Εγκατάσταση παιχνιδιών στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ

1. "Τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών" νοείται οποιοδήποτε μέσο, υλικό, μηχάνημα ηλεκτρονικό, μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα, δηλαδή κάθε είδους λογισμικό (SOFTWARE) ή σύστημα μηχανογραφικό, που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών στο Καζίνο και το οποίο επηρεάζει, καθορίζει ή παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των τυχερών παιχνιδιών ή γενικότερα τη λειτουργία του Καζίνο.

2. Τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν στο Καζίνο μόνο εφόσον γι' αυτά συντρέχουν σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) Ο Κατασκευαστής των τεχνικών μέσων και υλικών αυτών, έχει λάβει άδεια καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 25 του παρόντος Κανονισμού.
β) Κάθε ένα διαφορετικό είδος και διαφορετικός τύπος καθενός από τα τεχνικά μέσα και υλικά αυτά έχει λάβει με ευθύνη του Κατασκευαστή του, μεμονωμένη, ξεχωριστή και εξειδικευμένη άδεια καταλληλότητας, η οποία χορηγείται εφόσον πληρούνται κατά περίπτωση οι διατάξεις των άρθρων 10,19,20, 21,23 και 24 του παρόντος Κανονισμού.
γ) Τα διακοσμητικά στοιχεία και οι απεικονίσεις σχεδίων και παραστάσεων επί αυτών, δεν είναι άσεμνα ή προσβλητικά.
δ) Είναι διεθνών προδιαγραφών και χρησιμοποιούνται στα Καζίνο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Χώρας ΕΖΕΣ η οποία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ε.Ο.Χ. ή άλλης τρίτης Χώρας.

3. Τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, για τα οποία πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, πριν αυτά εγκατασταθούν και λειτουργήσουν στο Καζίνο, είναι:
α) Τα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και τα μηχανικά, ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτρονικά υποσυστήματα αυτών, δηλαδή το σύνολο της κατασκευής του μηχανήματος (HARDWARE).
β) Τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια (τα προγράμματα) που εγκαθίστανται και λειτουργούν επί των μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και επί των υποσυστημάτων αυτών, δηλαδή το σύνολο του λογισμικού (SOFTWARE).
Κάθε διαφορετικό είδος και τύπος μηχανήματος ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών δύναται να αποκτά άδεια καταλληλότητας σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερους διαφορετικούς τύπους και είδη εγκατεστημένων σε αυτό ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, ως ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο, μόνον εφόσον κάθε διαφορετικό είδος και τύπος μηχανήματος και κάθε διαφορετικό είδος και τύπος ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού πληροί τα προβλεπόμενα στα άρθρα 19,20,21 και 24 του παρόντος Κανονισμού.
γ) Οι ρουλέττες και τα υποσυστήματα αυτών.
δ) Οι ηλεκτρονικές ρουλέττες και τα υποσυστήματα αυτών.
ε) Τα ηλεκτρονικά προγράμματα που εγκαθίστανται και λειτουργούν επί ηλεκτρονικών ρουλεττών, δηλαδή ολόκληρο το λογισμικό λειτουργίας τους (SOFTWARE).
στ) Οι Συσκευές Ανακατέματος Τραπουλόχαρτων, δηλαδή το σύνολο των κατασκευών με τα υποσυστήματα
τους (HARDWARE) και το σύνολο του εγκατεστημένου σε αυτές λογισμικού (SOFTWARE) λειτουργίας των.
ζ) Οι τράπουλες.
η) Τα πάσης φύσεως μηχανογραφικά συστήματα, ηλεκτρονικά προγράμματα και λογισμικά (SOFTWARE) που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργίας των παιχνιδιών και των λοιπών λειτουργιών του Καζίνο.

4. Κάθε τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το οποίο, είτε εκ κατασκευής, είτε εκ μετατροπής διαφέρει από άλλο παρόμοιο, έστω κατ' ελάχιστο, σε ένα ή περισσότερα εκ των μηχανικών, ηλεκτρομηχανικών ή ηλεκτρονικών μερών ή υποσυστημάτων που το απαρτίζουν (στο HARDWARE) ή σε μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες του, όπως αυτές προκύπτουν από το εγκατεστημένο σε αυτό και τα υποσυστήματα του λογισμικό (στο SOFTWARE) και εξ' αυτού του λόγου διαφοροποιείται είτε η λειτουργία του μέσου αυτού, είτε η τελική έκβαση του με το μέσο αυτό διεξαγόμενου παιχνιδιού, αποτελεί διαφορετικό είδος και διαφορετικό τύπο τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερού παιχνιδιού και δεν θεωρείται όμοιο με κανένα άλλο.
Πριν το μέσο αυτό εγκατασταθεί και λειτουργήσει στο Καζίνο, πρέπει να έχει είτε μεμονωμένη, ξεχωριστή και εξειδικευμένη άδεια καταλληλότητας, είτε τροποποίηση της υφιστάμενης για αυτό άδειας καταλληλότητας, είτε μεμονωμένη, ξεχωριστή και εξειδικευμένη άδεια καταλληλότητας μόνο για το διαφοροποιημένο μέρος ή υποσύστημα ή λογισμικό που το απαρτίζει, από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και τον Υπουργό Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

5. Τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, είναι ελεγχόμενα και το Καζίνο τηρεί σχετικό Μητρώο για αυτά.
Για την τήρηση του Μητρώου των Τραπεζιών Τυχερών Παιχνιδιών, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 1093619/748/0015/ΠΟΛ.1212/10-8-1995 (ΦΕΚ Β' 719) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Για την τήρηση του Μητρώου των Μηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιχνιδιών, ισχύουν ομοίως τα οριζόμενα στην ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, πλέον των όσων ορίζονται στο άρθρο 22 του παρόντος Κανονισμού.
Για όλα τα υπόλοιπα ελεγχόμενα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, το Μητρώο που τηρεί το Καζίνο είναι αθεώρητο και σε αυτό καταχωρούνται, κατά περίπτωση, για κάθε ένα διαφορετικό είδος και διαφορετικό τύπο από αυτά: η ημερομηνία απόκτησης, ο Κατασκευαστής, ο Προμηθευτής, ο αριθμός και η ημερομηνία τιμολογίου αγοράς, η ποσότητα απόκτησης, η ημερομηνία διάθεσης προς χρήση ή εγκατάσταση στο Καζίνο, ο αριθμός και η ημερομηνία του πρακτικού παράδοσης - παραλαβής και η σε αυτό αναφερόμενη ποσότητα (η ποσότητα δεν αφορά σε μηχανογραφικό σύστημα), καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία του πρακτικού της -για οποιαδήποτε λόγο- απομάκρυνσης από το Καζίνο ή καταστροφής και η σε αυτό αναφερόμενη ποσότητα. Κα-τάτην αρχική εφαρμογή τήρησης του μη θεωρημένου αυτού Μητρώου, θα καταχωρηθούν προηγουμένως και όλες οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού αποκτήσεις και διαθέσεις κάθε διαφορετικού είδους και κάθε διαφορετικού τύπου τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το Καζίνο προβαίνει σε πλήρη απογραφή και οι περαιτέρω μεταβολές καταχωρούνται μετά την απογραφή.

6. Πα την τήρηση και την συμπλήρωση των αναλυτικών Μητρώων και των Αρχείων του εδαφίου ε' της παραγράφου 1 και του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της ισχύουσας, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, Απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με αριθμό 923/1995 (ΦΕΚ Β' 530) και της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του παρόντος Κανονισμού, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, το Καζίνο υποχρεούται να έχει αποστείλει στην Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης:
(1)  Κατάλογο με όλα τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών του, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να ελεγχθούν και να συμπληρωθούν τα Μητρώα, οι σχετικοί φάκελοι και τα Αρχεία δικαιολογητικών των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο και των Κατασκευαστών και Προμηθευτών αυτών.
Στον κατάλογο αυτόν πρέπει να περιλαμβάνονται, για κάθε διαφορετικό είδος και διαφορετικό τύπο τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών που είναι εγκατεστημένο στο Καζίνο, τα πιο κάτω στοιχεία:
(α) το είδος, ο τύπος (μοντέλο) και η εμπορική ονομασία του,
(β) το πλήθος (ποσότητα) ενός εκάστου εξ' αυτών,
(γ) τα πλήρη στοιχεία του Κατασκευαστή και του Προμηθευτή του,
(δ) Εάν πρόκειται για μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, επιπλέον:
(i) το είδος, ο τύπος (μοντέλο), η εμπορική ονομασία του και το "EPROM ID" του επ' αυτού εγκατεστημένου ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού και
(ii) ο αριθμός απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ή πρώην Τουρισμού), με την οποία του χορηγήθηκαν η άδεια καταλληλότητας και άδεια λειτουργίας του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της ισχύουσας, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, Απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με αριθμό 923/1995 (ΦΕΚ Β' 530), με βάση την οποία το κάθε μηχάνημα τέθηκε σε λειτουργία στο Καζίνο.
(2)  Πλήρες φωτοαντίγραφο του θεωρημένου βιβλίου Μητρώου τραπεζιών και Μηχανημάτων του Καζίνο, της υπ' αριθμόν 1093619/748/0015/ΠΟΛ. 1212/10-8-1995 (ΦΕΚ Β' 719) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
β) Εντός τεσσάρων (2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο έχει την υποχρέωση ολοκλήρωσης του ελέγχου των Μητρώων και Αρχείων της. Στις περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη συμπλήρωσης των Μητρώων και των Αρχείων της, η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ζητήσει γραπτά -από κάθε Κατασκευαστή- για κάθε διαφορετικό είδος και κάθε διαφορετικό τύπο τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, να προσκομίσει πλήρη φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 24 του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου, αφού ο φάκελος αυτός εξεταστεί, να εκδοθεί ή συμπληρωθεί η προβλεπόμενη άδεια καταλληλότητας
του κάθε διαφορετικού είδους και κάθε διαφορετικού τύπου τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο.
γ) Εντός οκτώ (8) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, οι ενδιαφερόμενοι Κατασκευαστές πρέπει να έχουν προσκομίσει στην Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο τον πλήρη φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 24 του παρόντος Κανονισμού.
δ) Εντός ενός (1) έτους από την δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Καζίνο, έχοντας εξετάσει και διερευνήσει όλα τα προσκομισθέντα από κάθε Κατασκευαστή στοιχεία, συντάσσει απόφαση, από το σκεπτικό της οποίας να προκύπτει αναλυτικά η αιτιολόγηση αυτής. Η αιτιολόγηση αυτή αφορά σε κάθε ένα από τα υποβληθέντα στοιχεία και αποτελεί απόφαση πιστοποίησης περί της τήρησης κάθε μίας εκ των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Η απόφαση της Επιτροπής επισυνάπτεται στην Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία κοινοποιείται στον Κατασκευαστή και σε όλα τα Καζίνο.
ε) Σε περίπτωση που Κατασκευαστής δεν προσκομίσει τον φάκελο του εδαφίου γ' της παρούσας παραγράφου και, λόγω αυτής της αιτίας, δεν χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας σε τεχνικό μέσο και υλικό, η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο ειδοποιεί εγγράφως το Καζίνο, το οποίο ακολούθως έχει την υποχρέωση να αποσύρει αμέσως το συγκεκριμένο τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών από τις εγκαταστάσεις του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όλα τα τεχνικά μέσα και υλικά που έχουν εγκατασταθεί σε Καζίνο παραμένουν και λειτουργούν σε αυτά.

