Αμερικάνικη και γαλλική ρουλέτα στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 13
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΡΟΥΛΕΤΤΩΝ

1.0 κρουπιέρης είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του τραπεζιού της ρουλέτας, έχει υποχρέωση να κινεί τον τροχό με αντίθετη φορά από κάθε προηγούμενη και να ρίχνει την μπίλια στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη της φοράς του τροχού.
Εάν, κατά την διάρκεια της περιστροφικής κίνησης του τροχού, πέσει μέσα σ' αυτόν μάρκα ή άλλο αντικείμενο ή από λάθος του κρουπιέρη, η μπίλια κινείται κατά τη φορά της περιστροφής του τροχού ή η μπίλια δεν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερις (4) περιστροφές, ο κρουπιέρης είναι υποχρεωμένος αμέσως να ανακοινώσει Ή ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ" ή "NO SPIN", να διακόψει το παιχνίδι και να ρίξει την μπίλια από την αρχή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κρουπιέρης πρέπει να καταβάλει προσπάθεια, ώστε να πάρει την μπίλια από τον τροχό πριν η μπίλια σταματήσει σε οποιαδήποτε θέση αυτού.
Οι παίκτες δύνανται να ποντάρουν κατά τη διάρκεια περιστροφής της μπίλιας πάνω στον τροχό. Όταν ο κρουπιέρης αντιληφθεί ότι η κίνηση της μπίλιας επιβραδύνεται και ότι η μπίλια πρόκειται να σταματήσει στον τροχό αναφωνεί αμέσως και δυνατά "ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ" ή "NO MORE BETS". Από αυτή τη στιγμή οι μίζες δεν γίνονται πλέον δεκτές και επιστρέφονται στους παίκτες.

2. Όταν η μπίλια σταματήσει οριστικά μέσα σε μία από τις 37 θέσεις του τροχού, ο κρουπιέρης αναφωνεί δυνατά τουλάχιστον τον αριθμό και το χρώμα που κερδίζουν και τοποθετεί τον ειδικό δείκτη πάνω στον αριθμό που κερδίζει.

3. Οι πληρωμές των μιζών που κερδίζουν γίνονται από τον κρουπιέρη, με την εξής σειρά:
α) Μίζες σε κολώνες (COLUMNS),
β) Μίζες σε απλές τύχες (EVEN CHANCES) και
γ) Μίζες σε δωδεκάδες (DOZENS).
Ακολούθως, ο κρουπιέρης πραγματοποιεί τις πληρωμές των μιζών που είχαν τοποθετηθεί σε αριθμούς και κερδίζουν, για κάθε παίκτη χωριστά.

4. Οι μίζες που κερδίζουν πληρώνονται ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται, ως εξής:
α) Μίζα που τοποθετείται σε πλήρη αριθμό (STRAIGHT-UP BET) επί 35 φορές.
β) Μίζα που τοποθετείται σε δύο αριθμούς (SPLIT BET) επί 17 φορές.
γ) Μίζα που τοποθετείται σε τρεις αριθμούς (STREET BET) επί 11 φορές.
δ) Μίζα που τοποθετείται σε τέσσερις αριθμούς (CORNER BET) επί 8 φορές.
ε) Μίζα που τοποθετείται σε έξι αριθμούς (LINE ή SIX BET) επί 5 φορές.
στ) Μίζα που τοποθετείται σε κολώνα ή δωδεκάδα (COLUMN, DOZEN) επί 2 φορές.
ζ) Μίζα που τοποθετείται σε κόκκινο, μαύρο, μονά, ζυγά, μικρά, μεγάλα (RED, BLACK, ODD, EVEN, 1 -18, 19-36) επί 1 (μία) φορά.

5. Τοποθετήσεις μιζών (στοιχημάτων) ή αλλαγές χρημάτων και μαρκών σε μάρκες μεταξύ πελατών και τραπεζιού, καθώς και πληρωμές των μιζών που κερδίζουν, γίνονται μόνο από τον κρουπιέρη. Στην περίπτωση που υπάρχει βοηθός κρουπιέρη, αυτός ευθύνεται μόνο για τη συλλογή μαρκών χρώματος και διαλογή αυτών ανά χρώμα.
Δεν επιτρέπεται στο υπόλοιπο προσωπικό του Καζίνο ο χειρισμός μαρκών ή χρημάτων κατά τη λειτουργία του τραπεζιού.

