Άδειες προμηθευτή παιχνιδιών για τα Καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 26
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΑ ΚΑΖΙΝΟ

1. "Προμηθευτής τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο" νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, εάν δεν είναι Κατασκευαστής κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του παρόντος Κανονισμού, προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει οποιαδήποτε τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στο Καζίνο.

2. Κάθε Προμηθευτής, προκειμένου να προμηθεύει τα Καζίνο της Ελλάδος με τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, υποχρεούται να έχει λάβει άδεια καταλληλότητας Προμηθευτή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο.

 

3. Η αίτηση για χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε προμηθευτές τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο υποβάλλεται στην Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, δια της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος.
β) Το βιογραφικό σημείωμα του αιτούντος ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο, του Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Διαχειριστή του.
γ) Πρόσφατα πιστοποιητικά των αρμοδίων Αρχών του Κράτους καταγωγής του αιτούντος, από τα οποία να προκύπτει ότι, ο αιτών:
(1) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα,
(2) δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς νομικής κατάστασης, που να εμποδίζει την νόμιμη άσκηση αντιπροσωπείας ή εμπορίας.
δ) Επίσημο έγγραφο (συμφωνία) από το οποίο να προκύπτει ότι, ο αιτών εκπροσωπεί εμπορικά στην Ελλάδα, για ένα ή περισσότερα εκ των τεχνικών μέσων και υλικών παραγωγής του, έναν τουλάχιστον Κατασκευαστή, στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
ε) Γραπτή δήλωση του αιτούντος ότι ουδέποτε στο παρελθόν έχει απωλέσει άδεια Προμηθευτή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο σε οποιαδήποτε χώρα.
στ) Γραπτή δήλωση του αιτούντος ότι ουδέποτε στο παρελθόν έχει καταδικασθεί και ότι σήμερα δεν υπάρχει δίωξη σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί τα τυχερά παιχνίδια ή περί Καζίνο σε οποιαδήποτε χώρα.
ζ) Εάν ο αιτών είναι ήδη κάτοχος άδειας καταλληλότητας Προμηθευτή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο σε κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Χώρας ΕΖΕΣ που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον ΕΟΧ ή άλλης τρίτης Χώρας, επίσημα πιστοποιητικά, από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα αυτή.
η) Αναλυτικό κατάλογο που περιλαμβάνει κάθε διαφορετικό είδος και διαφορετικό τύπο τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, τα οποία ο αιτών προτίθεται να προμηθεύσει σε Καζίνο της Ελλάδας, όπως αυτός (ο κατάλογος) προκύπτει από το επίσημο έγγραφο (συμφωνία) του πιο πάνω εδαφίου δ' της παρούσας παραγράφου.
Για κάθε διαφορετικό είδος και διαφορετικό τύπο τεχνικού μέσου και υλικού που αναφέρεται στον κατάλογο αυτόν και για το οποίο δεν απαιτείται χορήγηση μεμονωμένης, ξεχωριστής και εξειδικευμένης άδειας καταλληλότητας τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, πρέπει να επισυνάπτονται:
(1) οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές
(2) οι γενικές λειτουργικές προδιαγραφές
(3) γραπτή δήλωση του αιτούντος ότι, τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών του καταλόγου είναι διεθνών προδιαγραφών και χρησιμοποιούνται στα Καζίνο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Χώρας ΕΖΕΣ η οποία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον ΕΟΧ ή άλλης τρίτης Χώρας.
θ) Αντίγραφο της απόδειξης καταβολής τέλους χιλίων ΕΥΡΩ (€ 1.000) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και στον ΚΑΕ 3741, "για την αίτηση χορήγησης της άδειας καταλληλότητας σε Προμηθευτή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο στην Ελλάδα".
Η πιο πάνω αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, καθώς και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

4. Στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει ήδη άδεια καταλληλότητας Προμηθευτή από άλλη Χώρα, η χορηγούμενη στην Ελλάδα άδεια καταλληλότητας Προμηθευτή αποτελεί διαπιστωτική πράξη και η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο υποχρεούται στην χορήγηση της, εκτός εάν, από μελέτη της αίτησης και των προσκομισθέντων στοιχείων ή και έρευνα της Επιτροπής, αποδεικνύεται ότι, ο αιτών:
α) δεν έχει προσκομίσει τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά του έγγραφα ή γενικότερα ο φάκελος τους είναι ελλιπής
β) δεν έχει συσταθεί ή δεν λειτουργεί νόμιμα
γ) τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς νομικής κατάστασης, που να εμποδίζει τη νόμιμη άσκηση εμπορίας
δ) δεν εκπροσωπεί εμπορικά στην Ελλάδα έναν τουλάχιστον Κατασκευαστή για ένα ή περισσότερα εκ των τεχνικών μέσων και υλικών παραγωγής του ή ο Κατασκευαστής που εκπροσωπεί δεν έχει την κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενη άδεια καταλληλότητας
ε) έχει απωλέσει στο παρελθόν την άδεια Προμηθευτή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο σε κάποια χώρα
στ) έχει καταδικασθεί ή σήμερα διώκεται για παράβαση της νομοθεσίας περί τα τυχερά παιχνίδια ή περί Καζίνο σε κάποια χώρα
ζ) δεν έχει προσκομίσει τις γενικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο του καταλόγου του εδαφίου η' της ανωτέρω παραγράφου 3 ή αυτές δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού.

5. Η χορηγούμενη άδεια καταλληλότητας Προμηθευτή αναφέρει αναλυτικά όλα τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής παιχνιδιών για Καζίνο του καταλόγου του εδαφίου η' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

6. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια καταλληλότητας Προμηθευτή είναι επαρκής και καλύπτει όλα τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, που αναφέρονται στον κατάλογο του εδαφίου η' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση αυτά της παραγράφου 3 του άρθρου 7, για τα οποία απαιτείται μεμονωμένη, ξεχωριστή και εξειδικευμένη άδεια καταλληλότητας τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 24 του παρόντος Κανονισμού.

Άδειες προμηθευτή παιχνιδιών για τα Καζίνο στην Ελλάδα