καζίνο.
Της ορθής σύνθεσης και εκτύπωσης των τραπουλών.
Της καταλληλότητας της αντιμαγνητικής προστασίας της μπίλιας κάθε ρουλέτας με χρήση των Roulette Balls Verifiers και των διαστάσεων αυτής.
Ότι οι τσόχες των ρουλεττών προέρχονται από Κατασκευαστές στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας.

ΑΡΘΡΟ 11
Της ορθής έκδοσης και τήρησης των θεωρημένων δελτίων αρχικής προκαταβολής ανά τραπέζι.
Της ορθής έκδοσης και τήρησης των θεωρημένων δελτίων πρόσθετης προκαταβολής ανά τραπέζι.
Της ορθής έκδοσης και τήρησης των θεωρημένων δελτίων κλεισίματος ανά τραπέζι.
Της ορθής τήρησης του θεωρημένου βιβλίου Μητρώου Τραπεζιών.
Της ορθής έκδοσης και τήρησης του μη θεωρημένου εντύπου αλλαγής μαρκών ανά τραπέζι.
Της ορθής έκδοσης και τήρησης του μη θεωρημένου ημερήσιου συγκεντρωτικού δελτίου κλεισίματος όλων των τραπεζιών το υ Καζίνο.
Της ορθής έκδοσης και τήρησης του μη θεωρημένου μηνιαίου συγκεντρωτικού δελτίου κλεισίματος όλων των τραπεζιών του Καζίνο.
Της ορθής έκδοσης και τήρησης του μη θεωρημένου ετήσιου συγκεντρωτικού δελτίου κλεισίματος όλων των τραπεζιών του Καζίνο.
Της ορθής έκδοσης και τήρησης του μη θεωρημένου ημερήσιου δελτίου φιλοδωρημάτων των τραπεζιών.
Της ορθής έκδοσης και τήρησης του μη θεωρημένου μηνιαίου δελτίου φιλοδωρημάτων των τραπεζιών.
Της ορθής έκδοσης και τήρησης του μη θεωρημένου ετήσιου δελτίου φιλοδωρημάτων των τραπεζιών.
Της ορθής τήρησης του μη θεωρημένου βιβλίου και καταχώρησης σε αυτό, όπως προβλέπεται, όλων των πράξεων απόκτησης και διάθεσης μαρκών και πλακών.
Της παρακολούθησης και επιβεβαίωσης της αρχικής απογραφής όλων των μαρκών και πλακών (άπαξ).
Της παρακολούθησης και επιβεβαίωσης της ποσότητας των μαρκών, από την οποία να προκύπτει ότι η απογραφή των μαρκών είναι συνολικά μικρότερη ή ίση με το σύνολο των αποκτήσεων (αγορών) των μαρκών.
Της ορθής τήρησης του μη θεωρημένου βιβλίου προσωπικού του τμήματος επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών.
Της συντήρησης και επισκευής όλων των τραπεζιών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο μόνο από συντηρητή που του έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας και της ορθής τήρησης του μη θεωρημένου βιβλίου συντήρησης των επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών για όλες τις περιπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12
Του ύψους των αρχικών προκαταβολών όλων των τραπεζιών.
Της μέτρησης και της διαδικασίας επιβεβαίωσης της αρχικής προκαταβολής κάθε τραπεζιού.
Της μέτρησης και της διαδικασίας επιβεβαίωσης της πρόσθετης προκαταβολής κάθε τραπεζιού.
Της μέτρησης και της διαδικασίας επιβεβαίωσης της ορθής αλλαγής μαρκών και πλακών μεταξύ του ταμείου των τραπεζιών και του Ταμείου του Καζίνο.
Της τήρησης της ορθής διαδικασίας κλεισίματος κάθε τραπεζιού.
Της αγοράς μαρκών από τους παίκτες μόνο στα τραπέζια των παιχνιδιών.
Οτι οι μίζες των τραπεζιών αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά και μόνο από μάρκες ή πλάκες.
Ότι τα χρήματα που προέρχονται από πώληση μαρκών στους παίκτες τοποθετούνται όλα στο κουτί φύλαξης χαρτονομισμάτων (DROP BOX).
Ότι το ταμείο του Καζίνο δεν παραλαμβάνει μάρκες χρώματος από τους παίκτες.
Ότι οι κρουπιέρηδες δεν αποδέχονται από τους παίκτες στοιχήματα πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή της προηγούμενης παρτίδας και επιστρέφουν τα στοιχήματα αυτά στους παίκτες.
Της ορθότητας της ανακοίνωσης των τελευταίων παιχνιδιών κάθε τραπεζιού, πριν την λήξη των παιχνιδιών.
Της ύπαρξης χώρου καταμέτρησης των χαρτονομισμάτων, με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και τον αναγκαίο εξοπλισμό.
Της ορθής συλλογής, φύλαξης και μεταφοράς των κουτιών συλλογής χαρτονομισμάτων όλων των τραπεζιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στον χώρο καταμέτρησης.
Της ορθής τήρησης όλης της διαδικασίας καταμέτρησης των χαρτονομισμάτων όλων των τραπεζιών.
Του ύψους του χρηματικού αποθέματος του Ταμείου του Καζίνο και των μεταβολών αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Της ακρίβειας και της πληρότητας των γραπτών ανακοινώσεων σε κάθε τραπέζι του Καζίνο για τους ισχύοντες κανόνες που αφορούν στη λειτουργία των τραπεζιών τυχερών παιχνιδιών και ειδικότερα στις περιπτώσεις που δίνεται στο Καζίνο ευχέρεια διαφορετικών επιλογών.

