'Αδειες για τα υλικά των παιχνιδιών στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 24
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ

1. "Άδεια καταλληλότητας σε τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο" νοείται η άδεια που χορηγείται, από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από διαπίστωση ότι, το συγκεκριμένο τεχνικό μέσο και υλικό πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις (τεχνικές και λειτουργικές), που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, προκειμένου να δύναται να εγκαθίσταται και να λειτουργεί στο Καζίνο.

2. Για κάθε διαφορετικό είδος και διαφορετικό τύπο τεχνικού μέσου και υλικού της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού, απαιτείται έκδοση μεμονωμένης, ξεχωριστής και εξειδικευμένης άδειας καταλληλότητας.

3. Δυνατότητα απόκτησης της άδειας καταλληλότητας σε τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, έχει μόνο ο Κατασκευαστής του, η οποία του χορηγείται μετά από αίτηση του και μόνο με την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει ήδη λάβει άδεια καταλληλότητας Κατασκευαστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Κανονισμού.

4. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο υποβάλλεται στην Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, δια της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών και στοιχείων που συνοδεύει την αίτηση του υπό εξέταση τεχνικού μέσου και υλικού, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Αντίγραφο της άδειας καταλληλότητας Κατασκευαστή του αιτούντος.
β) Πληροφοριακό δελτίο, το οποίο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(1) Τον τύπο (μοντέλο) κατασκευής του τεχνικού μέσου και υλικού.
(2) Το είδος, τον τύπο και την εμπορική ονομασία του προγράμματος, εάν το τεχνικό μέσο είναι λογισμικό (SOFTWARE).
(3) Τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του τεχνικού μέσου και υλικού, όπως αυτές προσδιορίζονται αναλυτικά από τον Κατασκευαστή του.
Εφόσον πρόκειται για μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (μόνο HARDWARE) ή για ηλεκτρονικό τυχερό παιχνίδι (μόνο SOFTWARE) ή για ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο των ανωτέρω, δηλαδή μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών με το σε αυτό εγκατεστημένο ηλεκτρονικό τυχερό παιχνίδι, από το πληροφοριακό δελτίο πρέπει να προκύπτει ότι οι πιο πάνω τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των άρθρων 7,19 και 20 του παρόντος Κανονισμού.
Για το ηλεκτρονικό τυχερό παιχνίδι (μόνο SOFTWARE) ή για το εγκατεστημένο σε μηχάνημα ηλεκτρονικό τυχερό παιχνίδι, στο πληροφοριακό δελτίο εμπεριέχονται:
(α) Το είδος, ο τύπος και η εμπορική ονομασία του.
(β) To "EPROM ID" ή "UNIQUE NAME" ή "UNIQUE CODE" της βασικής μνήμης EPROM (BASIC ή GAME EPROM) του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
Η βασική αυτή EPROM κατατίθεται, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε ηλεκτρονικό τυχερό παιχνίδι, σε δύο (2) πρωτότυπα, στην Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, αφενός για το Αρχείο της Επιτροπής, της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του παρόντος Κανονισμού και αφετέρου για τον έλεγχο της ταυτότητας του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού όταν αυτό εγκατασταθεί σε Καζίνο.
(γ) Ο "CHECKSUM" της πιο πάνω μνήμης EPROM.
(δ) Ο "GAME CYCLE" του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
(ε) Το θεωρητικό ποσοστό απόδοσης κέρδους του ηλεκτρονικού τυχερού παιχνιδιού.
(4) Τις οδηγίες χρήσης του τεχνικού μέσου και υλικού.
(5) Τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης του από τον χρήστη (όχι εργοστασιακή), εάν υπάρχουν.