6. Περίπτωση που η μπίλια σταματήσει στο μηδέν ("Ο" ή "ZERO").
α) Αμερικάνικη ρουλέτα: Όλες οι απλές τύχες χάνουν, β) Γαλλική ρουλέτα: Ο παίκτης που έχει στοιχηματίσει σε απλές τύχες έχει δύο επιλογές:
(1) Να αποσύρει το μισό της μίζας του, οπότε το άλλο μισό περιέρχεται στο ταμείο του τραπεζιού.
(2)  Να αφήσει το σύνολο της μίζας "εν φυλακή" (ΕΝ-FERMEE). Όταν ο παίκτης ακολουθήσει την επιλογή αυτή και ο αριθμός στον οποίο σταματήσει η μπίλια στην συνέχεια δεν είναι το μηδέν, οι μίζες οι οποίες είχαν τεθεί "εν φυλακή" αποδεσμεύονται χωρίς επιφυλάξεις και άλλους όρους. Οι λοιπές μίζες είναι οριστικά χαμένες για τον παίκτη.
Εάν το μηδέν έρθει για δεύτερη φορά έως και τρίτη φορά, ο παίκτης έχει την δυνατότητα της αυτής εκλογής, δηλαδή της τοποθέτησης της μίζας του "εν φυλακή", με την προϋπόθεση ότι η αρχική αξία της μίζας του θεωρείται σε κάθε μία επιτυχία του μηδενός χαμένη κατά 50% της αξίας της. Όταν το μηδέν έρθει στο τελευταίο "κόλπο" του παιχνιδιού, ο παίκτης οφείλει, κατά τα ανωτέρω, να δεχτεί την εξόφληση του μισού, τετάρτου ή του ογδόου της αρχικής μίζας, εφόσον πρόκειται αντίστοιχα για την πρώτη, τη δεύτερη ή τρίτη επιτυχία του μηδενός.

7. Ελάχιστη και μέγιστη μίζα (MINIMUM, MAXIMUM), α) Η ελάχιστη μίζα (MINIMUM) κάθε τραπεζιού, καθορίζεται από το Καζίνο.
β) Η μέγιστη μίζα (MAXIMUM) κάθε τραπεζιού προσδιορίζεται από το Καζίνο με βάση την ελάχιστη μίζα (MINIMUM) του ίδιου τραπεζιού, με τον πιο κάτω τρόπο υπολογισμού:
(1) Σε πλήρη αριθμό, από 20 έως 30 φορές επί την ελάχιστη μίζα.
(2) Σε δύο αριθμούς, από 40 έως 60 φορές επί την ελαχίστη μίζα.
(3) Σε τρεις αριθμούς, από 60 έως 90 φορές επί την ελαχίστη μίζα.
(4) Σε τέσσερις αριθμούς, από 80 έως 120 φορές επί την ελάχιστη μίζα.
(5) Σε έξι αριθμούς, από 120 έως 180 φορές επί την ελάχιστη μίζα.
(6) Σε κολώνα - δωδεκάδα, από 240 έως 360 φορές επί την ελάχιστη μίζα.
(7) Σε 1 -18,19-36, μονά, ζυγά, μαύρα, κόκκινα, από 360 έως 540 φορές επί την ελάχιστη μίζα.
Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο υπέρβαση της μέγιστης μίζας (OVER MAXIMUM). Στις περιπτώσεις αυτές, η υπέρβαση της μίζας δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται στον παίκτη.
Εάν η υπέρβαση δεν γίνει έγκαιρα αντιληπτή, πριν δηλαδή ο κρουπιέρης αναφωνήσει "ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ", (NO MORE BETS), ο παίκτης, σε περίπτωση κέρδους, οφείλει να δεχτεί την εξόφληση του με βάση την προκαθορισμένη μέγιστη μίζα του τραπεζιού, καθώς και την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού της μέγιστης μίζας (ποσό που τοποθετήθηκε πέραν του επιτρεπτού). Σε περίπτωση που ο παίκτης στοιχηματίσει πέραν της επιτρεπόμενης μέγιστης μίζας και αυτό δεν γίνει ως ανωτέρω έγκαιρα αντιληπτό και τελικώς ο παίκτης χάσει, ο κρουπιέρης οφείλει να επιστρέψει στον παίκτη το υπερβάλλον ποσό της μίζας, που τοποθετήθηκε πέραν του επιτρεπτού.

8. Μίζες - Στοιχήματα (BETS).
α) Τα μόνα στοιχήματα που επιτρέπεται να τοποθετούνται από τους παίκτες, είναι αυτά των οποίων οι μίζες είναι τοποθετημένες στις ειδικές θέσεις που είναι αποτυπωμένες πάνω στη τσόχα του ταμπλό του τραπεζιού, πλην του εσωτερικού ταμπλό (RACETRACK). Στοιχήματα για λογαριασμό των παικτών στον χώρο του εσωτερικού ταμπλό (RACETRACK) τοποθετούνται μόνον από τον κρουπιέρη.
β) Στοιχήματα με ανακοίνωση (CALL BETS) χωρίς τοποθέτηση μίζας, σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτά και κατόπιν τούτου δεν γίνεται πληρωμή στον παίκτη.
γ) Κάθε παίκτης είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή τοποθέτηση του στοιχήματος του πάνω στην τσόχα του ταμπλό του τραπεζιού, είτε η τοποθέτηση έγινε με τη βοήθεια του κρουπιέρη, είτε όχι. Στις περιπτώσεις που η τοποθέτηση έγινε με τη βοήθεια του κρουπιέρη, ο παίκτης πάντα ευθύνεται και πρέπει να επαληθεύει ο ίδιος ότι, οι οδηγίες που έδωσε στον κρουπιέρη για την τοποθέτηση του στοιχήματος εκτελούνται σωστά.
δ) Σε κάθε περίπτωση το στοίχημα κερδίζει ή χάνει αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την θέση στην οποία αυτό βρίσκεται όταν η μπίλια σταματήσει επί του τροχού.

Αμερικάνικη και γαλλική ρουλέτα στα καζίνο στην Ελλάδα