ΑΡΘΡΟ 13
Της ορθής διεξαγωγής και τήρησης των κανόνων λειτουργίας των ρουλετών και ειδικότερα:
Της σωστής κίνησης του τροχού.
Της σωστής κίνησης της μπίλιας επί του τροχού.
Της ακύρωσης της περιστροφής, εάν συντρέχει λόγος και της εκφώνησης των ακυρώσεων από τον κρουπιέρη.
Της εκφώνησης της λήξης τοποθέτησης στοιχημάτων από τον κρουπιέρη.
Της ορθής πληρωμής των παικτών για κάθε στοίχημα.
Του υπολογισμού της μέγιστης μίζας κάθε τραπεζιού ρουλέτας.
Της ορθής διαδικασίας τοποθέτησης των μιζών των παικτών στα τραπέζια.

ΑΡΘΡΟ 14
Της ορθής διεξαγωγής και τήρησης των κανόνων λειτουργίας του ΜΠΛΑΚ ΤΖΑΚ και ειδικότερα:
Της χρήσης καινούργιων τραπουλών που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας και της καταστροφής αυτών μετά την χρησιμοποίηση τους, εάν οι τράπουλες είναι πλαστικοποιημένες.
Της χρήσης τραπουλών που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας ως πλαστικές για δέκα το πολύ ημέρες και την καταστροφή αυτών, κατά τα προβλεπόμενα.
Του ανακατέματος και κοψίματος των τραπουλόχαρτων.
Του μοιράσματος των τραπουλόχαρτων στους παίκτες.
Του μοιράσματος τραπουλόχαρτων με την χρήση Συ-σκευής Ανακατέματος Τραπουλόχαρτων.
Της συμμετοχής στο παιχνίδι καθήμενων και όρθιων παικτών.
Του τρόπου πληρωμής των παικτών και μαζέματος των τραπουλόχαρτων.
Της τοποθέτησης ασφάλειας (INSURANCE).
Του χωρίσματος φύλλων (SPLIT).
Του διπλασιασμού της μίζας (DOUBLE DOWN).