γ) Πιστοποιητικό, (εφόσον έχει εκδοθεί), το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ και από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι, για το υπό εξέταση συγκεκριμένο είδος και τύπο τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής παιχνιδιών για Καζίνο έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας από αρμόδια Αρχή της αλλοδαπής. Το πιστοποιητικό αυτό ή η άδεια καταλληλότητας από αρμόδια Αρχή της αλλοδαπής πρέπει απαραίτητα να υποστηρίζεται από τα πιστοποιητικά για τα αποτελέσματα ελέγχων από αρμόδιους Οργανισμούς Πιστοποίησης, όπως αυτά εξειδικεύονται στο επόμενο εδάφιο (δ'), με βάση τα οποία χορηγήθηκε η άδεια καταλληλότητας στην αλλοδαπή.
δ) Πιστοποιητικά και αποτελέσματα ελέγχων σε ισχύ από αρμόδιους Οργανισμούς Πιστοποίησης των Η.Π.Α. ή της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, οι οποίοι έχουν διαπιστευτεί με βάση τα κριτήρια της σειράς Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 45000 ή Χωρών ΕΖΕΣ που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ε.Ο.Χ. ή Τρίτης Χώρας εφόσον οι πιστοποιήσεις αφορούν ελέγχους που διεξήχθησαν από Οργανισμούς που προσφέρουν κατάλληλες και ικανοποιητικές εγγυήσεις τεχνικές, επαγγελματικές και ανεξαρτησίας, ακόμη και όταν οι Οργανισμοί αυτοί δεν είναι διαπιστευμένοι με βάση τα κριτήρια της σειράς Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 45000, από τα οποία να προκύπτουν πληροφορίες και αποτελέσματα ελέγχων και δοκιμών που έγιναν:
(1) για το "HARDWARE", δηλαδή, για τα κύρια μηχανικά τμήματα και υποσυστήματα, (εφόσον το τεχνικό μέσο και υλικό αποτελεί συσκευή ή σύστημα συσκευών), αναλυτικά,
(2) για το "SOFTWARE", δηλαδή, για όλα τα επιμέρους προγράμματα (λογισμικά λειτουργιών) καθενός από τα υποσυστήματα του τεχνικού μέσου και υλικού, (εφόσον το τεχνικό μέσο και υλικό είναι ή διαθέτει λογισμικό),
(3) για την "ΡΝΟ", (εφόσον το τεχνικό μέσο και υλικό διαθέτει γεννήτρια τυχαίου αριθμού),
(4) για το είδος και την μεθοδολογία των πάσης φύσεως ελέγχων και δοκιμών που εφαρμόστηκαν για το τεχνικό μέσο και υλικό,
(5) για την διαπίστωση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του τεχνικού μέσου και υλικού,
(6) για τις παρατηρήσεις και τους όρους συμμόρφωσης που τυχόν συστήθηκαν από τον Οργανισμό Πιστοποίησης.
ε) Πιστοποιητικό CE ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή που λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια.
στ) Γραπτή δήλωση του αιτούντος Κατασκευαστή ότι, ουδέποτε στο παρελθόντα υπό εξέταση τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής παιχνιδιών για Καζίνο έχει απωλέσει την άδεια καταλληλότητας του (εφόσον του έχει χορηγηθεί από αρμόδια Αρχή της αλλοδαπής) σε οποιαδήποτε Χώρα.
ζ) Αντίγραφο της απόδειξης καταβολής τέλους πεντακοσίων ΕΥΡΩ (€ 500) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και στον ΚΑΕ 3741, "για την αίτηση χορήγησης άδειας καταλληλότητας σε τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής παιχνιδιών για Καζίνο στην Ελλάδα".
Η πιο πάνω αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται σε ακριβή αντίγραφα έκτων πρωτοτύπων, καθώς και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

5. Στις περιπτώσεις που για το συγκεκριμένο τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής παιχνιδιών για Καζίνο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας από αρμόδια Αρχή της αλλοδαπής, η χορηγούμενη στην Ελλάδα άδεια καταλληλότητας αποτελεί διαπιστωτική πράξη και η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο υποχρεούται στην χορήγηση της, εκτός εάν, από μελετητής αίτησης και των προσκομισθέντων στοιχείων ή και έρευνα της Επιτροπής, αποδεικνύεται ότι:
α) δεν έχουν προσκομιστεί όλα τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία,
β) το συγκεκριμένο μέσο και υλικό έχει απωλέσει στο παρελθόν την άδεια καταλληλότητας του σε οποιαδήποτε Χώρα,
γ) οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών που προκύπτουν από τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά δεν είναι επαρκή,
δ) οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του υπό εξέταση τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής παιχνιδιών για Καζίνο δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού.

 

'Αδειες για τα υλικά των παιχνιδιών στα καζίνο στην Ελλάδα