'Αδειες κατασκευαστή παιχνιδιών για τα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 25
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ

1. "Κατασκευαστής τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο" νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει, τροποποιεί, αναβαθμίζει, προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει οποιαδήποτε τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στο Καζίνο.

2. Κάθε Κατασκευαστής, προκειμένου να διαθέτει (πωλεί, κ.λπ.) στα Καζίνο της Ελλάδος τεχνικά μέσα και υλικά
διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών που κατασκευάζει, υποχρεούται να έχει λάβει άδεια καταλληλότητας Κατασκευαστή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο.

3. Η αίτηση για χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε κατασκευαστές τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο υποβάλλεται στην Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, δια της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:
α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης από τα αρμόδια όργανα του αιτούντος.
β) Πρόσφατα πιστοποιητικά των αρμοδίων Αρχών του Κράτους καταγωγής του αιτούντος, από τα οποία να προκύπτει, ότι ο αιτών:
(1) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα,
(2)  δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς νομικής κατάστασης, που να εμποδίζει την νόμιμη άσκηση εμπορίας.
γ) Γραπτή δήλωση του αιτούντος ότι ουδέποτε στο παρελθόν έχει απωλέσει άδεια Κατασκευαστή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο σε οποιαδήποτε χώρα.
δ) Γραπτή δήλωση του αιτούντος ότι ουδέποτε στο παρελθόν έχει καταδικασθεί και ότι σήμερα δεν υπάρχει δίωξη σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί τα τυχερά παιχνίδια ή περί Καζίνο, σε οποιαδήποτε χώρα.
ε) Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός, επίσημα πιστοποιητικά, κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Χώρας ΕΖΕΣ που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον ΕΟΧ ή άλλης τρίτης Χώρας, από τα οποία να προκύπτει ότι, ο αιτών είναι ήδη κάτοχος άδειας καταλληλότητας Κατασκευαστή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο.
Εάν ο αιτών είναι ημεδαπός, επίσημα ως άνω πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι έχει ο ίδιος αναπτύξει ανάλογη τεχνολογία ή ότι έχει αποκτήσει αυτήν με νόμιμο τρόπο από αδειούχο Κατασκευαστή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο των πιο πάνω χωρών της αλλοδαπής.
στ) Αναλυτικό κατάλογο που περιλαμβάνει κάθε διαφορετικό είδος και διαφορετικό τύπο τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, τα οποία ο αιτών κατασκευάζει ή προτίθεται να κατασκευάσει και διαθέσει (πωλήσει, κ.λπ.) σε Καζίνο της Ελλάδας.
Πα κάθε διαφορετικό είδος και διαφορετικό τύπο τεχνικού μέσου και υλικού που αναφέρεται στον κατάλογο αυτόν και για το οποίο δεν απαιτείται χορήγηση μεμονωμένης, ξεχωριστής και εξειδικευμένης άδειας καταλληλότητας τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, πρέπει να επισυνάπτονται:
(1) οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές,
(2) οι γενικές λειτουργικές προδιαγραφές,
(3) γραπτή δήλωση του αιτούντος ότι τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών του καταλόγου είναι διεθνών προδιαγραφών και χρησιμοποιούνται στα Καζίνο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Χώρας ΕΖΕΣ η οποία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον ΕΟΧ ή άλλης τρίτης Χώρας.
ζ) Αντίγραφο της απόδειξης καταβολής τέλους χιλίων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (€1.500) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και στον ΚΑΕ 3741, "για την αίτηση χορήγησης της άδειας καταλληλότητας σε Κατασκευαστή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο στην Ελλάδα".
Η πιο πάνω αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, καθώς και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
4. Στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει ήδη άδεια καταλληλότητας Κατασκευαστή από άλλη Χώρα, η χορηγούμενη στην Ελλάδα άδεια καταλληλότητας Κατασκευαστή αποτελεί διαπιστωτική πράξη και η Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο υποχρεούται στην χορήγηση της, εκτός εάν, από μελέτη της αίτησης και των προσκομισθέντων στοιχείων ή και έρευνα της Επιτροπής, αποδεικνύεται ότι ο αιτών:
α) δεν έχει προσκομίσει τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά του έγγραφα ή την εξουσιοδότηση εκπροσώπησης ή γενικότερα ο φάκελος του είναι ελλιπής,
β) δεν έχει συσταθεί ή δεν λειτουργεί νόμιμα
γ) τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεμφερούς νομικής κατάστασης, που να εμποδίζει τη νόμιμη άσκηση εμπορίας,
δ) έχει απωλέσει στο παρελθόν την άδεια Κατασκευαστή τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο σε κάποια Χώρα,
ε) έχει καταδικασθεί ή σήμερα διώκεται για παράβαση της νομοθεσίας περί τα τυχερά παιχνίδια ή περί Καζίνο σε κάποια χώρα.
στ) δεν έχει προσκομίσει τις γενικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο του καταλόγου του εδαφίου στ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή αυτές δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού.

5. Η χορηγούμενη άδεια καταλληλότητας Κατασκευαστή αναφέρει αναλυτικά όλα τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο του καταλόγου του εδαφίου στ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων και των πλήρων στοιχείων του Κατασκευαστή αυτών.

6. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια καταλληλότητας Κατασκευαστή είναι επαρκής και καλύπτει όλα τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, που αναφέρονται στον κατάλογο του εδαφίου στ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση αυτά της παραγράφου 3 του άρθρου 7, για τα οποία απαιτείται μεμονωμένη, ξεχωριστή και εξειδικευμένη άδεια καταλληλότητας τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 24 του παρόντος Κανονισμού.

 

 

'Αδειες για τα υλικά των παιχνιδιών στα καζίνο στην Ελλάδα