Απομάκρυνση - καταστροφή των παιχνιδιών από τα ελληνικά καζίνο

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ

1. Για τις περιπτώσεις απομάκρυνσης είτε από το χώρο παιχνιδιών του Καζίνο είτε από τον αποθηκευτικό χώρο του, οποιουδήποτε ελεγχόμενου τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού, το Καζίνο υποβάλλει σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία, εκτός των άλλων, αναφέρει και τους λόγους της αιτούμενης απομάκρυνσης (όπως εργοστασιακή επισκευή και συντήρηση, φύλαξη στην αποθήκη, καταστροφή, πώληση, κλπ.), καθώς και τον-κατά περίπτωση- προορισμό.

2. Μετά την χορήγηση της έγκρισης από την Διεύθυνση Καζίνο, η οποία και κοινοποιείται στο Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της, το Καζίνο προβαίνει στην απομάκρυνση του συγκεκριμένου τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, συντάσσοντας ειδικό πρωτόκολλο απομάκρυνσης ή καταστροφής.

Στο πρωτόκολλο αυτό αναφέρονται:
α) Η ώρα και ημερομηνία της απομάκρυνσης ή της καταστροφής.
β) Το είδος, ο τύπος, η ονομασία και η ποσότητα του συγκεκριμένου τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών.
γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της κατά περίπτωση σχετικής έγκρισης της Διεύθυνσης Καζίνο.
δ) Κάθε άλλη πληροφορία που παρακολουθείται και καταγράφεται και η οποία πρέπει να μεταφερθεί ή να καταχωρηθεί σε άλλα έντυπα του Καζίνο που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό (όπως, εάν πρόκειται για μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, το επ' αυτού εγκατεστημένο ηλεκτρονικό τυχερό παιχνίδι, τα στοιχεία των μετρητών αυτού, το ύψος του διαμορφωμένου προοδευτικού τζάκποτ, κλπ).
Το ειδικό αυτό πρωτόκολλο υπογράφεται, κατά περίπτωση, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιχνιδιών του Καζίνο και τον παριστάμενο στην απομάκρυνση ή καταστροφή Εντεταλμένο για τον Έλεγχο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος και παραλαμβάνει ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου αυτού.
Ένα δεύτερο αντίγραφο του ίδιου ως άνω πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στο τηρούμενο από το Καζίνο κατά περίπτωση Μητρώο, (θεωρημένο ή μη), το οποίο πρέπει να ενημερώνεται με τις ανάλογες μεταβολές.
Εάν η καταστροφή τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο αφορά σε τράπουλες, δεν απαιτείται προέγκριση της Διεύθυνσης Καζίνο, ακολουθείται όμως η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία της σύνταξης πρωτοκόλλου.

3. Η τήρηση της πιο πάνω διαδικασίας απομάκρυνσης ή καταστροφής τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του Καζίνο.

Απομάκρυνση - καταστροφή των παιχνιδιών από τα ελληνικά καζίνο