Άδειες μετόχων για τα Καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 28
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΜΕΤΟΧΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ Ή ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΥΤΗΣ

1. Άδεια καταλληλότητας σε αιτούντα απόκτηση μετοχών κατόχου αδείας λειτουργίας Καζίνο ή μετόχου αυτού, νοείται κάθε άδεια των παραγράφων 12,13,14,16,17 και 18 του άρθρου 3 του ν.2206/94 (ΦΕΚ Α' 62), η οποία χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας της λειτουργίας των Καζίνο που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από διαπίστωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου.
Η άδεια αυτή αποτελεί έγκριση της καταλληλότητας του αιτούντος την με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο απόκτηση μετοχών Κατόχου αδείας λειτουργίας Καζίνο ή μετόχου αυτής και δύναται να χορηγείται από την Επιτροπή με ή χωρίς όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς. Η άδεια αυτή δεν αναπληρώνει τυχόν απαιτούμενες άδειες άλλων αρμοδίων αρχών ή άλλες προϋποθέσεις για την μεταβίβαση των μετοχών, ούτε επικυρώνει ακυρότητες ή νομιμοποιεί πλημμέλειες των πράξεων μεταβιβάσεως και δε μεταβάλει από μόνη της την μετοχική σύνθεση της Κατόχου Άδειας λειτουργίας Καζίνο ή μετόχου αυτής.
2. Δικαίωμα απόκτησης μετοχών κατόχου αδείας λειτουργίας Καζίνο ή μετόχου αυτού έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μετά από αίτηση του.
α) Για φυσικό πρόσωπο, η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής:
(1) Ονοματεπώνυμο.
(2) Στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
(3) Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα.
(4) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που βρίσκεται σε ισχύ.
(5) Οικονομικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει επάρκεια κεφαλαίων για την απόκτηση των μετοχών. Εάν τα κεφάλαια απόκτησης μετοχών ή μέρος αυτών προέρχονται από χρηματοδότηση, αναφέρεται η πηγή, το ύψος και το είδος της χρηματοδότησης, συνοδευόμενα από σχετικά πιστοποιητικά (δανειακές συμβάσεις ή επιστολές χρηματοδοτών για την πρόθεση χρηματοδότη σης, κ.λπ.).
β) Για νομικό πρόσωπο, η αίτηση υποβάλλεται είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο του είτε από εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό πρόσωπο και περιλαμβάνει τα εξής:
(1) Πλήρη στοιχεία (Επωνυμία, Διεύθυνση, Έδρα, κ.λπ.).
(2) Καταστατικό Ίδρυσης, όπως έχει τροποποιηθεί και βρίσκεται σε ισχύ.
(3) Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
(4) Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
(5) Οικονομικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει επάρκεια κεφαλαίων για τη ν απόκτηση των μετοχών (ενδεικτικά, μέσω προσφάτων ισολογισμών, εάν υπάρχουν). Εάν τα κεφάλαια απόκτησης μετοχών ή μέρος αυτών προέρχονται από χρηματοδότηση, αναφέρεται η πηγή, το ύψος και το είδος της χρηματοδότησης, συνοδευόμενα από σχετικά πιστοποιητικά (δανειακές συμβάσεις ή επιστολές χρηματοδοτών για την πρόθεση χρηματοδότησης, κ.λπ.).
(6) Για τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος (Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή), πλήρες βιογραφικό σημείωμα, καθώς επίσης αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που βρίσκεται σε ισχύ. Η Επιτροπή δύναται να ζητεί αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που βρίσκεται σε ισχύ και για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του αιτούντος νομικού προσώπου.
(7) Πίνακα μετόχων, φυσικών ή νομικών προσώπων, του αιτούντος.
Η Επιτροπή δύναται να ζητεί για μεν τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι του αιτούντος, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης που βρίσκεται σε ισχύ, για δετά νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι του αιτούντος οικονομικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει επάρκεια κεφαλαίων για την απόκτηση των μετοχών (ενδεικτικά, μέσω πρόσφατων ισολογισμών, εάν υπάρχουν).
γ) Εάν το νομικό πρόσωπο είναι Κοινοπραξία, η αίτηση υποβάλλεται είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο του είτε από εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό πρόσωπο και περιλαμβάνει τα εξής:
(1) Πλήρη στοιχεία (Επωνυμία, Διεύθυνση, Έδρα, κ.λπ.).
(2) Συμφωνητικό των κοινοπρακτούντων εταίρων.
(3) Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
(4) Για τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, καθώς επίσης αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης που βρίσκεται σε ισχύ.
(5) Για κάθε κοινοπρακτούντα εταίρο του αιτούντος, περιλαμβάνονται επίσης τα ως άνω στοιχεία που απαιτούνται για τα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με το εδάφιο β) της παρούσας παραγράφου.

3. Προκειμένου περί αλλοδαπών αιτούντων, τα κατά περίπτωση ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται εφ' όσον εκδίδονται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές της αλλοδαπής. Σε αντίθετη περίπτωση, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, που έγινε ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, ότι τα στοιχεία αυτά δεν εκδίδονται.

4. Για τις ειδικές περιπτώσεις απόκτησης μετοχών κατόχου αδείας λειτουργίας Καζίνο ή μετόχου αυτού, όπως αυτές προκύπτουν από τις παραγράφους 13, 14, 16, 17 και 18 του άρθρου 3 του ν.2206/94 (ΦΕΚ Α' 62), η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο δύναται να ζητεί συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ο ειδικός νόμιμος λόγος της απόκτησης.

Άδειες μετόχων για τα Καζίνο στην Ελλάδα