ΑΡΘΡΟ 15
Της ορθής διεξαγωγής και τήρησης όλων των κανόνων λειτουργίας του ΜΠΑΚΑΡΑ (Σεμέν Ντε Φερ και με Δύο Ταμπλό), εφόσον το παιχνίδι αυτό διεξάγεται στο Καζίνο.
Της ορθής διεξαγωγής και τήρησης όλων των κανόνων λειτουργίας του ΜΠΑΝΚΟ ΠΟΥΝΤΟ και ειδικότερα:
Της χρήσης καινούργιων τραπουλών που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας και της καταστροφής αυτών μετά την χρησιμοποίηση τους, εάν οι τράπουλες είναι πλαστικοποιημένες..
Της χρήσης τραπουλών που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας ως πλαστικές για δέκα το πολύ ημέρες και την καταστροφή αυτών, κατά τα προβλεπόμενα.
Του ανακατέματος και κοψίματος των τραπουλόχαρτων.
Του μοιράσματος των τραπουλόχαρτων στους παίκτες.
Του μοιράσματος τραπουλόχαρτων με την χρήση Συσκευής Ανακατέματος Τραπουλόχαρτων.
Της ορθής τοποθέτησης των μιζών και πληρωμής των παικτών

ΑΡΘΡΟ 16
Της ορθής διεξαγωγής και τήρησης όλων των κανόνων λειτουργίας των Αμερικάνικων Ζαριών (CRAPS), εφόσον το παιχνίδι αυτό διεξάγεται στο Καζίνο.

ΑΡΘΡΟ 17
Της ορθής διεξαγωγής και τήρησης όλων των κανόνων λειτουργίας των Ελληνικών Ζαριών, εφόσον το παιχνίδι αυτό διεξάγεται στο Καζίνο.

ΑΡΘΡΟ 18
Της ορθής διεξαγωγής και τήρησης όλων των Κανόνων λειτουργίας του Πόκερ και ειδικότερα:
Της χρήσης καινούργιων τραπουλών που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας και της καταστροφής αυτών μετά την χρησιμοποίηση τους, εάν οι τράπουλες είναι πλαστικοποιημένες.
Της χρήσης τραπουλών που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας ως πλαστικές για δέκα το πολύ ημέρες και την καταστροφή αυτών, κατά τα προβλεπόμενα.
Του ανακατέματος και κοψίματος των τραπουλόχαρτων.
Του μοιράσματος των τραπουλόχαρτων στους παίκτες.
Της τοποθέτησης των μιζών των παικτών και αποδοχής συμπληρωματικού στοιχήματος αυτών.
Της ορθής διαδικασίας διαπίστωσης των περιπτώσεων που κερδίζει ο κρουπιέρης ή οι παίκτες.
Του τρόπου πληρωμής των παικτών, σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών και μαζέματος των τραπουλόχαρτων.
Της ορθής τήρησης όλων των διαδικασιών που προβλέπονται, σε περιπτώσεις που το Καζίνο προσφέρει στους παίκτες επιπλέον έκτακτη πληρωμή (BONUS JACKPOT) είτε αυτή είναι σταθερή, είτε είναι προοδευτικά αυξανόμενη.

ΑΡΘΡΟ 19
Του ορθού τρόπου λειτουργίας των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, είτε αυτά λειτουργούν με χαρτονομίσματα, είτε με μάρκες, κ.λπ..
Της αποφυγής δέσμευσης των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (RESERVATION) από παίκτες που δεν τα χρησιμοποιούν.
Της διαπίστωσης ότι τόσο το HARDWARE, όσο και το SOFTWARE των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και είναι τα αναφερόμενα στην άδεια καταλληλότητας κάθε μηχανήματος.
Όλων των περιπτώσεων λειτουργιών μεγίστου και σταθερού κέρδους (jackpots) και ειδικότερα:
Της γνωστοποίησης στη Διεύθυνση Καζίνο και το Κλιμάκιο Ελέγχου ή της λήψης έγκρισης από την Διεύθυνση Καζίνο για την εγκατάσταση των λειτουργιών αυτών.
Του ορθού προγραμματισμού των παραμέτρων των λειτουργιών αυτών, με βάση την γνωστοποίηση στην Διεύθυνση Καζίνο και το Κλιμάκιο Ελέγχου.
Του ορθού τρόπου πληρωμής των παικτών για κάθε περίπτωση μέγιστης επιβράβευσης.
Της πλήρους και συνεχούς ενημέρωσης των παικτών για το διαμορφούμενο ύψος όλων των προοδευτικών λειτουργιών.
Της τελικής απόδοσης σε παίκτες κάθε ποσού που προέρχεται από προοδευτική λειτουργία και του ορθού τρόπου μεταφοράς μέρους ή όλου του ποσού αυτού σε άλλο jackpot.
Της ύπαρξης χώρου καταμέτρησης των χρημάτων των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και τον αναγκαίο εξοπλισμό.
Της ορθής συλλογής, φύλαξης και μεταφοράς των ειδικών δοχείων συλλογής χαρτονομισμάτων και κερμάτων όλων των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στον χώρο καταμέτρησης.
Της ορθής τήρησης όλης της διαδικασίας καταμέτρησης των χαρτονομισμάτων και κερμάτων όλων των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
Του ύψους του χρηματικού αποθέματος του Ταμείου των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο και των μεταβολών αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

