Άδειες συντηρητή παιχνιδιών για τα Καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 27
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ

 

1. "Συντηρητής τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο" νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στην επισκευή και συντήρηση των πιο πάνω τεχνικών μέσων και υλικών, είτε ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, είτε ως υπάλληλος ή εκπρόσωπος Κατασκευαστή ή Προμηθευτή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, είτε ως υπάλληλος του Καζίνο.

2. Κάθε Συντηρητής υποχρεούται να έχει λάβει καταλληλότητας Συντηρητή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, προκειμένου να προβαίνει στην επισκευή και συντήρηση των πιο πάνω μέσων και υλικών.

3. Η Αίτηση για χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε συντηρητές τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο στην Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, δια της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

α) Βιογραφικό σημείωμα του αιτούντος.
β) Επίσημα έγγραφα και πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι, ο αιτών είναι υπάλληλος αδειούχου Κατασκευαστή ή Προμηθευτή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής παιχνιδιών για Καζίνο ή υπάλληλος σε Καζίνο και ότι έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση των πιο πάνω μέσων και υλικών.
γ) Πιστοποιητικό αδειούχου Κατασκευαστή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, από το οποίο να προκύπτει ότι, ο αιτών έχει εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση των μέσων και υλικών κατασκευής του.
δ) Γραπτή δήλωση του αιτούντος ότι, ουδέποτε στο παρελθόν έχει απωλέσει άδεια Συντηρητή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο σε κάποια χώρα.
ε) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι, ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τα αδικήματα: κλοπής, υπεξαίρεσης, ψευδορκίας, πλαστογραφίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, περί το νόμισμα, περί τα ήθη, περί τα τυχερά παιχνίδια ή τη νομοθεσία περί Καζίνο.
στ) Εάν ο αιτών είναι ήδη κάτοχος άδειας καταλληλότητας Συντηρητή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, σε κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Χώρας ΕΖΕΣ που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον ΕΟΧ ή άλλης τρίτης Χώρας, επίσημα πιστοποιητικά, από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα αυτή.
ζ) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αιτούντος.
η) Πέντε έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας του αιτούντος.
θ) Αντίγραφο της απόδειξης καταβολής τέλους εκατό ΕΥΡΩ (€ 100) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και στον ΚΑΕ 3741, "για την αίτηση χορήγησης άδειας καταλληλότητας σε Συντηρητή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο".
Η πιο πάνω αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, καθώς και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

4. Στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει ήδη άδεια καταλληλότητας Συντηρητή από άλλη Χώρα, η χορηγούμενη στην Ελλάδα άδεια καταλληλότητας Συντηρητή αποτελεί διαπιστωτική πράξη και η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο υποχρεούται στην χορήγηση της, εκτός εάν, από μελέτη της αίτησης και των προσκομισθέντων στοιχείων ή και έρευνα της Επιτροπής, αποδεικνύεται ότι ο αιτών:
α) δεν έχει προσκομίσει το προβλεπόμενο βιογραφικό σημείωμα ή γενικότερα ο φάκελος του είναι ελλιπής,
β) δεν έχει εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο.
γ) έχει απωλέσει στο παρελθόν την άδεια Συντηρητή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο σε κάποια χώρα,
δ) έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε απάτα αδικήματα του εδαφίου ε) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η χορηγούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια συνοδεύεται και από ειδικό "δελτίο καταλληλότητας Συντηρητή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο", υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός Μητρώου του δελτίου, τα στοιχεία και η ειδικότητα του κατόχου αυτού. Σε κάθε δελτίο ενσωματώνεται η φωτογραφία του κατόχου του, αντίγραφο δε του δελτίου αυτού τηρείται σε Μητρώο της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, επιτρέπεται η επισκευή και συντήρηση τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό υπάλληλο ή εκπρόσωπο του Κατασκευαστή, που δεν έχει λάβει την κατά τα ανωτέρω άδεια καταλληλότητας Συντηρητή, μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση που χορηγείται για τον λόγο αυτό στο Καζίνο από την Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

7. Σε κάθε περίπτωση επισκευής και συντήρησης τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, το Καζίνο ειδοποιεί το Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο. Η εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την ταυτόχρονη παρουσία εκπροσώπου του ανωτέρω Κλιμακίου, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιεί την εκτέλεση των εργασιών με την σύνταξη σχετικού Πρακτικού.

Άδειες συντηρητή παιχνιδιών για τα Καζίνο στην Ελλάδα