7. Για όλα τα υπόλοιπα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, που δεν αναφέρονται ρητά στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, δεν απαιτείται να έχει εκδοθεί μεμονωμένη, ξεχωριστή και εξειδικευμένη άδεια καταλληλότητας για κάθε διαφορετικό είδος και διαφορετικό τύπο εξ' αυτών, πρέπει όμως να συντρέχουν και γι' αυτά σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) Ο Κατασκευαστής ή ο Προμηθευτής των τεχνικών μέσων και υλικών αυτών, έχει λάβει -κατά περίπτωση- άδεια καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23,25 και 26 του παρόντος Κανονισμού.
β) Τα διακοσμητικά στοιχεία και οι απεικονίσεις σχεδίων και παραστάσεων επί αυτών, δεν είναι άσεμνα ή προσβλητικά.
γ) Είναι διεθνών προδιαγραφών και χρησιμοποιούνται στα Καζίνο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Χώρας ΕΖΕΣ η οποία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ε.Ο.Χ. ή άλλης τρίτης Χώρας.

8. Το Καζίνο έχει δικαίωμα να επιλέγει, να εγκαθιστά και να λειτουργεί επικουρικά μηχανογραφικά συστήματα πάσης φύσεως, είτε για τον περαιτέρω έλεγχο των λειτουργιών του, είτε γενικά για τη ν αποτελεσματικότερη άσκηση της διοίκησης του, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων στατιστικής παρακολούθησης και απόδοσης των επιτραπέζιων και των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του, ανά παίκτη ή ομάδα παικτών. Με τη χρήση συστημάτων στατιστικής παρακολούθησης και απόδοσης των τυχερών παιχνιδιών, το Καζίνο έχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των παιχνιδιών και δύναται, με δικό του κόστος, να αποφασίζει να παρέχει σε παίκτες ή σε ομάδες αυτών τιμής ένεκεν ή δωρεάν παροχές και υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον από την χρήση και διαχείριση των αποτελεσμάτων των μηχανογραφικών αυτών συστημάτων δεν επηρεάζονται, με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, τα μικτά κέρδη των τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο, τα μηχανογραφικά αυτά συστήματα εξαιρούνται πλήρως από τη διαδικασία χορήγησης αδειών καταλληλότητας.
Η Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει δικαίωμα να ζητεί από το Καζίνο πληροφορίες και στοιχεία που προέρχονται από την τήρηση των πιο πάνω επικουρικών μηχανογραφικών συστημάτων.

Εγκατάσταση τεχνικών μέσω και υλικών για τα παιχνιδία στα καζίνο στην Ελλάδα