Η είσοδος των παικτών στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ

1. Στο χώρο παιχνιδιών του Καζίνο και τους λοιπούς επικουρικούς του χώρους, εφόσον οι επικουρικοί αυτοί χώροι δεν διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο και η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται από τον χώρο παιχνιδιών του Καζίνο, επιτρέπεται να εισέρχονται άτομα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους.
Απαγορεύεται η είσοδος στον χώρο παιχνιδιών του Καζίνο:
α) Όλων των ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους. β) Των οπλοφορούντων.
γ) Των γνωστών ή υπόπτων ταραξιών και κακοποιών, που δύνανται να προκαλέσουν σκάνδαλα ή επεισόδια και να διαταράξουν την τάξη, ησυχία και την κανονική και ομαλή λειτουργία των παιχνιδιών, δ) Όσων διατελούν σε κατάσταση μέθης, ε) Όλων των παικτών για τους οποίους έχει κατατεθεί στο Καζίνο αίτηση απαγόρευσης εισόδου από συγγενικά τους πρόσωπα μέχρι Α' βαθμού συγγένειας. Η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά δεκτή από το Καζίνο και η απαγόρευση αυτή ισχύει για πάντα, εκτός εάν το ίδιο συγγενικό πρόσωπο, που κατέθεσε την αίτηση απαγόρευσης εισόδου, ζητήσει την άρση της. Η αίτηση της άρσης σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή εάν δεν παρέλθει διετία από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απαγόρευσης.
Ο παίκτης στον οποίο έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στο Καζίνο κατά τα ανωτέρω, έχει ίδιο δικαίωμα, μετά την παρέλευση διετίας από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης, να ζητήσει -με αίτηση του- την άρση της, από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο η οποία και αποφασίζει κατά την κρίση της.
στ) Όλων των παικτών οι οποίοι έχουν καταθέσει στο Καζίνο αίτηση αυτοαπαγόρευοης εισόδου. Η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά δεκτή από το Καζίνο. Ο παίκτης έχει δικαίωμα, να ζητήσει -με αίτηση του- από το Καζίνο την άρση της. Η αίτηση της άρσης σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή εάν δεν παρέλθει τριετία από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αυτοαπαγόρευοης.
ζ) Όλων των παικτών που, με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, τους έχει απαγορευθεί η είσοδος σε ένα ή περισσότερα Καζίνο της Χώρας. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μετά από αξιολόγηση στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της Επιτροπής.
Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται εμπιστευτικά και απαγορεύεται η κοινοποίηση, η επίδειξη ή η χορήγηση αντιγράφων ή των πρωτοτύπων αυτών προς οποιονδήποτε, πλην των αρμοδίων Εισαγγελικών Αρχών.
Η κοινοποίηση των σχετικών ως άνω αποφάσεων της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο γνωστοποιείται στα Καζίνο από την Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης με την έκδοση σχετικών καταλόγων απαγόρευσης εισόδου.
Το Καζίνο δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο ή να επιβάλει την αποχώρηση οποιουδήποτε προσώπου κρίνει, χωρίς να έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφαση του αυτή.

2.0 έλεγχος των εισερχομένων πελατών - παικτών είναι αρμοδιότητα του Καζίνο και διενεργείται από τους υπαλλήλους του.

3. Με ευθύνη του Καζίνο, κατά την είσοδο των εισερχομένων πελατών εκδίδεται το εισιτήριο εισόδου της παραγράφου 10, του άρθρου 2, του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ Α'62) και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 1128269/1226/0015/ΠΟΛ.1292/16.11.1995 (ΦΕΚ Β' 982), Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Κατ' εξαίρεση της πιο πάνω διαδικασίας, επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους παιχνιδιών του Καζίνο σε άτομα που δεν είναι παίκτες του, αλλά επισκέπτες ή συνεργάτες του Καζίνο ή του Κλιμακίου των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Εφόσον πρόκειται για επισκέπτες ή συνεργάτες του Καζίνο, το Καζίνο με γραπτή γνωστοποίηση του, που εκδίδεται σε δύο αντίγραφα, προς το Κλιμάκιο Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ζητεί να επιτραπεί η είσοδος επισκέπτη ή συνεργάτη στους χώρους παιχνιδιών του, αναφέροντας το λόγο της εισόδου, τα πλήρη στοιχεία του ατόμου, την προβλεπόμενη ώρα εισόδου και τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής του.
Η είσοδος επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που από το Κλιμάκιο Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο επιστραφεί στο Καζίνο υπογεγραμμένο το ένα από τα δύο αντίγραφα της γνωστοποίησης. Σε περίπτωση αρνήσεως, το Κλιμάκιο υποχρεούται σε πλήρη αιτιολόγηση αυτής προς το Καζίνο και την Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Εφόσον πρόκειται για επισκέπτες του Κλιμακίου Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο, το Κλιμάκιο υποχρεούται να γνωστοποιεί την είσοδο τους στο Καζίνο στην Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Απαγορεύεται σε κάθε εισερχόμενο, που του χορηγήθηκε κατ' εξαίρεση άδεια με την αμέσως πιο πάνω διαδικασία, να συμπεριφερθεί γενικώς ως παίκτης.

 

5. Το Καζίνο υποχρεούται να τηρεί σε καθημερινή βάση, σε ειδικά θεωρημένα βιβλία από τη Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης ή με αντίστοιχο μηχανογραφικό τρόπο:
α) Αρχείο εισερχομένων πελατών - παικτών στους χώρους του Καζίνο, με πλήρη τα στοιχεία τους,
β) Αρχείο ατόμων που έχουν απαγόρευση εισόδου, με πλήρη τα στοιχεία τους
γ) Αρχείο των κατ' εξαίρεση εισερχομένων επισκεπτών ή συνεργατών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με πλήρη τα στοιχεία τους.
Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση ή διαγραφή των στοιχείων των πιο πάνω ατόμων, με εξαίρεση τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας και την εκδούσα αυτής αρχή, την διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα και τον αριθμό τηλεφώνου, εφόσον αυτά μεταβληθούν.
Πα κάθε ως άνω επιτρεπόμενη μεταβολή, το Καζίνο τηρεί ιστορικό αρχείο με όλα τα στοιχεία που ήταν καταχωρημένα πριν από κάθε μεταβολή.
Τα μηχανογραφικά συστήματα (προγράμματα) τήρησης των πιο πάνω ηλεκτρονικών αρχείων πρέπει να έχουν άδεια καταλληλότητας από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Το Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει πλήρη πρόσβαση στα Ειδικά θεωρημένα βιβλία, καθώς επίσης ON LINE σύνδεση και πρόσβαση στα εγκατεστημένα μηχανογραφικά συστήματα, τήρησης των πιο πάνω Αρχείων, χωρίς την δυνατότητα εισαγωγής, αλλοίωσης ή διαγραφής στοιχείων.

6. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του Καζίνο.

Η είσοδος των παικτών στα καζίνο στην Ελλάδα