ΑΡΘΡΟ 20
Του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών και των λειτουργικών απαιτήσεων του άρθρου αυτού για κάθε εγκατεστημένο μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών στο Καζίνο, όπως αυτές περιγράφονται στην μεμονωμένη, ξεχωριστή και εξειδικευμένη άδεια καταλληλότητας του και ειδικότερα:
Της ύπαρξης μεταλλικής πινακίδας εξατομίκευσης (ταυτότητας) μηχανήματος και της πληρότητας των επ' αυτής χαραγμένων πληροφοριών.
'Οτι το πραγματικό ποσοστό απόδοσης στους παίκτες είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 85% για όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
Ότι το πραγματικό ποσοστό απόδοσης του μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών συγκλίνει με το θεωρητικό ποσοστό απόδοσης αυτού, σύμφωνα με την άδεια καταλληλότητας του.
Της ύπαρξης ενημερωτικού πίνακα με τις προβλεπόμενες πληροφορίες για στοιχήματα, συνδυασμούς, πόντους που αντιστοιχούν σε κάθε συνδυασμό και αξία ελάχιστης μίζας για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.
Της ασφάλισης του C.P.U, κάθε μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών με τον προβλεπόμενο τρόπο.
Της συμβατότητας και online - real time επικοινωνίας όλων των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών με το μηχανογραφικό σύστημα (M.I.S.) του Καζίνο.
Της εναποθήκευσης στατιστικών στοιχείων κρίσιμης σημασίας της μνήμης RAM για έξι (6) μήνες τουλάχιστον.
Της ύπαρξης δυνατότητας επιλογής στοιχήματος 50/50 (double or nothing) για μηχανήματα με οθόνη.
Της καταγραφής περιστατικών απόπειρας παραβίασης και παράνομης πρόσβασης.
Της λειτουργίας ειδοποίησης δια οπτικού και ηχητικού σήματος (Alarm), όπως προβλέπεται, αναλυτικά και για όλες τις περιπτώσεις.
Της λειτουργίας ηλεκτρονικής ειδοποίησης του μηχανογραφικού συστήματος του Καζίνο (M.I.S.), όπως προβλέπεται, αναλυτικά και για όλες τις περιπτώσεις.
Των λειτουργιών HARD TILT και SOFT TILT.
Της ύπαρξης πινακίδας για ενημέρωση των παικτών ότι, από τυχόν πρόβλημα στη λειτουργία του μηχανήματος, ενδέχεται να ακυρωθούν οι πληρωμές κερδών και τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη (Malfunction voids all plays and pays).
Της ύπαρξης συστήματος καταγραφής και ενημέρωσης προς τον παίκτη για τους πόντους που έχει στην διάθεση του μετά από εισαγωγή κέρματος, κλπ. σε κάθε μηχάνημα
Της ύπαρξης και λειτουργίας μετρητών εξαψήφιας ή οκταψήφιας διάταξης.
Της δυνατότητας διατήρησης και επαναφοράς των στοιχείων του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Της σωστής αποτύπωσης των στοιχείων όλων των μετρητών και της διασταύρωσης των στοιχείων αυτών με τα εκδιδόμενα έντυπα.
Της δυνατότητας του προγράμματος κάθε μηχανήματος να διαθέτει σύστημα εντοπισμού αλλοίωσης της μνήμης RAM.
Της δυνατότητας του προγράμματος κάθε μηχανήματος να εναποθηκεύει μονίμως και με παρέμβαση υπαλλήλου του Τμήματος των Μηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιχνιδιών να επαναφέρει και εμφανίζει το σύνολο των λογιστικών πληροφοριών και στοιχείων των τριών (3) τουλάχιστον τελευταίων (πιο πρόσφατων) παιχνιδιών.
Της δυνατότητας του συστήματος αποδοχής κερμάτων, χαρτονομισμάτων, κ.λπ., κάθε μηχανήματος να αναγνωρίζει με ακρίβεια εκείνα τα οποία πρέπει να γίνονται αποδεκτά από το μηχάνημα από εκείνα τα οποία πρέπει να απορρίπτονται.
Της προστασίας και ασφάλισης των συστημάτων αποδοχής κερμάτων, χαρτονομισμάτων, κ.λπ., κάθε μηχανήματος.

ΑΡΘΡΟ 21
Της ύπαρξης στο Καζίνο μηχανογραφικού συστήματος χρεοπίστωσης και ελέγχου των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (M.I.S.), που έχει άδεια καταλληλότητας.
Της ύπαρξης στο Γραφείο του Κλιμακίου Ελέγχου κατάλληλα εγκατεστημένου εξοπλισμού που να εξασφαλίζει στους Εντεταλμένους για τον 'Έλεγχο Υπαλλήλους της Διεύθυνσης Καζίνο πλήρη πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, όπως προβλέπεται.
Της δυνατότητας του M.I.S. να εκδίδει ημερησίως ισολογισμό καθενός και όλων των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο.
Της δυνατότητας του M.I.S. να εκδίδει αναλυτική αναφορά στατιστικών και λογιστικών στοιχείων καθενός και όλων των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο, για κάθε ημέρα και κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας τους.
Της δυνατότητας του Μ. I.S. να εκδίδει αναλυτική αναφορά του πραγματικού ποσοστού απόδοσης καθενός και όλων των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο για κάθε ημέρα και κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας τους..
Της δυνατότητας του M.I.S. να εκδίδει αναλυτική αναφορά σύγκρισης και ελέγχου του πραγματικού ποσοστού απόδοσης με το θεωρητικό ποσοστό απόδοσης καθενός και όλων των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο για κάθε ημέρα και κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας τους..
Της δυνατότητας του Μ. I.S. να καταγράφει αναλυτικά τις ενέργειες κάθε υπαλλήλου, στην περίπτωση που στο Καζίνο λειτουργεί εφαρμογή πίστωσης μονάδων αξίας (πόντων) στα μηχανήματα από Υπαλλήλους του Τμήματος Μηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιχνιδιών.
Της δυνατότητας του M.I.S. να μετατρέπει τις μονάδες αξίας (πόντους) που παίζονται ή αποδίδονται από κάθε μηχάνημα στην αντίστοιχη χρηματική αξία.
Της εμφάνισης στο Γραφείο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο από το M.I.S. όλων των πράξεων πληρωμών που πραγματοποιούνται με απόδειξη πληρωμής (Handpays, δηλαδή Jackpots και Cancelled Credits).
Της εμφάνισης στο Γραφείο των Εντεταλμένων για τον 'Ελεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο από το M.I.S. όλων των πράξεων πλήρωσης των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών που πραγματοποιούνται με απόδειξη από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Καζίνο (Hopper Fills).
Της εμφάνισης στο Γραφείο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο από το M.I.S. όλων των πράξεων πληρωμών και πλήρωσης για κάθε μηχάνημα ξεχωριστά και για όλα τα μηχανήματα του Καζίνο συνολικά, για κάθε χρονική στιγμή και για κάθε συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας αυτών.
Της εμφάνισης στο Γραφείο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο από το M.I.S. αναλυτικών αναφορών όλων των οικονομικών πράξεων (δοσοληψιών) που αφορούν στη λειτουργία των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, για κάθε χρονική στιγμή και για κάθε συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας αυτών.
Των ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών, εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη σχετική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών και στο Καζίνο λειτουργήσουν σχετικά συστήματα.

ΑΡΘΡΟ 22
Της ορθής έκδοσης και τήρησης των θεωρημένων δελτίων αρχικής πλήρωσης των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, ανά μηχάνημα.
Της ορθής έκδοσης και τήρησης των θεωρημένων δελτίων συμπληρωματικής πλήρωσης των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, ανά μηχάνημα.
Της ορθής έκδοσης και τήρησης των θεωρημένων δελτίων εκτάκτων κερδών (Jackpots) των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, ανά μηχάνημα.
Της ορθής έκδοσης και τήρησης των θεωρημένων δελτίων αποτελέσματος των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, ανά μηχάνημα.

Της ορθής τήρησης του θεωρημένου βιβλίου Μητρώου Μηχανημάτων.
Της ορθής τήρησης του αθεώρητου συμπληρωματικού βιβλίου Μητρώου Μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (όπου αυτό τηρείται).
Της ορθής έκδοσης και τήρησης του μη θεωρημένου μηνιαίου συγκεντρωτικού δελτίου αποτελέσματος όλων των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο.
Της ορθής έκδοσης και τήρησης του μη θεωρημένου ετήσιου συγκεντρωτικού δελτίου αποτελέσματος όλων των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο.
Της ορθής τήρησης του μη θεωρημένου βιβλίου προσωπικού του Τμήματος μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο.
Της συντήρησης και επισκευής όλων των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο μόνο από συντηρητή που του έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας και της ορθής τήρησης του μη θεωρημένου βιβλίου συντήρησης των μηχανημάτων για όλες τις περιπτώσεις.
Της τυχόν αντικατάστασης ενός ή περισσοτέρων εκ των υπαρχόντων ηλεκτρομηχανικών μετρητών μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και της σύνταξης του προβλεπομένου ειδικού πρωτοκόλλου.
Της τυχόν αντικατάστασης μνήμης EPROM μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, εκτός της βασικής EPROM και της σύνταξης του προβλεπόμενου ειδικού πρωτοκόλλου.
Της τυχόν αντικατάστασης της βασικής μνήμης EPROM (BASIC ή GAME EPROM) μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών με άλλη, ακριβώς ίδια GAME EPROM και της σύνταξης του προβλεπόμενου ειδικού πρωτοκόλλου.
Της τυχόν αντικατάστασης της βασικής μνήμης EPROM (BASIC ή GAME EPROM) μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών με άλλη, διαφορετική EPROM, για μετατροπή, αναβάθμιση ή αντικατάσταση του εγκατεστημένου ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού ενός μηχανήματος και της σύνταξης του προβλεπόμενου ειδικού πρωτοκόλλου.
Της τυχόν διαγραφής του περιεχομένου του μνήμης RAM του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού ενός μηχανήματος (RAM CLEAR) και της σύνταξης του προβλεπόμενου ειδικού πρωτοκόλλου.
Του ορθού τρόπου απασφάλισης και ασφάλισης του κεντρικού επεξεργαστή (C.P.U.) μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, σε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης του.

ΑΡΘΡΟ 32
Της ύπαρξης ενημερωτικών εντύπων προς τους παίκτες ή αναρτημένων ανακοινώσεων σε εμφανή σημεία, που αφορούν στις επιλογές του Καζίνο σχετικά με την διεξαγωγή των παιχνιδιών.
Της επιβεβαίωσης ότι το σύνολο της ενδυμασίας των υπαλλήλων του τμήματος επιτραπέζιων τυχερών παιχνιδιών και όλων των υπαλλήλων που ασχολούνται με την συλλογή και καταμέτρηση χρημάτων δεν φέρει τσέπες ή άλλου είδους θυλάκια.

Ελεγχος από την διεύθυνση καζίνο των καζίνο στην Ελλάδα